Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:669 Publicerad den 7 juni 2018Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)Utfärdad den 31 maj 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:106, bet. 2017/18:SoU32, rskr. 2017/18:308. föreskrivs att det i socialtjänstlagen (2001:453) ska införas en ny paragraf, 4 kap. 2 a §, av följande lydelse.4 kap.2 a §2 a §Socialnämnden får utan föregående behovsprövning erbjuda hemtjänst till äldre personer.Ett sådant erbjudande förutsätter att den äldre personen har informerats om:i vilken utsträckning och på vilket sätt han eller hon kan påverka utförandet av insatserna,på vilket sätt kommunen följer upp insatserna, ochrätten att alltid kunna ansöka om bistånd enligt 1 §.Kommunen ska följa upp insatserna med utgångspunkt i kommunens riktlinjer, insatsernas kvalitet enligt 3 kap. 3 § och värdegrunden i 5 kap. 4 §.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.På regeringens vägnarLENA HALLENGRENLars Hedengran(Socialdepartementet)