Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag (1991:1047) om sjuklön SjLLSjuklönelagenFörarbeten1991:1047 Prop. 1990/91:181, SfU18.1992:1701 Prop. 1992/93:31, bet 1992/93:SfU 9, rskr. 1992/93:157.1995:1480 Prop. 1995/96:69, bet. 1995/96:SfU2, rskr. 1995/96:87.1996:1062 Prop. 1995/96:209, bet. 1996/97:SfU4, rskr. 1996/97:22.1997:569 Prop. 1996/97:63, bet. 1996/97:SfU12, rskr. 1996/97:273.1997:1311 Prop. 1997/98:1 utg.omr. 10, bet. 1997/98:SfU1, rskr. 1997/98:111.1998:96 Prop. 1997/98:41, bet. 1997/98:SfU8, rskr. 1997/98:153.1998:1753 Prop. 1998/99:1 utg.omr. 10, bet. 1998/99:SfU1, rskr. 1998/99:101.1999:817 Prop. 1998/99:119, bet. 1999/2000:SfU3, rskr. 1999/2000:12.2000:382 Bet. 1999/2000:SfU12, rskr. 1999/2000:236.2000:991 Prop. 2000/01:8, bet. 2000:01:SfU5, rskr. 2000/01:32.2001:1116 Prop. 2001/02:9, bet. 2001:02:SfU5, rskr. 2001/02:85.2003:424 Prop. 2002/03:100, bet. 2002/03:FiU21, rskr. 2002/03:235.2004:788Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8.2004:1240Prop. 2004/05:21, bet. 2004/05:SfU5, rskr. 2004/05:111.2004:1241Prop. 2004/05:21, bet. 2004/05:SfU5, rskr. 2004/05:111.2006:361Prop. 2005/06:142, bet. 2005/06:SfU15, rskr. 2005/06:266.2006:1539Prop. 2006/07:1, utg.omr. 10, bet. 2006/07:SfU1, rskr. 2006/07:75.2007:200Prop. 2006/07:49, bet. 2006/07:SfU6, rskr. 2006/07:134.2007:1004Prop. 2006/07:117, bet. 2007/08:SfU3, rskr. 2007/08:13.2008:1244Prop. 2008/09:22, bet. 2008/09:SfU6, rskr. 2008/09:96.2009:448Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.2009:1048Prop. 2008/09:194, bet. 2009/10:SfU4, rskr. 2009/10:16.2010:344Prop. 2009/10:161, bet. 2009/10:TU17, rskr. 2009/10:253.2010:345Prop. 2009/10:161, bet. 2009/10:TU17, rskr. 2009/10:253.2010:421Prop. 2009/10:120, bet. 2009/10:SfU15, rskr. 2009/10:276.2010:422Prop. 2009/10:120, bet. 2009/10:SfU15, rskr. 2009/10:276.2010:1248Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11SfU4, rskr. 2010/11:7.2011:1073Prop. 2010/11:142, bet. 2011/12:SfU3, rskr. 2011/12:13.2012:349Prop. 2011/12:81, bet. 2011/12:SfU13, rskr. 2011/12:232.2013:93Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154.2014:1476Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29.2017:1307Prop. 2017/18:1, utg.omr. 10, bet. 2017/18:SfU1, rskr. 2017/18:124.2018:648Prop. 2017/18:96, bet. 2017/18:SfU24, rskr. 2017/18:311.Utfärdad: 1991-06-13Kommentaren uppdaterad per 1 januari 2019 SFS 2018:648 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 2, 6–8 och 15 §§ lagen (1991:1047) om sjuklön ska ha följande lydelse. Av Karl-Ingvar Rundqvist: Ett system med karensavdag från sjuklön har ersatt tidigare ordning med karensdag. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den sjuklöneperiod som har påbörjats före den 1 januari 2019.Kommentaren uppdaterad per 1 juli 2018 SFS 2017:1307 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 23 § lagen (1991:1047) om sjuklön ska ha följande lydelse. Av Karl-Ingvar Rundqvist: Lagändringen innebär att regleringen av ersättning från Försäkringskassan vid tvist om sjuklön anpassas till att taket för sjukpenninggrundande inkomst enligt socialförsäkringsbalken har höjts från 7,5 till 8 prisbasbelopp.Inledande bestämmelser1 §1 §En arbetstagare har enligt vad som följer av denna lag rätt att vid sjukdom behålla lön och andra anställningsförmåner (sjuklön). Lagen inskränker inte den rätt till sjuklön som kan finnas enligt någon annan lag. 2 §2 § Ett avtal som innebär att arbetstagarens rättigheter enligt denna lag upphävs eller inskränks är ogiltigt i den delen. Utan hinder av första stycket får avvikelser göras från 8 § andra stycket, 9 § och 10 a § första och andra styckena genom kollektivavtal som på arbetstagarsidan har slutits eller godkänts av en sådan central arbetstagarorganisation som avses