Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1894 Publicerad den 30 november 2018Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)Utfärdad den 22 november 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:261, bet. 2018/19:KrU2, rskr. 2018/19:24. föreskrivs att 4 kap. 3 § och 8 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.4 kap.3 §3 § Senaste lydelse 2009:1233. Försörjningsstöd lämnas för skäliga kostnader förlivsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning och telefon,boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa.Skäliga kostnader enligt första stycket 1 ska i enlighet med vad regeringen närmare föreskriver beräknas enligt en för hela riket gällande norm (riksnorm) på grundval av officiella prisundersökningar av olika hushållstypers baskonsumtion. Om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl, ska socialnämnden dock beräkna dessa kostnader till en högre nivå. Nämnden får också i ett enskilt fall beräkna kostnaderna till en lägre nivå, om det finns särskilda skäl för detta.8 kap.7 §7 § Senaste lydelse 2017:47. Kommunen ska bestämma den enskildes förbehållsbelopp genom att beräkna den enskildes levnadskostnader, utom boendekostnaden, med ledning av ett minimibelopp. Boendekostnaden ska beräknas för sig och läggas till minimibeloppet. För sådan boendekostnad som anges i 5 § ska dock inget förbehåll göras.Minimibeloppet ska, om inte annat följer av 8 §, alltid per månad utgöra lägst en tolftedel av1,3546 prisbasbelopp för ensamstående, eller1,1446 prisbasbelopp för var och en av sammanlevande makar och sambor.Minimibeloppet enligt första stycket ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.På regeringens vägnarLENA HALLENGRENLars Hedengran(Socialdepartementet)