Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.

2 kap.

2 kap. 1 §

2 Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän.
Bestämmelser om ansvarsfördelningen mellan kommuner i fråga om stöd och hjälp enligt denna lag finns i 2 a kap.
I fråga om den som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. finns det särskilda bestämmelser om bistånd och placering av barn i den lagen.

SFS 2018:347

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2018.
På regeringens vägnarLENA HALLENGRENLars Hedengran(Socialdepartementet)
Prop. 2017/18:119, bet. 2017/18:SfU20, rskr. 2017/18:253.
Senaste lydelse 2011:328.