Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i socialtjänstlagen (2001:453) ska införas en ny paragraf, 4 kap. 2 a §, av följande lydelse.

4 kap.

4 kap. 2 a §

Socialnämnden får utan föregående behovsprövning erbjuda hemtjänst till äldre personer.
Ett sådant erbjudande förutsätter att den äldre personen har informerats om:
  • 1. i vilken utsträckning och på vilket sätt han eller hon kan påverka utförandet av insatserna,
  • 2. på vilket sätt kommunen följer upp insatserna, och
  • 3. rätten att alltid kunna ansöka om bistånd enligt 1 §.
Kommunen ska följa upp insatserna med utgångspunkt i kommunens riktlinjer, insatsernas kvalitet enligt 3 kap. 3 § och värdegrunden i 5 kap. 4 §.

SFS 2018:669

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
På regeringens vägnarLENA HALLENGRENLars Hedengran(Socialdepartementet)
Prop. 2017/18:106, bet. 2017/18:SoU32, rskr. 2017/18:308.