i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Den närmare beräkningen av sjuklönens storlek enligt 6 § första stycket och avdrag enligt andra stycket samma paragraf får också bestämmas på det sättet. En arbetsgivare som är bunden av ett sådant kollektivavtal får tillämpa avtalet även på arbetstagare som inte tillhör den avtalsslutande arbetstagarorganisationen, under förutsättning att de sysselsätts i arbete som avses med avtalet och inte omfattas av något annat tillämpligt kollektivavtal. Lag (2018:648). Lag 2018:648, med ikraftträdande 1 jan. 2019, innehåller även:2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för en sjuklöneperiod som har påbörjats före ikraftträdandet.3. Vid beräkning av antal tillfällen med avdrag på sjuklönen enligt 6 § ska ett avdrag för karensdag som har gjorts enligt föreskriftens äldre lydelse likställas med ett tillfälle med karensavdrag. Vidare ska karensdag likställas med karensavdrag dels vid återinsjuknande enligt 7 §, dels för den som före ikraftträdandet har fått ett beslut om särskilt högriskskydd enligt 13 §.Ang. krav på s.k. förstadagsintyg AD 1995: 88.Förutsättningar för rätt till sjuklön3 §3 § Arbetstagarens rätt till sjuklön gäller från och med den första dagen av anställningstiden. Är den avtalade anställningstiden kortare än en månad inträder dock rätten till sjuklön endast om arbetstagaren tillträtt anställningen och därefter varit anställd fjorton kalenderdagar i följd. Dag då arbetstagaren varit frånvarande utan giltigt skäl medräknas inte.Vid beräkning av kvalifikationstiden enligt första stycket skall tidigare anställningar hos samma arbetsgivare medräknas, om tiden mellan anställningarna inte överstiger fjorton kalenderdagar. Lag (1995:1480). 4 §4 §Sjuklön betalas ut vid sjukdom som sätter ned arbetsförmågan. Med sjukdom jämställs ett tillstånd av nedsatt arbetsförmåga som orsakats av sjukdom för vilken betalats ut sjuklön enligt denna lag, lön enligt 34 § sjömanslagen (1973:282) eller sjukpenning enligt socialförsäkringsbalken eller motsvarande äldre lagstiftning och som fortfarande kvarstår efter det att sjukdomen upphört. Vid bedömande av om och i vilken utsträckning arbetsförmågan är nedsatt ska det särskilt beaktas om arbetstagaren på grund av sjukdomen är helt eller delvis förhindrad att utföra sitt vanliga eller därmed jämförligt arbete. Vid denna bedömning ska det bortses från sådan nedsättning av arbetsförmågan som ligger till grund för ersättning till arbetstagaren i form av sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken, eller livränta vid arbetsskada eller annan skada som avses i 41–44 kap. samma balk. Lag (2012:349). Ej sjuklön under tjänstledighet utan lön AD 1994: 55.4 a §4 a § En arbetsgivare är inte skyldig att betala ut sjuklön vid sjukdomför sådan tid som arbetstagaren omfattas av bestämmelserna i 37 kap. 3 § socialförsäkringsbalken, ellerom arbetstagaren inte helt har återgått i arbete och utfört arbete under minst en dag hos arbetsgivaren efter det att sjuklön för en hel sjuklöneperiod har betalats ut av arbetsgivaren. Lag (2012:349). 5 §5 § En arbetsgivare är inte skyldig att utge sjuklön om arbetstagarenådragit sig sjukdomen vid uppsåtligt brott som han har dömts för genom dom som har vunnit laga kraft, ellermedvetet eller av grov vårdslöshet lämnar oriktig eller vilseledande uppgift angående något förhållande som är av betydelse för rätten till sjuklön.Sjuklönens storlek6 §6 §För dagar i en sjuklöneperiod enligt 7 § som arbetstagaren gått miste om lön och andra anställningsförmåner till följd av nedsättningen i arbetsförmågan utgör sjuklönen 80 procent av anställningsförmånerna före avdrag enligt andra stycket. Från sjuklönen ska ett karensavdrag göras. Avdraget ska motsvara 20 procent av den sjuklön som belöper på summan av de