Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:347 Publicerad den 4 maj 2018Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)Utfärdad den 26 april 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:119, bet. 2017/18:SfU20, rskr. 2017/18:253. föreskrivs att 2 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.2 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2011:328. Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän.Bestämmelser om ansvarsfördelningen mellan kommuner i fråga om stöd och hjälp enligt denna lag finns i 2 a kap.I fråga om den som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. finns det särskilda bestämmelser om bistånd och placering av barn i den lagen.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2018.På regeringens vägnarLENA HALLENGRENLars Hedengran(Socialdepartementet)