Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:1260Publicerad den 22 december 2020Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)Utfärdad den 17 december 2020Enligt riksdagens beslutProp. 2020/21:35, bet. 2020/21:SoU5, rskr. 2020/21:128. föreskrivs att 6 kap. 8 § och 11 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.6 kap.6 kap.8 §8 §Senaste lydelse 2012:776. Vårdas ett barn med stöd av denna lag i ett annat hem än det egna, ska socialnämnden minst en gång var sjätte månad överväga om vården fortfarande behövs och hur vården bör inriktas och utformas.När barnet har varit placerat i samma familjehem under tre år från det att placeringen verkställdes, ska socialnämnden särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken. Därefter ska frågan övervägas årligen.Vid övervägande enligt andra stycket ska följande särskilt beaktas:barnets och familjehemsföräldrarnas inställning till en vårdnadsöverflyttning,barnets relation till familjehemsföräldrarna och deras förmåga att tillgodose barnets behov av en trygg och god uppväxt,familjehemsföräldrarnas inställning till och förmåga att tillgodose barnets behov av kontakt med sina föräldrar och andra närstående, ochbarnets relation till sina föräldrar.11 kap.11 kap.3 §3 §Senaste lydelse 2015:982. När någon behöver vårdas i ett hem för vård eller boende, stödboende eller familjehem ska en plan upprättas för den vård som socialnämnden avser att anordna (vårdplan).En vårdplan som gäller ett barn ska revideras senast när barnet har varit placerat i två år. Vårdplanen ska vid denna tidpunkt, om det inte möter särskilda hinder, särskilt avse barnets långsiktiga boende. Därefter ska vårdplanen revideras vid behov.För barn och unga som vårdas i ett hem för vård eller boende, stödboende eller familjehem ska en plan upprättas över hur vården ska genomföras (genomförandeplan).Vård- och genomförandeplanen ska även uppta åtgärder och insatser som andra huvudmän har ansvar för.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2021.På regeringens vägnarARDALAN SHEKARABILars Hedengran(Socialdepartementet)