anställningsförmåner som arbetstagaren genomsnittligen beräknas få under en vecka. Om arbetstagaren under de senaste tolv månaderna till följd av bestämmelserna i andra stycket fått avdrag från sjuklönen vid tio tillfällen, ska avdrag för ytterligare sjuklöneperioder inte göras. Om avvikelse från vad som följer av andra stycket föreskrivs i 15 §. Lag (2018:648). I underlaget för beräkning av sjuklön skulle inte ingå beskattningsbara delar av traktamente eller bilersättning AD 1992: 118; inte heller ersättning för tillfälligtvis beordrat övertidsarbete 1993: 47, eller förmån av fri lunch som utgick även under tid då arbetstagaren var sjuk 1993: 52. Däremot skulle inräknas mistad helglön 1993: 71, likaså ersättning för ”inplanerad övertid” 1993: 200, 2003: 39; jfr 1994: 64 (övertidsersättning) – Dag (en söndag) då arbetstagare beordrats till tillfälligt övertidsarbete ansågs ej utgöra karensdag AD 1996: 91.Sjuklöneperioden7 §7 §Sjuklöneperioden omfattar den första dag arbetstagarens arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom och de därpå följande tretton kalenderdagarna i sjukperioden. En sjuklöneperiod börjar inte om arbetstagaren inte avhåller sig från arbete åt arbetsgivaren. En sjuklöneperiod börjar dock senast dag för vilken arbetstagaren erhåller sådan reseersättning som avses i andra stycket. En sjuklöneperiod som börjat löpa bryts om anställningen upphör. Som sjukperiod anses sådan tid under vilken arbetstagaren i oavbruten följd lider av sjukdom som avses i 4 §. Sjukperioden omfattar också tid då arbetstagaren för att underlätta återgång i arbetet i stället för sjuklön erhåller ersättning för resor till och från arbetet. Om en sjukperiod börjar inom fem dagar från det en tidigare sjukperiod avslutats ska sjuklöneperioden omfatta endast så många dagar att den tillsammans med en sjuklöneperiod hos samma arbetsgivare under den tidigare sjukperioden utgör fjorton kalenderdagar. Inget ytterligare karensavdrag enligt 6 § ska då heller göras. Lag (2018:648). Lagen 2004:1240 innehåller även:1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2005.2. Den nya lydelsen av 7 § skall även tillämpas på en sjuklöneperiod som pågår vid ikraftträdandet.3. Den upphävda 17 b § gäller fortfarande för sjuklönekostnader för tid före ikraftträdandet.Lagen 2003:424 innehåller även:1. Denna lag träder i kraft i fråga om 7 § d. 1 juli 2003 och i övrigt vid den senare tidpunkt regeringen bestämmer. [Enl. F 2004:15 d. 1 mars 2004.]2. Den nya lydelsen av 7 § tillämpas i fråga om sjuklöneperiod som påbörjas efter utgången av juni månad 2003.3. När den nya lydelsen av 17 § och nya 17 a och 17 b §§ träder i kraft tillämpas de i fråga om sjuklönekostnader som gäller sjuklöneperiod som påbörjas efter utgången av juni månad 2003.4. Vid tillämpning av 17 § i dess nya lydelse och av nya 17 a och 17 b §§ med avseende på tid under år 2003 beaktas arbetsgivarens sammanlagda lönekostnader och sjuklönekostnader liksom den genomsnittliga sjuklönekostnaden för tiden från och med d. 1 juli 2003 till utgången av dec. 2003. De sammanlagda lönekostnaderna skall därvid multipliceras med talet två.5. Försäkring enligt den äldre lydelsen av 17 § får inte tecknas efter utgången av juni månad 2003. Den äldre lydelsen av 17, 25, 26 och 28 §§ tillämpas fortfarande beträffande försäkringar som tecknats före d. 1 juli 2003.Karensdag ansågs ej kunna infalla på en schemalagd tjänstgöringsfri dag AD 2013: 59.Sjukanmälan m.m.8 §8 §Sjuklön ska inte avse mistade förmåner under tid innan arbetsgivaren fått anmälan om sjukdomsfallet. Sjuklönen ska dock avse sådana förmåner från och med den dag då sjukdomsfallet inträffade, om arbetstagaren varit förhindrad att göra anmälan och sådan gjorts omedelbart efter det att hindret upphört. Arbetsgivaren