Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga LVUFörarbeten1990:52 Prop. 1989/90:28, SoU 15.1993:2 Prop. 1992/93:61, bet. 1992/93:SoU10, rskr. 1992/93:106.1995:1316 Prop. 1995/96:23, bet. 1995/96:SoU7, rskr. 1995/96:64.1996:1381 Prop. 1996/97:25, bet. 1996/97:SfU5, rskr. 1996/97:80.1996:1648 Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55.1998:616 Prop. 1997/98:96, bet. 1997/98:JuU21, rskr. 1997/98:275.1999:52 Prop. 1997/98:183 och 1998/99:3, bet. 1998/99:SoU5, rskr. 1998/99:139.2001:466 Prop. 2000/01:80, bet. 2000/01:SoU18, rskr. 2000/01:259.2003:406 Prop. 2002/03:53, bet. 2002/03:SoU15, rskr. 2002/03:225.2003:420Bet. 2002/03:SoU15, rskr. 2002/03:225.2003:1162Prop. 2003/04:7, bet. 2003/04:JuU8, rskr. 2003/04:107.2004:182Prop. 2003/04:30, bet. 2003/04:SoU6, rskr. 2003/04:178.2005:468Prop. 2004/05:123, bet 2004/05:SoU15, rskr. 2004/05:271.2005:729Prop. 2004/05:170, bet. 2004/05:SfU17, rskr. 2005/06:1.2006:616Prop. 2005/06:93, bet. 2005/06:JuU21, rskr. 2005/06:319.2006:896Prop. 2005/06:165, bet. 2005/06:JuU34, rskr. 2005/06:294.2007:1312Prop. 2006/07:129, bet. 2007/08:SoU5, rskr. 2007/08:52.2009:598Prop. 2008/09:160, bet. 2008/09:SoU22, rskr. 2008/09:259.2009:804Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290.2010:1955Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30.2011:736Prop. 2010/11:107, bet. 2010/11:JuU25, rskr. 2010/11:284.2011:1170Prop. 2010/11:158, bet. 2011/12:JuU5, rskr. 2011/12:21.2012:777Prop. 2012/13:10, bet. 2012/13:SoU4, rskr. 2012/13:51.2014:752Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.2015:82Prop. 2014/15:25, bet. 2014/15:JuU9, rskr. 2014/15:102.2015:984Prop. 2015/16:43, bet. 2015/16:SoU5, rskr. 2015/16:101.2016:518Prop. 2015/16:8, bet. 2015/16:SoU11, rskr. 2015/16:243.2017:135Prop. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149.2018:652Prop. 2017/18:169, bet. 2017/18:SoU30, rskr. 2017/18:307.2018:686Prop. 2017/18:145, bet. 2017/18:SkU19, rskr. 2017/18:317.2019:358Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239.Utfärdad: 1990-03-08Kommentaren uppdaterad per 1 januari 2019 SFS 2018:686 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 14 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga ska ha följande lydelse. Av Lars Clevesköld: Lagändringen hänger samman med en samtidig ändring i folkbokföringslagen (1991:481) som innebär att begreppet ”kvarskrivning” ersatts med ”skyddad folkbokföring”, som avses vara ett mer flexibelt institut. Bland annat kan skyddad folkbokföring ske på annan ort utan att personen flyttar.Förarbeten: Prop. 2017/18:145, bet. 2017/18:SkU19.Kommentaren uppdaterad per 1 oktober 2018 SFS 2018:652 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs i fråga om lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga dels att 12, 15 a–15 c, 17–18, 20–20 b, 39, 41 och 42 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas fem nya paragrafer, 12 a, 15 d, 17 b, 17 c och 20 c §§, av följande lydelse. Av Lars Clevesköld: Ändringarna i LVU har skett samtidigt med motsvarande ändringar i LVM (1988:870) och LSU (1998:603). Ändringarna rör huvudsakligen de särskilda befogenheter som SiS har för vårdens genomförande vid bland annat särskilda ungdomshem.Förarbeten prop. 2017/18:169; bet. 2017/18:SoU30.Kommentaren uppdaterad per 1 juli 2018Inledande bestämmelse1 §1 §Insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom ska göras i samförstånd med den unge och hans eller hennes vårdnadshavare enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453). Insatserna ska präglas av respekt för den unges människovärde och integritet.Den som är under 18 år ska dock beredas vård enligt denna lag, om någon av de situationer som anges i 2 eller 3 § föreligger och det kan antas att behövlig vård inte kan ges den unge med samtycke av den eller dem som har vårdnaden om honom eller henne och, när den unge har fyllt 15 år, av honom eller henne själv.Vård med stöd av 3 § får även beredas den som har fyllt 18 men inte 20 år, om sådan vård med hänsyn till den unges behov och personliga förhållanden i övrigt är lämpligare än någon annan vård och det kan antas att behövlig vård inte kan ges med den unges samtycke.Vissa andra åtgärder får vidtas utan samtycke enligt 22 och 24 §§.Vid beslut enligt denna lag ska vad som är bäst för den unge vara avgörande. Lag (2012:777). Äldre rätt: Fråga om lämnat samtycke avsett behövlig vård R 1982 2:74 – ”Annan vård” i 3 st. ansågs innebära vård genom annat samhällsorgans försorg R 1983 2:52 – Fråga om förutsättningar för vård enl. lagen i fall då samtycke till vården lämnats R 1983 2:87 I–III, 1990: 13, 1995: 38 – Vid bedömningen är omständigheterna vid tiden för domstolens prövning avgörande R 1983 2:102 – Fråga om vård enl. lagen när samtycke till vård lämnats endast för viss tid R 1986: 4 – Att den unge fyllt 20 år efter länsrätts beslut ej hinder för KamR att fastställa beslutet R 1987: 8.Svensk domstol behörig att pröva ansökan om beredande av vård av barn som vistades i annat land pga. deras anknytning till Sverige R 2006: 36 – Uppgifter från ett sexårigt barn ansågs kunna tillmätas sådan tyngd att de kunde läggas till grund för ett beslut om vård HFD 2017: 42.Beredande av vård 2 §2 §Vård skall beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. Lag (2003:406). Fråga om förutsättningar för vård enl. gamla lagen förelåg R 1985 2:26, 1987: 160 – Fråga om vård av 9 mån. barn till lindrigt förståndshandikappade föräldrar med ytterligare 3 hemmavarande barn R 1985 2:46 – Fråga om vård pga. psykisk sjukdom hos förälder R 1985 2:83 I och II, 1995: 46, pga. den unges motvilja (hat) mot sina föräldrar 1990: 97, pga. brister i omsorgen 1992: 6, 1995: 39 – Fråga om ”påtaglig risk” när ensamstående moder med två små barn pga. visst handikapp erhöll omfattande stöd och hjälp från socialvården R 1995: 64 – ”Påtaglig risk” för 16-årig flicka pga. bristande omsorger i hemmet? R 1996: 61; för fyra barn i 2–11 års ålder pga. misshandel eller brister i omsorgen? 