Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1257 Publicerad den 28 juni 2018Lag om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvårdUtfärdad den 20 juni 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:250, bet. 2017/18:JuU30, rskr. 2017/18:378. föreskrivs i fråga om lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvårdSenaste lydelse av 10 a § 2016:495. dels att 10 a § ska upphöra att gälla, dels att 11 § ska ha följande lydelse.11 §11 §I fråga om beräkning av den tid som verkställigheten ska pågå och avbrott i verkställigheten, ska 17–19 §§ och 20 § första stycket strafftidslagen (2018:1251) samt 12 a kap. 1 § fängelselagen (2010:610) tillämpas.Så snart domen på sluten ungdomsvård har börjat verkställas, ska Statens institutionsstyrelse fastställa dagen för verkställighetens slut. Styrelsen ska fastställa en ny sådan slutdag om omständigheterna ger anledning till det.1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.2. Bestämmelserna i 11 § första stycket i den äldre lydelsen gäller fortfarande för den som före ikraftträdandet meddelats ett strafftidsbeslut enligt lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. Dock ska vid tillämpningen av bestämmelsen i 22 § den upphävda lagen om beräkning av strafftid m.m. med 19 § andra stycket och 19 a § samma lag samt 33 kap. 7 § brottsbalken även avses lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONMarie Skåninger(Justitiedepartementet)