är skyldig att utge sjuklön för mistade förmåner under tid från och med den sjunde kalenderdagen efter dagen för sjukanmälan endast om arbetstagaren styrker nedsättningen av arbetsförmågan under denna tid genom intyg av läkare eller tandläkare. Intyget behöver inte innehålla närmare uppgift om vilken sjukdom arbetstagaren lider av. Om sjuklön utges för mistade förmåner under tid före anmälan ska den första ersättningsdagen anses som sjukanmälningsdag. Finns det ett beslut enligt 10 § är arbetsgivaren inte skyldig att utge sjuklön om arbetstagaren inte iakttar vad som har ålagts honom i beslutet. Lag (2018:648). 9 §9 § Arbetstagaren ska lämna arbetsgivaren en skriftlig försäkran om att han eller hon har varit sjuk och i vilken omfattning som arbetsförmågan har varit nedsatt på grund av sjukdomen samt om han eller hon då omfattades av bestämmelserna i 37 kap. 3 § socialförsäkringsbalken. Försäkran behöver inte innehålla närmare uppgift om sjukdomen. Arbetsgivaren är inte skyldig att betala ut sjuklönen innan arbetstagaren har lämnat försäkran. Lag (2011:1073). 10 §10 § Försäkringskassan skall, under förutsättning att det finns särskilda skäl som talar för det, självmant eller på framställning av arbetsgivaren ålägga arbetstagaren att genom intyg av läkare eller tandläkare styrka nedsättningen av arbetsförmåganfrån och med en tidigare dag än sjunde kalenderdagen efter sjukanmälningsdagen i en pågående sjukperiod, ellerfrån och med den första dagen av varje kommande sjukperiod.Ett beslut enligt första stycket 2 får inte avse längre tid än ett år.Ett beslut enligt denna paragraf gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet eller bestäms av en domstol som prövar beslutet. Lag (2004:788). 10 a §10 a § En arbetsgivare får, om det finns särskilda skäl för det, begära att arbetstagaren genom intyg av läkare eller tandläkare styrker nedsättningen av arbetsförmågan från och med en tidigare dag i sjukperioden enligt 10 § första stycket 1 eller från och med den första dagen av varje kommande sjukperiod enligt 10 § första stycket 2. En begäran som gäller kommande sjukperioder får inte avse längre tid än ett år. Intyget behöver inte innehålla närmare uppgift om vilken sjukdom arbetstagaren lider av. Arbetsgivarens begäran skall vara skriftlig.Har arbetstagaren utan godtagbart skäl underlåtit att lämna ett intyg i enlighet med begäran enligt första stycket, är arbetsgivaren inte skyldig att utge sjuklön för den del av den aktuella sjuklöneperioden för vilken det saknas sådant intyg.Om en fråga som avses i första stycket regleras i ett kollektivavtal som avses i 2 § andra stycket, tillämpas inte bestämmelserna i första och andra styckena. Lag (2007:1004). 11 §11 §Försäkringskassan får företa sjukkontroll under sjuklöneperioden genom attgöra förfrågan hos arbetstagaren, hans arbetsgivare, läkare eller någon annan som kan antas kunna lämna behövliga uppgifter, ochbesöka arbetstagaren.Försäkringskassan får utan hinder av sekretess lämna ut uppgift till arbetsgivaren om vad som framkommit vid sjukkontroll enligt första stycket, under förutsättning att uppgiften behövs för ställningstagande till arbetstagarens rätt till sjuklön under sjuklöneperioden. Uppgiften får avse huruvida arbetstagarens arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom eller nedsättningens omfattning. Lag (2004:788). Anmälnings- och uppgiftsskyldighet för arbetsgivare12 §12 § Arbetsgivaren ska till Försäkringskassan anmäla sjukdomsfall som har gett arbetstagare hos honom rätt till sjuklön, om sjukperioden och anställningen fortsätter efter sjuklöneperiodens utgång. Anmälan ska göras inom sju kalenderdagar från denna tidpunkt. I anmälan ska uppgift lämnas omarbetsgivarens organisationsnummer, personnummer eller samordningsnummer,arbetstagarens personnummer eller samordningsnummer, ochdet datum när sjuklöneperioden började.Om anmälningsskyldighet vid inträffad arbetsskada finns föreskrifter i 42 kap. 10 § socialförsäkringsbalken. Lag (2011:1073). Lagen 2001:1116, med ikraftträdande 1 jan. 2002, innehåller även:Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande beträffande sjuklön som avser tid före ikraftträdandet. Särskilt högriskskyddRubriken har denna lydelse enl. Lag 1997:569. 