1996: 91 – Fråga om betydelsen av moders uppgift att hennes dödshot mot tvåårig son ej var allvarligt menat R 2008: 55 – Avlägsna eller hypotetiska risker ansågs ej kunna läggas till grund för beslut om vård R 2009: 64 – Fråga om förutsättningar för vård enl. denna § av barn med behov av terapeutisk behandling HFD 2011: 6 – Skriftliga hot mot en vårdnadshavare ansågs ej vara sådant förhållande i hemmet som utgör grund för vård HFD 2014: 23 – Fråga om förutsättningar för vård förelegat HFD 2014: 46 – Risken att en förälder trots kontaktförbud söker upp den andra föräldern och de ev. negativa följder detta skulle kunna få för de hos denna bosatta barnen ansågs ej utgöra grund för vård enl. denna lag HFD 2015: 27 – Fråga om fysisk misshandel eller brister i vården visats föreligga för ett litet barn som drabbats av allvarliga skador under spädbarnstiden HFD 2018: 6.3 §3 §Vård skall också beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende. Vård skall också beslutas om den som dömts till sluten ungdomsvård enligt 32 kap. 5 § brottsbalken vid verkställighetens slut bedöms vara i uppenbart behov av fortsatt vård för att inte löpa sådan risk som avses i första stycket. Lag (2006:896). Se SocialtjänstF (2001:937) 3:14 2 st. här förut.Fråga, om förutsättningar för vård enl. gamla lagen förelåg R 1984 2:31 – Fråga om innebörden av ”socialt nedbrytande beteende” R 2000: 33 – ADHD och autismspektrumstörning ansågs ej som socialt nedbrytande beteende R 2010: 24 – Flicka som vistades på hemlig ort pga. misshandel m.m. i hemmet och som genom sitt agerande riskerade röja sin vistelseort ansågs ej härigenom ha uppvisat sådant socialt nedbrytande beteende som avses i denna § HFD 2015: 7 – En ungdoms misskötsel av sin behandling av en allvarlig sjukdom ansågs ej utgöra sådant socialt nedbrytande beteende som avses i denna lag HFD 2015: 42.4 §4 §Beslut om vård med stöd av denna lag meddelas av förvaltningsrätten efter ansökan av socialnämnden.Ansökan skall innehålla en redogörelse förden unges förhållanden,de omständigheter som utgör grund för att den unge behöver beredas vård,tidigare vidtagna åtgärder,den vård som socialnämnden avser att anordna,hur relevant information lämnats till den unge,vilket slags relevant information som lämnats, samtden unges inställning. Lag (2009:804). 5 §5 §Rättens beslut om vård upphör att gälla, om vården inte har påbörjats inom fyra veckor från den dag då beslutet vann laga kraft. Omedelbart omhändertagande6 §6 §Socialnämnden får besluta att den som är under 20 år omedelbart skall omhändertas, omdet är sannolikt att den unge behöver beredas vård med stöd av denna lag, och rättens beslut om vård inte kan avvaktas med hänsyn till risken för den unges hälsa eller utveckling eller till att den fortsatta utredningen allvarligt kan försvåras eller vidare åtgärder hindras.Om socialnämndens beslut om omhändertagande inte kan avvaktas, får nämndens ordförande eller någon annan ledamot som nämnden har förordnat besluta om omhändertagande. Beslutet skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde.När socialnämnden har ansökt om vård med stöd av lagen, får även rätten besluta att den unge omedelbart skall omhändertas. R 1982 2:49 (ang. skyldighet att motivera beslut enl. äldre motsvarighet till denna §) – Ang. inhibition R 1983 2:40 anm. vid 28 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) – Fråga om omedelbart omhändertagande enl. äldre motsvarighet till 3 st. R 1983 2:41 – Denna § kan tillämpas när fråga uppkommit om övergång från vård enl. äldre motsvarighet till 2 § till vård enl. äldre motsvarighet till 3 § R 1984 2:4 – För socialnämnd som beslutat om placering i familjehem bestod behörighet att fatta beslut enligt denna § även när den unge inte längre vistades i kommunen R 1989: 50 – Ang. förutsättningar för upphävande av ett pågående omhändertagande HFD 2011: 50.7 §7 §Har socialnämnden beslutat om omedelbart omhändertagande, skall beslutet underställas förvaltningsrätten inom en vecka från den dag då beslutet fattades. Därvid skall beslutet jämte handlingarna i ärendet tillställas rätten.Förvaltningsrätten skall pröva beslutet så snart det kan ske. Om det inte finns synnerliga hinder, skall prövningen ske inom en vecka från den dag då beslutet och handlingarna kom in till rätten.Om beslutet inte har underställts förvaltningsrätten inom föreskriven tid, upphör omhändertagandet. Har socialnämnden beslutat om omedelbart omhändertagande efter det att nämnden har ansökt om vård med stöd av lagen, skall beslutet underställas den rätt som prövar frågan om vård. Därvid gäller bestämmelserna i första–tredje styckena. Lag (2009:804). 8 §8 §Om förvaltningsrätten fastställer ett beslut om omedelbart omhändertagande, skall socialnämnden inom fyra veckor från den dag då omhändertagandet verkställdes ansöka hos förvaltningsrätten om att den unge skall beredas vård med stöd av denna lag. Förvaltningsrätten får medge förlängning av denna tid, om ytterligare utredning eller någon annan särskild omständighet gör det nödvändigt. Lag (2009:804). 9 §9 §Ett omedelbart omhändertagande upphörom ansökan om vård inte har gjorts inom den tid som anges i 8 § och inte heller förlängning av tiden har begärts, ellernär rätten avgör frågan om vård.Ett beslut om omedelbart omhändertagande får inte verkställas om den unge är häktad. Om det inte längre finns skäl för ett omhändertagande, skall socialnämnden besluta att detta genast skall upphöra. Ett sådant beslut får meddelas också av den rätt som prövar en fråga om vård med stöd av lagen.Vården10 §10 §Vården skall anses påbörjad när den unge på grund av ett beslut om omedelbart omhändertagande eller om vård har placerats utanför sitt eget hem. För vårdens innehåll och utformning gäller bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453) och föreskrifterna i 11–20 §§. Lag (2001:466). 