Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:573 Publicerad den 30 maj 2018Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)Utfärdad den 24 maj 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:151, bet. 2017/18:KU30, rskr. 2017/18:304. föreskrivs att 2 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.2 kap.5 §5 § Senaste lydelse 2014:579. Utöver avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § kommunallagen (2017:725) får en kommun sluta avtal med en enskild person om att utföra kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Uppgifter som innefattar myndighetsutövning får dock inte överlämnas.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.På regeringens vägnarLENA HALLENGRENLars Hedengran(Socialdepartementet)