Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2019:882 Publicerad den 3 december 2019Lag om ändring i lagen (1993:335) om BarnombudsmanUtfärdad den 28 november 2019Enligt riksdagens beslutProp. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48. föreskrivs att 5 § lagen (1993:335) om Barnombudsman ska ha följande lydelse.5 §5 § Senaste lydelse 2002:377. Förvaltningsmyndigheter, kommuner och regioner ska på Barnombudsmannens uppmaning lämna uppgifter till ombudsmannen om vilka åtgärder som vidtagits för att i den egna verksamheten genomföra barns och ungas rättigheter enligt barnkonventionen. De är också skyldiga att på ombudsmannens uppmaning komma till överläggningar med denne.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.På regeringens vägnarÅSA LINDHAGENCatharina Nordlander(Arbetsmarknadsdepartementet)