11 §11 §Socialnämnden bestämmer hur vården av den unge skall ordnas och var han eller hon skall vistas under vårdtiden. I fråga om den som vårdas i ett hem som avses i 12 § första stycket får dock Statens institutionsstyrelse i samband med att den unge transporteras besluta att han eller hon tillfälligt skall vistas i ett annat sådant hem.Nämnden får medge att den unge vistas i sitt eget hem, om detta kan antas vara bäst ägnat att främja vården av honom eller henne. Vård med stöd av denna lag skall dock alltid inledas utanför den unges eget hem.Om nämndens beslut enligt första eller andra stycket inte kan avvaktas, får ordföranden eller någon annan ledamot som nämnden har förordnat besluta i frågan. Beslutet skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde.Nämnden eller den åt vilken nämnden har uppdragit vården skall ha uppsikt över den unge och, i den utsträckning det behövs för att genomföra vården, bestämma om hans eller hennes personliga förhållanden. Nämnden har under vårdtiden samma ansvar som vårdnadshavaren för att den unges grundläggande rättigheter enligt 6 kap. 1 § föräldrabalken tillgodoses. Lag (2007:1312). ERD Olsson mot Sverige (1988, omhändertagande av barn).12 §12 § För vård av unga som på någon grund som anges i 3 § behöver stå under särskilt noggrann tillsyn ska det finnas särskilda ungdomshem.Om socialnämnden har beslutat att den unge ska vistas i ett hem som avses i första stycket ska Statens institutionsstyrelse anvisa plats i ett sådant hem. I akuta situationer ska Statens institutionsstyrelse omedelbart anvisa en sådan plats. Lag (2018:652). Se SocialtjänstF (2001:937) 3:6 här förut.12 a §12 a §Om den unge är placerad på ett särskilt ungdomshem och vårdas eller har vårdats på sjukhus, ska verksamhetschefen vid vårdenheten genast underrätta Statens institutionsstyrelse om den unge önskar lämna eller redan har lämnat vårdenheten. Får någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och är verksam vid ett särskilt ungdomshem kännedom om att den unge har en sådan smittsam sjukdom som enligt 1 kap. 3 § andra stycket smittskyddslagen (2004:168) utgör en allmänfarlig sjukdom, ska Statens institutionsstyrelse underrättas, om det inte står klart att det inte finns någon risk för smittspridning. Lag (2018:652). 13 §13 §Har den unge beretts vård med stöd av 2 §, ska socialnämnden minst en gång var sjätte månad överväga om vård enligt lagen fortfarande behövs och hur vården bör inriktas och utformas. Har den unge beretts vård med stöd av 3 §, ska socialnämnden inom sex månader från dagen för verkställighet av vårdbeslutet pröva om vård med stöd av lagen ska upphöra. Denna fråga ska därefter prövas fortlöpande inom sex månader från senaste prövning.När den unge har varit placerad i samma familjehem under tre år från det att placeringen verkställdes, ska socialnämnden särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken. Lag (2012:777). 13 a §13 a §Socialnämnden ska noga följa vården av den som får vård med stöd av denna lag.Socialnämnden ska följa vården främst genomregelbundna personliga besök i det hem där den unge vistas,enskilda samtal med den unge,samtal med den eller dem som tagit emot den unge i sitt hem, ochsamtal med vårdnadshavarna.Socialnämnden ska särskilt uppmärksamma den unges hälsa, utveckling, sociala beteende, skolgång samt relationer till anhöriga och andra närstående. Lag (2012:777). 14 §14 §Socialnämnden har ett ansvar för att den unges behov av umgänge med föräldrar och vårdnadshavare så långt möjligt tillgodoses. Om det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med vård enligt denna lag, får socialnämndenbesluta hur den unges umgänge med vårdnadshavare och med föräldrar som har umgängesrätt reglerad genom dom eller beslut av domstol eller genom avtal ska utövas, ellerbesluta att den unges vistelseort inte ska röjas för föräldrar eller vårdnadshavare.Socialnämnden ska minst en gång var tredje månad överväga om ett sådant beslut som avses i andra stycket fortfarande behövs.Av 30 § tredje stycket folkbokföringslagen (1991:481) framgår när socialnämnden får ansöka om skyddad folkbokföring för barn som vårdas enligt 2 § denna lag. Lag (2018:686). Besöksförbud för föräldrar kan meddelas R 1990: 97 – Begränsning i föräldrars umgängesrätt kunde ske genom inskränkning i rätten att kontakta barnet på telefon R 1993: 72 – Totalt umgängesförbud mellan vårdnadshavare och 12-årig dotter som motsatte sig umgänge R 2005: 66 – Rätten att fatta beslut att inte röja den unges vistelseort kan i brådskande fall delegeras till socialnämndens ordförande HFD 2016: 74 – Fråga om det fanns tillräckliga skäl att hemlighålla ett barns vistelseort för en förälder HFD 2017: 39 – Fråga om förutsättningar att begränsa umgänget mellan två barn och deras mamma till en timme var tredje månad HFD 2017: 40.Ang. omhändertagande av barn, se ERD Margareta och Roger Andersson mot Sverige (1992), ERD Levin mot Sverige (2012).Särskilda befogenheter14 a §14 a §Statens institutionsstyrelse skall följa upp verksamheten enligt denna lag. Uppföljningen skall omfatta tiden såväl under som efter avslutad vård.Socialnämnden skall till Statens institutionsstyrelse lämna de uppgifter om enskilda som Statens institutionsstyrelse behöver för att fullgöra den skyldighet som följer av första stycket. Lag (2005:468). Särskilda befogenheter15 §15 §Om den unge vårdas på någon grund som anges i 3 § och vistas i ett hem för särskilt noggrann tillsyn, får han eller hon hindras att lämna hemmet och i övrigt underkastas den begränsning av rörelsefriheten som är nödvändig för att vården skall kunna genomföras. Den unges rörelsefrihet får också inskränkas när det behövs av hänsyn till andra intagnas eller personalens säkerhet. Lag (2003:420). 