Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1282 Publicerad den 29 juni 2018Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)Utfärdad den 20 juni 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:155, bet. 2017/18:SoU20, rskr. 2017/18:368, bet. 2017/18:CU14, rskr. 2017/18:372. föreskrivs att 10 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.10 kap.5 §5 § Senaste lydelse 2018:1281. Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får när det gäller föräldrabalken avse endast uppgifter som anges i följande lagrum1 kap. 4, 9, 13 och 14 §§ föräldrabalken,2 kap. 1, 4–6 och 8–9 §§ föräldrabalken, dock inte befogenhet enligt 9 § att besluta att inte påbörja en utredning eller att lägga ner en påbörjad utredning,3 kap. 5, 6 och 8 §§ föräldrabalken,4 kap. 14 § föräldrabalken,6 kap. 6 §, 14 a § andra stycket och 15 a § tredje stycket föräldrabalken,6 kap. 13 a § föräldrabalken, dock endast åt en särskild avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden,6 kap. 15 c § tredje stycket föräldrabalken,6 kap. 19 § föräldrabalken när det gäller beslut att utse utredare i mål och ärenden om vårdnad, boende eller umgänge,7 kap. 7 § föräldrabalken när det gäller godkännande av avtal om att underhållsbidrag ska betalas för längre perioder än tre månader,11 kap. 16 § andra stycket föräldrabalken.Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får inte omfatta befogenhet att meddela beslut i frågor som avses i 5 kap. 2 § denna lag eller att fullgöra nämndens uppgifter enligt 16 kap. 18 § eller 18 kap. 19 § socialförsäkringsbalken.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.På regeringens vägnarANNIKA STRANDHÄLLLars Hedengran(Socialdepartementet)