Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:686 Publicerad den 8 juni 2018Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av ungaUtfärdad den 31 maj 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:145, bet. 2017/18:SkU19, rskr. 2017/18:317. föreskrivs att 14 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga ska ha följande lydelse.14 §14 § Senaste lydelse 2003:406. Socialnämnden har ett ansvar för att den unges behov av umgänge med föräldrar och vårdnadshavare så långt möjligt tillgodoses.Om det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med vård enligt denna lag, får socialnämndenbesluta hur den unges umgänge med vårdnadshavare och med föräldrar som har umgängesrätt reglerad genom dom eller beslut av domstol eller genom avtal ska utövas, ellerbesluta att den unges vistelseort inte ska röjas för föräldrar eller vårdnadshavare.Socialnämnden ska minst en gång var tredje månad överväga om ett sådant beslut som avses i andra stycket fortfarande behövs.Av 30 § tredje stycket folkbokföringslagen (1991:481) framgår när socialnämnden får ansöka om skyddad folkbokföring för barn som vårdas enligt 2 § denna lag.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.På regeringens vägnarLENA HALLENGRENLars Hedengran(Socialdepartementet)