Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 6 § socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.

5 kap.

5 kap. 6 §

2 Socialnämnden ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för äldre människor samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på detta område.
Kommunen ska planera sina insatser för äldre. I planeringen ska kommunen samverka med landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer.
Kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska där detta behövs i omvårdnaden om äldre människor.

SFS 2018:1369

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
På regeringens vägnarLENA HALLENGRENMarianne Jenryd(Socialdepartementet)
Prop. 2017/18:199, bet. 2017/18:KU44, rskr. 2017/18:409.
Senaste lydelse 2009:726.