15 a §15 a § Den som omfattas av bestämmelserna i 15 § har rätt att använda elektroniska kommunikationstjänster, ta emot besök samt vistas utanför hemmet i den utsträckning det är lämpligt. För den som omfattas av 15 § får rätten att använda elektroniska kommunikationstjänster och ta emot besök vägras eller begränsas om det kan äventyra vården eller ordningen vid hemmet. Ett sådant beslut får gälla högst 14 dagar. När det inte längre finns förutsättningar för beslutet ska det upphävas.Den som avses i första stycket får vistas utanför hemmet under en på förhand bestämd tid, dock högst fyra veckor. Beslut om inskränkning i rätten att använda elektroniska kommunikationstjänster eller ta emot besök samt beslut om vistelse utanför hemmet fattas av Statens institutionsstyrelse. Beslut om vistelse utanför hemmet ska fattas efter samråd med socialnämnden.I lagen (1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård finns bestämmelser om besök på vårdinstitutioner enligt denna lag. Lag (2018:652). Lagen 2005:468, med ikraftträdande 1 juli s.å., innehåller även:2. Beslut som före lagens ikraftträdande fattats av den som förestår vården vid ett särskilt ungdomshem skall vid tillämpningen av denna lag anses fattade av Statens institutionsstyrelse.15 b §15 b §Den som omfattas av bestämmelserna i 15 § får beredas vård vid en enhet inom hemmet som är låsbar eller på något annat sätt inrättad för särskilt noggrann tillsyn (vård vid låsbar enhet),om det är nödvändigt med hänsyn till den unges eller andras säkerhet, ellerom det är nödvändigt för att förhindra att den unge avviker eller för att i övrigt genomföra vården.Den som vårdas vid en låsbar enhet ska ges möjlighet att dagligen vistas utomhus och ges möjlighet att ägna sig åt fysisk aktivitet eller någon annan fritidssysselsättning. Vård vid en låsbar enhet får pågå under högst två månader i följd. Om särskilda behandlingsskäl föranleder det, får dock vården vid enheten pågå längre tid, förutsatt att någon av de omständigheter som anges i första stycket fortfarande gäller och att den unge samtidigt ges möjlighet till vistelse i öppnare former eller utanför hemmet. Lag (2018:652). 15 c §15 c § Den som omfattas av bestämmelserna i 15 § får, om det är särskilt påkallat på grund av att den unge uppträder våldsamt eller är så påverkad av berusningsmedel att han eller hon inte kan hållas till ordningen, hållas i avskildhet. Den unge ska då stå under fortlöpande uppsikt av personalen och ha möjlighet att tillkalla personal. Han eller hon får inte hållas i sådan avskildhet längre tid än vad som är oundgängligen nödvändigt och inte i något fall under längre tid än fyra timmar i följd.En läkare eller sjuksköterska ska skyndsamt yttra sig om varje åtgärd som vidtas enligt första stycket. Om läkaren eller sjuksköterskan begär det, ska åtgärden genast avbrytas. Lag (2018:652). 15 d §15 d §Den som omfattas av bestämmelserna i 15 § får, om det krävs med hänsyn till hans eller hennes speciella behov av vård eller säkerhet eller säkerheten vid hemmet, hindras från att träffa andra som vårdas där (vård i enskildhet). Vård i enskildhet ska vara anpassad efter den unges individuella vårdbehov.En fråga om vård i enskildhet ska prövas fortlöpande och alltid omprövas inom sju dagar från senaste prövning. Lag (2018:652). 16 §16 §Den som omfattas av bestämmelserna i 15 § får inte inneha narkotika, alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel, sådana medel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller sådana varor som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor eller injektionssprutor, kanyler eller andra föremål som är särskilt ägnade att användas för missbruk av eller annan befattning med narkotika. Den unge får inte heller inneha något annat som kan vara till men för vården eller ordningen vid hemmet. Om sådan egendom påträffas, skall den omhändertas. Lag (2005:468). 17 §17 §Den som omfattas av bestämmelserna i 15 § får, om det behövs, kroppsvisiteras eller ytligt kroppsbesiktigas vid ankomst till hemmet för kontroll av att han eller hon inte bär på sig något som enligt 16 § inte får innehas. Detsamma gäller om det under vistelsen i hemmet uppkommer misstanke att sådan egendom ska påträffas hos honom eller henne.En kroppsvisitation eller en ytlig kroppsbesiktning ska genomföras i närvaro av ett vittne om inte den unge avstår från den rätten. Den unge ska tillfrågas om han eller hon önskar att någon särskild person ur personalen genomför eller närvarar vid kroppsvisitationen eller den ytliga kroppsbesiktningen. Den unges önskemål ska så långt det är möjligt tillgodoses. All den hänsyn som omständigheterna medger ska iakttas vid kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning. Lag (2018:652). 17 a §17 a §Den som omfattas av bestämmelserna i 15 § är, om inte annat motiveras av medicinska eller liknande skäl, skyldig att vid ankomsten till hemmet lämna blod-, urin-, utandnings-, saliv- eller svettprov för kontroll av om han eller hon är påverkad av narkotika, alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel, sådant medel som avses i 1 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller sådan vara som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Den unge får uppmanas att lämna prov endast om det finns anledning till det. Första stycket första meningen gäller också om det under vistelsen i hemmet kan misstänkas att den unge är påverkad av någon sådan dryck eller vara eller något sådant medel som anges i första stycket. Lag (2018:652). 17 b §17 b §Om det behövs för att genomföra vården eller upprätthålla ordningen vid hemmet, får bostadsrum och andra slutna förvaringsställen som disponeras av någon som omfattas av bestämmelserna i 15 § undersökas (rumsvisitation). En rumsvisitation får endast utföras för att söka efter föremål som den unge inte får inneha enligt 16 §. En rumsvisitation ska genomföras i närvaro av ett vittne. All den hänsyn som omständigheterna medger ska iakttas. Lag (2018:652). 