Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 § lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag ska ha följande lydelse.

5 §

Bostadsanpassningsbidrag lämnas för att anpassa och komplettera fasta funktioner i och i anslutning till en bostad.
Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig för sökanden. Bidrag lämnas inte om behovet kan tillgodoses med hjälpmedel som erbjuds av regionen eller kommunen enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

SFS 2019:983

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
På regeringens vägnarLENA HALLENGRENKjell Rempler(Socialdepartementet)
Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.