13 §13 § Försäkringskassan får, efter skriftlig ansökan, besluta om särskilt högriskskydd för en arbetstagare som är försäkrad för sjukpenning enligt 24–28 kap. socialförsäkringsbalken. Ett sådant beslut får meddelas om den sökande har en sjukdom som under en tolvmånadersperiodkan antas medföra ett större antal sjukperioder, ellermedför risk för en eller flera längre sjukperioder. Ett beslut som avses i första stycket första meningen får även meddelas för en sjukperiod när den sökande som givare av biologiskt material enligt lagen (1995:831) om transplantation m.m. har rätt till sjuklön till följd av ingrepp för att ta till vara det biologiska materialet eller förberedelser för sådant ingrepp. Detsamma gäller när den sökande uppburit eller bedömts ha haft rätt till aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken under någon av de senaste tolv kalendermånaderna före månaden för ansökan hos Försäkringskassan.För den som avses i första stycket 1 och andra stycket första meningen ska 15 och 16 §§ tillämpas på sökanden och dennes arbetsgivare. För den som avses i första stycket 2 och andra stycket andra meningen ska endast 16 § tillämpas.Ett beslut enligt första och andra styckena ska avse den sökandes samtliga anställningar. Ett beslut enligt första stycket ska gälla från och med den kalendermånad då ansökan gjordes hos Försäkringskassan eller från och med den senare kalendermånad som anges i beslutet. Detta beslut gäller till och med den dag som anges i beslutet eller, om det finns särskilda skäl, tills vidare. Beslutet ska upphävas om villkoret enligt första stycket andra meningen 1 eller 2 inte längre är uppfyllt. Om beslutet upphävs ska Försäkringskassan på lämpligt sätt underrätta arbetsgivaren om detta. Ett beslut enligt andra stycket andra meningen ska gälla under tolv kalendermånader, räknat från och med månaden efter den då beslutet meddelades. Lag (2011:1073). 14 §14 § En arbetstagare som har gjort ansökan enligt 13 § första stycket är skyldig att genomgå undersökning av läkare eller tandläkare och att ge in utlåtande över undersökningen, om Försäkringskassan finner att det behövs för ärendets bedömning. För arbetstagarens utgifter för undersökningen och för utlåtande över undersökningen lämnas ersättning av Försäkringskassan i enlighet med föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (2010:1248). Se F (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m. anm. vid SFB 110:30.15 §15 § Om ett beslut enligt 13 § första stycket 1 eller andra stycket första meningen gäller för arbetsgivaren betalas sjuklön ut till arbetstagaren utan sådant avdrag som avses i 6 § andra stycket.Till en sjöman på fartyg som inte uteslutande går i inre fart betalas sjuklön ut utan sådant avdrag som avses i 6 § andra stycket.Med inre fart avses detsamma som i 64 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229). Lag (2018:648). 16 §16 § En arbetsgivare hos vilken ett beslut enligt 13 § gäller har rätt till ersättning av Försäkringskassan för de kostnader för sjuklön som han har haft för arbetstagaren enligt denna lag.Utbetalning görs av Försäkringskassan efter skriftlig ansökan av arbetsgivaren.Ersättning får inte lämnas för längre tid tillbaka än tolv månader före ansökningsmånaden. Lag (2010:1248). Rätten till ersättning enligt 1 st. ansågs ej omfatta på sjukperioden belöpande semesterlön eller avtalade avgifter för försäkringar m.m. R 1998: 38.Ersättning för vissa kostnader för sjuklönRubriken har denna lydelse enl. Lag 2010:421. 