17 c §17 c §Om det behövs för att genomföra vården eller upprätthålla ordningen vid hemmet, får säkerhetskontroll genomföras med metalldetektor eller annan liknande anordning på de särskilda ungdomshem som Statens institutionsstyrelse bestämmer. Det ska för varje särskilt ungdomshem anges i vilka situationer kontroller får genomföras. Sådan kontroll får bara genomföras på unga som omfattas av bestämmelserna i 15 § för att söka efter föremål som den unge inte får inneha enligt 16 § . Lag (2018:652). 18 §18 §Bestämmelserna i 16, 17, 17 b och 17 c §§ ska gälla för alla som vårdas i ett hem för särskilt noggrann tillsyn, om det är nödvändigt för att genomföra vården och upprätthålla ordningen vid hemmet och regeringen, eller efter regeringens bemyndigande, Statens institutionsstyrelse medger det. Lag (2018:652). Se SocialtjänstF (2001:937) 8:4 här förut.19 §19 § Den som omfattas av bestämmelserna i 15 § får underkastas övervakning av sina brev och andra försändelser, om detta behövs med hänsyn till ordningen vid hemmet eller till den unges särskilda förhållanden. För detta ändamål får Statens institutionsstyrelse öppna och ta del av försändelser som kommer till eller sänds från den unge. Om en ankommande försändelse innehåller egendom som den unge inte får inneha enligt 16 §, skall egendomen omhändertas.Brev mellan den unge och en svensk myndighet eller advokat eller hans eller hennes offentliga biträde skall vidarebefordras utan föregående granskning. Lag (2005:468). 20 §20 §Har narkotika, alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel, sådana medel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller sådana varor som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor omhändertagits enligt 16 eller 19 § eller har sådan egendom påträffats inom ett hem för särskilt noggrann tillsyn utan att det finns någon känd ägare till egendomen, ska Statens institutionsstyrelse låta förstöra eller sälja egendomen enligt bestämmelserna om beslagtagen egendom i 2 § 1 första stycket lagen (1958:205) om förverkande av alkohol m.m. Belopp som har erhållits vid försäljning tillfaller staten. Detsamma ska gälla i fråga om injektionssprutor, kanyler och andra föremål som är särskilt ägnade att användas för missbruk av eller annan befattning med narkotika. Lag (2019:358). 20 a §20 a §Tvångsåtgärder enligt 15–15 d §§ och 17–19 §§ får användas endast om de står i rimlig proportion till syftet med åtgärden. Är mindre ingripande åtgärder tillräckliga, ska de användas. Lag (2018:652). 20 b §20 b § I 15 a, 17 c och 18–20 §§ finns bestämmelser om att beslut fattas av Statens institutionsstyrelse. Härutöver fattas beslut enligt 15 och 15 b–17 b §§ av Statens institutionsstyrelse. Lag (2018:652). 20 c §20 c §Den unge ska erbjudas ett uppföljande samtal efter ett verkställt beslut omavskildhet enligt 15 c §,kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning enligt 17 §, ellerrumsvisitation enligt 17 b §.Under samtalet ska den unge få information om vad som var anledningen till att tvångsåtgärden behövde tillgripas och ges möjlighet att framföra sin uppfattning om den vidtagna åtgärden. Lag (2018:652). Upphörande av vård21 §21 §När vård med stöd av denna lag inte längre behövs, skall socialnämnden besluta att vården skall upphöra. Nämnden skall noga förbereda den unges återförening med den eller dem som har vårdnaden om honom eller henne.Vård som har beslutats med stöd av 2 § skall upphöra senast när den unge fyller 18 år.Vård som har beslutats med stöd av 3 § skall upphöra senast när den unge fyller 21 år. Lag (2003:406). Fråga enl. gamla lagen om upphörande av vård R 1987: 123 – Risk för skada vid separation från familjehem vägdes ej in i bedömning om vård skulle upphöra HFD 2012: 35 – Fråga om socialnämnd fullgjort sin utredningsskyldighet i ärende om upphörande av vård HFD 2014: 50.21 a §21 a § Beslut om vård med stöd av denna lag hindrar inte beslut omavvisning eller utvisning enligt utlänningslagen (2005:716),utvisning enligt lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll,utlämning enligt lagen (1957:668) om utlämning för brott,överlämnande enligt lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder,utlämning enligt lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling,utlämning enligt lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt,överlämnande enligt lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen,överlämnande enligt lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder, ellerutlämning enligt lagen (2006:615) om samarbete med Specialdomstolen för Sierra Leone.Vård med stöd av denna lag upphör när ett beslut enligt första stycket 1–9 har verkställts. Lag (2011:1170). Andra åtgärderFörebyggande insatser22 §22 § Om det kan antas att den som är under 20 år till följd av ett beteende som avses i 3 § kommer att behöva beredas vård enligt denna lag om beteendet fortsätter och det stöd eller den behandling som den unge behöver inte kan ges med samtycke av den unge själv, om han eller hon har fyllt 15 år, och av den unges vårdnadshavare, får socialnämnden beslutaatt den unge ska hålla regelbunden kontakt med en särskilt kvalificerad kontaktperson som socialnämnden utsett, elleratt den unge ska delta i behandling i öppna former inom socialtjänsten.När ett sådant beslut meddelas, ska en särskild behandlingsplan finnas. Bestämmelserna i 13 § andra stycket, 13 a § första stycket samt 21 § första och tredje styckena gäller i tillämpliga delar också i fråga om beslut enligt första stycket. Prövning enligt 13 § andra stycket av om ett sådant beslut ska upphöra att gälla ska ske första gången inom sex månader från dagen för nämndens beslut.Första stycket är också tillämpligt om den som är under 20 år och som dömts till sluten ungdomsvård enligt 32 kap. 5 § brottsbalken vid verkställighetens slut bedöms vara i uppenbart behov av fortsatta insatser för att hindra ett sådant beteende som avses i första stycket. Lag (2016:518). 