Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:590 Utkom från trycket den 30 juni 2017Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);utfärdad den 22 juni 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:175, bet. 2016/17:AU15, rskr. 2016/17:340. föreskrivs att 11 kap. 11 c § socialtjänstlagen (2001:453)Senaste lydelse 2010:204. ska upphöra att gälla.1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgifter i ärenden om ersättning som har beslutats enligt den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.På regeringens vägnarANNIKA STRANDHÄLLLars Hedengran(Socialdepartementet)