Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.

2 kap.

2 kap. 5 §

2 Utöver avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § kommunallagen (2017:725) får en kommun sluta avtal med en enskild person om att utföra kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Uppgifter som innefattar myndighetsutövning får dock inte överlämnas.

SFS 2018:573

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
På regeringens vägnarLENA HALLENGRENLars Hedengran(Socialdepartementet)
Prop. 2017/18:151, bet. 2017/18:KU30, rskr. 2017/18:304.
Senaste lydelse 2014:579.