Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:613 Utkom från trycket den 30 juni 2017Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);utfärdad den 22 juni 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:106, bet. 2016/17:SoU18, rskr. 2016/17:326. föreskrivs att 8 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.8 kap.5 §5 § Senaste lydelse 2017:47. Den enskildes avgifter fårför hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med avgifter som avses i 17 kap. 8 § första stycket 1 och 2 hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp,för bostad i särskilt boende per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5539 prisbasbelopp.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.På regeringens vägnarANNIKA STRANDHÄLLLars Hedengran(Socialdepartementet)