23 §23 §Ett beslut enligt 22 § upphör att gälla, ombeslut fattas om omedelbart omhändertagande, elleransökan om vård bifalls. Flyttningsförbud m.m.24 §24 §Förvaltningsrätten får efter ansökan av socialnämnden för viss tid eller tills vidare förbjuda den som har vårdnaden om en underårig att ta denne från ett hem som avses i 6 kap. 6 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453) om det finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas om han eller hon skiljs från hemmet (flyttningsförbud). Lag (2009:804). Rättsfall ang. tidigare motsvarighet till 6:8 socialtjänstlagen: R 1983 2:109 – Fråga om förbud skulle gälla för viss tid eller tills vidare R 1984 2:78 – Fråga om flyttningsförbud enl. nämnda § sedan vård enl. LVU upphört R 1988: 79 – Se även R 1988: 89 anm. vid 16:3 socialtjänstlagen.Flyttningsförbud för femårigt barn som merparten av sitt liv vistats i ett och samma familjehem HFD 2011: 13. ERD Eriksson mot Sverige (1989), Rieme mot Sverige (1992), Olsson (nr 2) mot Sverige (1992) (omhändertaganden av barn).25 §25 §Ansökan om flyttningsförbud görs av den socialnämnd som har lämnat medgivande enligt 6 kap. 6 § socialtjänstlagen (2001:453) att ta emot den unge i ett enskilt hem. Samma nämnd beslutar om tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 §. Lag (2001:466). 26 §26 §Socialnämnden skall minst en gång var tredje månad överväga om ett flyttningsförbud fortfarande behövs. När ett flyttningsförbud inte längre behövs, skall socialnämnden besluta att förbudet skall upphöra.27 §27 § Socialnämnden får besluta om tillfälligt flyttningsförbud, omdet är sannolikt att ett flyttningsförbud behövs, ochrättens beslut om flyttningsförbud inte kan avvaktas med hänsyn till risken för den unges hälsa eller utveckling.Om socialnämndens beslut om tillfälligt flyttningsförbud inte kan avvaktas, får nämndens ordförande eller någon annan ledamot som nämnden har förordnat besluta om ett sådant förbud. Beslutet skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde.När socialnämnden har ansökt om flyttningsförbud, får även rätten besluta om ett tillfälligt flyttningsförbud.28 §28 §Har socialnämnden beslutat om tillfälligt flyttningsförbud, skall beslutet underställas förvaltningsrätten. Därvid gäller bestämmelserna i 7 § första–tredje styckena. Lag (2009:804). 29 §29 §Om förvaltningsrätten fastställer ett beslut om tillfälligt flyttningsförbud, skall socialnämnden inom två veckor från dagen för förvaltningsrättens beslut ansöka om flyttningsförbud. Lag (2009:804). 30 §30 § Ett tillfälligt flyttningsförbud upphörom ansökan om flyttningsförbud inte har gjorts inom den tid som anges i 29 §, ellernär rätten avgör frågan om flyttningsförbud.Om det inte längre finns skäl för ett tillfälligt flyttningsförbud, skall socialnämnden besluta att detta genast skall upphöra. Ett sådant beslut får meddelas också av den rätt som prövar en fråga om flyttningsförbud.31 §31 §Om det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med ett flyttningsförbud eller ett tillfälligt flyttningsförbud får socialnämnden besluta hur den unges umgänge skall utövas med vårdnadshavare och med föräldrar som har umgängesrätt reglerad genom dom eller beslut av domstol eller genom avtal. Lag (2003:406). Läkarundersökning32 §32 §I ett ärende enligt denna lag får socialnämnden besluta om läkarundersökning av den unge samt utse läkare för undersökningen. Om undersökningen inte lämpligen kan genomföras i den unges hem, får nämnden bestämma någon annan plats för den. I ett mål enligt denna lag har rätten samma befogenhet.Läkarundersökning skall, om den inte av särskilda skäl är obehövlig, ske innan nämnden gör ansökan enligt 4 §.Bestämmelser om handläggningen33 §33 §Mål och ärenden enligt denna lag skall handläggas skyndsamt. 34 §34 §Är den unge omhändertagen eller har ett tillfälligt flyttningsförbud meddelats, skall förvaltningsrätten ta upp målet till avgörande inom två veckor från den dag då ansökan om vård eller flyttningsförbud kom in. Förvaltningsrätten får förlänga denna tid, om ytterligare utredning eller någon annan särskild omständighet gör det nödvändigt. Lag (2009:804). 35 §35 §I mål om beredande eller upphörande av vård eller om flyttningsförbud enligt denna lag skall förvaltningsrätten och kammarrätten hålla muntlig förhandling, om detta inte är uppenbart obehövligt. Muntlig förhandling skall alltid hållas, om någon part begär det. Parterna skall upplysas om sin rätt att begära muntlig förhandling.Om en enskild part som har kallats vid vite att inställa sig personligen till en förhandling uteblir, får rätten förordna att han eller hon skall hämtas till rätten antingen omedelbart eller till en senare dag. Lag (2009:804). Ej rättegångsfel att KamR höll muntlig förhandling trots att vårdnadshavare var närvarande endast genom ombud R 1991: 66.36 §36 §Den unge ska få relevant information. Den unge ska ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör honom eller henne. Om den unge inte framför sina åsikter, ska hans eller hennes inställning så långt det är möjligt klarläggas på annat sätt. Den unges åsikter och inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad.Om den unge har fyllt 15 år, har han eller hon rätt att själv föra sin talan i mål och ärenden enligt denna lag. Den som är yngre får höras i domstol, om han eller hon inte kan antas ta skada av det. Den som är förordnad som offentligt biträde enligt 39 § för någon som är under 15 år, utan att samtidigt vara biträde för vårdnadshavaren, är utan särskilt förordnande den unges ställföreträdare i det mål eller ärende som förordnandet avser. Lag (2012:777). God man enl. FB 18:2 (nu 11: 2) ansågs äga föra talan R 1983 2:19 – Vårdnadshavare saknade behörighet att företräda barn i LVU-mål när ett offentligt biträde förordnats för barnet och var dess ställföreträdare i målet HFD 2011: 78 – Processobehörigt barn fick genom ställföreträdare överklaga beslut om omhändertagande trots ställföreträdarens egen uppfattning att beslutet skulle bestå HFD 2014: 38.37 §37 §Vid handläggning i kammarrätt av andra mål enligt denna lag än mål om omedelbart omhändertagande och tillfälligt flyttningsförbud skall nämndemän ingå i rätten. 