Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 11 kap. 11 c § socialtjänstlagen (2001:453)2 ska upphöra att gälla.


SFS 2017:590

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgifter i ärenden om ersättning som har beslutats enligt den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
På regeringens vägnarANNIKA STRANDHÄLLLars Hedengran(Socialdepartementet)
Prop. 2016/17:175, bet. 2016/17:AU15, rskr. 2016/17:340.
Senaste lydelse 2010:204.