Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1369 Publicerad den 4 juli 2018Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)Utfärdad den 28 juni 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:199, bet. 2017/18:KU44, rskr. 2017/18:409. föreskrivs att 5 kap. 6 § socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.5 kap.6 §6 § Senaste lydelse 2009:726. Socialnämnden ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för äldre människor samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på detta område.Kommunen ska planera sina insatser för äldre. I planeringen ska kommunen samverka med landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer.Kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska där detta behövs i omvårdnaden om äldre människor.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.På regeringens vägnarLENA HALLENGRENMarianne Jenryd(Socialdepartementet)