38 §38 §Vid delgivning med enskild i mål eller ärende enligt denna lag får 34–38 och 47–51 §§ delgivningslagen (2010:1932) inte tillämpas. Lag (2010:1955). Lagen 2010:1955, med ikraftträdande 1 april 2011, innehåller även:2. Äldre bestämmelser gäller om en handling har skickats eller lämnats före d. 1 april 2011.39 §39 §I mål och ärenden angående beredande av vård enligt 2 eller 3 §, omedelbart omhändertagande enligt 6 §, upphörande av vård enligt 21 §, flyttningsförbud enligt 24 § eller upphörande av flyttningsförbud enligt 26 § eller vid överklagande enligt 41 § första stycket 1 ska offentligt biträde förordnas för den som åtgärden avser samt för dennes vårdnadshavare, om det inte måste antas att behov av biträde saknas.Behövs offentligt biträde både för den unge och för dennes vårdnadshavare, förordnas gemensamt biträde, om det inte finns motstridiga intressen mellan dem.Vid överklagande enligt 42 § ska offentligt biträde förordnas för den som är under 15 år och som åtgärden avser, om det inte måste antas att behov av biträde saknas. Offentligt biträde förordnas av den domstol som handlägger målet. I ärenden hos socialnämnd eller social distriktsnämnd förordnas offentligt biträde av förvaltningsrätten. Lag (2018:652). Lag (1996:1620) om offentligt biträde inf. under FörvProc. 40 §40 §Beslut om omedelbart omhändertagande, om förebyggande insatser eller om tillfälligt flyttningsförbud gäller omedelbart.Andra beslut av socialnämnden enligt denna lag gäller omedelbart, om nämnden inte förordnar något annat. Rätten får förordna att andra beslut som rätten har meddelat skall gälla omedelbart. R 1983 2:23 – Social distriktsnämnd, som fått bifall hos länsrätten till ansökan om beredande av vård, ägde föra talan mot beslutet i vad länsrätten ogillat yrkande om omedelbar verkställighet R 1991: 62 – Kammarrätts dom, vari ansökan om flyttningsförbud avslagits med ändring av länsrättens dom, gällde ej omedelbart då den ej innehöll förordnande enl. 3 st. R 2005: 61 – Förutsättningar för att interimistiskt avbryta inledd vård enl. denna § HFD 2011: 5 – Fråga om inhibition av beslut om beredande av vård när den unge inte var föremål för omedelbart omhändertagande HFD 2016: 12.Bestämmelser om överklagande41 §41 § Socialnämndens beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol, när nämnden harbeslutat om var vården av den unge ska inledas eller beslutat i fråga om att flytta den unge från det hem där han eller hon vistas,beslutat i fråga om fortsatt vård med stöd av lagen,med stöd av 14 § beslutat i fråga om umgänge eller beslutat att den unges vistelseort inte ska röjas,fattat beslut enligt 22 § eller prövat om ett sådant beslut ska upphöra att gälla,med stöd av 31 § beslutat i fråga om umgänge, ellerbeslutat i fråga om fortsatt flyttningsförbud. Andra beslut av nämnden enligt denna lag får inte överklagas.Rättens beslut enligt 8 § i fråga om förlängd ansökningstid och enligt 32 § om läkarundersökning får inte överklagas. Lag (2018:652). Talerätten enl. 1 st. 1 ansågs omfatta även frågan var barnet skulle placeras R 1983 2:16 – Fråga om rätt att föra talan mot socialnämnds beslut om umgängesrätt när umgängesrätt varken var bestämd genom skriftligt avtal eller av domstol R 1984 2:38 – Barn under 15 år får genom sin ställföreträdare överklaga länsrätts dom att avslå socialnämnds ansökan om vård av barnet enl. 2 § R 2006: 10 – I mål om placering enl. denna lag är domstolens prövning ej begränsad till att avse lämpligheten av socialnämndens placeringsbeslut HFD 2015: 36.42 §42 §Beslut av Statens institutionsstyrelse enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol, om beslutet gällerinskränkningar i rätten att använda elektroniska kommunikationstjänster eller ta emot besök enligt 15 a §,vård vid en låsbar enhet enligt 15 b §, avskildhet enligt 15 c § eller vård i enskildhet enligt 15 d §,kroppsvisitation eller ytlig kroppsbesiktning enligt 17 §,skyldighet att lämna blod-, urin-, utandnings-, saliv- eller svettprov enligt 17 a §,rumsvisitation enligt 17 b §,övervakning av brev och andra försändelser enligt 19 §, ellerförstörande eller försäljning av egendom enligt 20 §.Överklagande prövas av den förvaltningsrätt som meddelat beslutet om vård.Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2018:652). Handräckning av Polismyndigheten och KriminalvårdenRubriken har denna lydelse enl. Lag 2017:135. 43 §43 §Polismyndigheten eller, om det gäller en transport av någon som vårdas i ett sådant särskilt hem som avses i 12 §, Kriminalvården ska lämna hjälp för att på begäran avsocialnämnden eller nämndens ordförande eller rätten bereda en läkare, som avses i 32 §, tillträde till den unges hem eller för att föra den unge till läkarundersökningen, socialnämnden eller någon ledamot eller tjänsteman som nämnden har förordnat genomföra beslut om vård eller omhändertagande med stöd av denna lag, ochStatens institutionsstyrelse efterforska och hämta den som vårdas vid ett hem för särskilt noggrann tillsyn på någon grund som anges i 3 §, om den unge har avvikit från hemmet, eller ombesörja någon annan förflyttning av honom eller henne. En begäran enligt första stycket får göras endast omdet på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att de särskilda befogenheter som anges i 10 och 10 a §§ polislagen (1984:387) eller, om det gäller en transport som utförs av Kriminalvården, 4 kap. 4 § och 10 § första stycket häkteslagen (2010:611) behöver tillgripas, ellerdet annars finns synnerliga skäl. Andra stycket gäller inte en begäran av rätten och inte heller en begäran av Statens institutionsstyrelse om efterforskning. Lag (2017:135). 