Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:654 Publicerad den 7 juni 2018Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)Utfärdad den 31 maj 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:169, bet. 2017/18:SoU30, rskr. 2017/18:307. föreskrivs att 16 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453) samt rubriken närmast före 16 kap. 7 § ska upphöra att gälla vid utgången av september 2018.På regeringens vägnarLENA HALLENGRENLars Hedengran(Socialdepartementet)