Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2019:312 Publicerad den 28 maj 2019Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)Utfärdad den 23 maj 2019Enligt riksdagens beslutProp. 2018/19:68, bet. 2018/19:SoU21, rskr. 2018/19:234. föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen (2001:453) att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2013:1146) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.2. En handläggare som före den 1 juli 2014 anställts för att utföra de uppgifter som anges i 3 kap. 3 a § andra stycket är till och med den 30 juni 2022 behörig att utföra de angivna uppgifterna.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.På regeringens vägnarANNIKA STRANDHÄLLLars Hedengran(Socialdepartementet)