43 a §43 a §Kriminalvården ska vid en transport enligt 43 § tillämpa följande bestämmelser i häkteslagen (2010:611): 4 kap. 4 § om kroppsvisitation, 4 kap. 10 § första stycket om användning av fängsel, och 8 kap. 2 a § om möjligheten att i vissa fall begära hjälp av Polismyndigheten. Lag (2017:135). 43 b §43 b §Den som begär hjälp enligt 43 § ska utan hinder av sekretess lämna den verkställande myndigheten de uppgifter om den unge eller närstående till denne som behövs för planeringen och genomförandet av åtgärden. Lag (2017:135). 43 c §43 c §Den unge får tas i förvar, om det är nödvändigt för att en transport enligt 43 § ska kunna genomföras. Den som är under femton år får dock inte tas i förvar. Lag (2017:135). Böter44 §44 §Den som överträder ett flyttningsförbud eller ett tillfälligt flyttningsförbud ska dömas till böter.Allmänt åtal får väckas endast efter medgivande av socialnämnden eller Socialstyrelsen. Lag (2009:598). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1990:52 1. Denna lag (nya lagen) träder i kraft d. 1 juli 1990, då lagen (1980:621) med särskilda bestämmelser om vård av unga (gamla lagen) skall upphöra att gälla.2. Ett beslut om omhändertagande enligt 6 § i den gamla lagen skall anses som ett beslut enligt 6 § i den nya lagen.3. Föreskrifterna i 1 § och 2 § andra stycket i den gamla lagen gäller fortfarande när ansökan om vård med stöd av den lagen har kommit in till länsrätten före d. 1 juli 1990.4. Ett beslut om vård på någon grund som anges i 1 § andra stycket 1 i den gamla lagen skall anses som ett beslut om vård med stöd av 2 § i den nya lagen. Ett beslut om vård på någon grund som anges i 1 § andra stycket 2 eller tredje stycket i den gamla lagen skall anses som ett beslut om vård med stöd av 3 § i den nya lagen.5. Ett beslut enligt 8 a eller 16 § i den gamla lagen skall anses som ett beslut enligt 22 respektive 14 § i den nya lagen.6. Har ett flyttningsförbud beslutats med stöd av socialtjänstlagen (1980:620), gäller socialtjänstlagens bestämmelser om flyttningsförbud även efter d. 1 juli 1990. Dessutom tillämpas bestämmelserna om övervägande i 26 § och om umgänge i 31 § i den nya lagen.7. Har ett tillfälligt flyttningsförbud beslutats med stöd av socialtjänstlagen (1980:620), gäller socialtjänstlagens bestämmelser om sådant flyttningsförbud även efter d. 1 juli 1990. Dessutom tillämpas bestämmelserna om umgänge i 31 § i den nya lagen.8. Om det i en lag eller i en författning som har beslutats av regeringen hänvisas till den gamla lagen, skall hänvisningen i stället avse denna lag. Hänvisas det till en föreskrift som har ersatts av en föreskrift i denna lag, skall den nya föreskriften tillämpas. 1993:2 Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.Äldre bestämmelser tillämpas i fråga om vård som lämnas under tiden den 1 juli 1993 – den 1 juli 1994. Har staten före den 1 juli 1994 med stöd av 23 a § socialtjänstlagen (1980:620) tagit över ett hem som avses i 12 § tillämpas dock de nya bestämmelserna i fråga om vården från och med den dag övertagandet skedde. 1995:1316 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. 1996:1381 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997. 1996:1648 Denna lag träder i kraft den 1 december 1997. 1998:616 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999. 1999:52 Denna lag träder i kraft den 1 april 1999. 2001:466 1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2001.2. Hänvisningar i denna lag till socialtjänstlagen (2001:453) skall till utgången av år 2001 i stället avse motsvarande bestämmelser i socialtjänstlagen (1980:620). 2003:406 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2003. 2003:420 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2003. 2003:1162 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004. 2004:182 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2004. 2005:468 1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2005.2. Beslut som före lagens ikraftträdande fattats av den som förestår vården vid ett särskilt ungdomshem skall vid tillämpningen av denna lag anses fattade av Statens institutionsstyrelse. 2005:729 Denna lag träder i kraft d. 31 mars 2006. 2006:616 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2006. 2006:896 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2007. 2007:1312 Denna lag träder i kraft d. 1 april 2008. 2009:598 Denna lag träder i kraft d. 1 januari 2010. 2009:804 Denna lag träder i kraft d. 15 febr. 2010. 2010:1955 1. Denna lag träder i kraft d. 1 april 2011. 2. Äldre bestämmelser gäller om en handling har skickats eller lämnats före d. 1 april 2011. 2011:736 Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2011. 2011:1170 Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.(Lagen 2011:1170 träder enl. F 2012:577 i kraft d. 16 okt. 2012.) F (2012:577) 2012:577 (Utkom d. 11 sept. 2012.) 2012:777 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2013. 2014:752 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2015. 2015:82 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2015. 2015:984 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2016. 2016:518 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2016. 2017:135 Denna lag träder i kraft d. 1 april 2017. 2018:652 Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 2018. 2018:686 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019. 2019:358 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2019.