17 §17 § En arbetsgivare vars kostnader för sjuklön enligt 6 §, inklusive därpå belöpande avgifter och skatt, under ett kalenderår överstiger en viss del av arbetsgivarens totala lönekostnader, inklusive därpå belöpande avgifter och skatt får, med den begränsning som följer av 17 a §, ersättning med högst 250 000 kronor för överskjutande del av sjuklönekostnaden enligt följande. Ersättning för sjuklönekostnaden lämnas till den del kostnaden överstiger0,5 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad uppgår till högst 3 miljoner kronor årligen,0,9 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad överstiger 3 men inte 6 miljoner kronor årligen,1,2 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad överstiger 6 men inte 12 miljoner kronor årligen,1,3 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad överstiger 12 men inte 20 miljoner kronor årligen, och1,5 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad överstiger 20 miljoner kronor årligen.Med avgifter och skatt enligt första stycket avses avgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920) om allmän löneavgift samt skatt enligt lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster. Lag (2014:1476). Lagen 2010:421, med ikraftträdande 1 juli s.å., innehåller även:2. Den nya lydelsen av 17 § och nya 17 a § tillämpas i fråga om sjuklönekostnader som gäller sjuklöneperiod som påbörjas efter utgången av juni månad 2010.3. Vid tillämpning av 17 § i dess nya lydelse och av nya 17 a § med avseende på tid under år 2010 beaktas och beräknas arbetsgivarens sjuklönekostnader liksom den genomsnittliga sjuklönekostnaden för tiden fr.o.m. d. 1 juli 2010 till utgången av dec. 2010. 4. Försäkring enligt den äldre lydelsen av 17 § får inte tecknas efter utgången av juni månad 2010. Den äldre lydelsen av 17 och 28 §§ tillämpas fortfarande, för år 2010, beträffande försäkringar som tecknats före d. 1 juli 2010.Lagen 2000:991 innehåller även:Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om avgifter på ersättningar som betalas ut före ikraftträdandet. F (2010:425) om ersättning för kostnader för sjuklön – Lag (2014:1475) om kreditering på skattekonto av ersättning för sjuklönekostnader. 17 a §17 a § Ersättning enligt 17 § ska minskas med det belopp Försäkringskassan har betalat ut till en arbetsgivare enligt 16 §, om utbetalningen har gjorts under det kalenderår som ersättningen enligt 17 § avser. Lag (2014:1476). Lagen 2014:1476, med ikraftträdande 1 jan. 2015, innehåller även:2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sjuklönekostnader för tid före ikraftträdandet.3. Föreskriften i 17 a § i den nya lydelsen ska tillämpas i fråga om utbetalning som avser sjuklönekostnader för tid efter ikraftträdandet.Förutv. 17 a § upphävd g. Lag 2004:1241. 17 b §17 b § En arbetsgivare ska i samband med sådan arbetsgivardeklaration som avses i 26 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244) lämna uppgift om sin kostnad för sjuklön enligt 6 § inklusive avgifter och skatt enligt 17 § andra stycket.Försäkringskassan ska fatta beslut om ersättning för kostnader för sjuklön enligt 17 § efter kalenderårets utgång och beräkna ersättningens storlek med ledning av uppgifter från Skatteverket.En arbetsgivare som har lämnat uppgift om sin kostnad för sjuklön enligt första stycket är skyldig att på begäran lämna Försäkringskassan de handlingar och uppgifter som Försäkringskassan behöver för att kunna pröva rätten till ersättning. Om arbetsgivaren inte uppfyller begäran, kan ärendet ändå avgöras. Lag (2014:1476). Förutv. 17 b § upphävd g. Lag 2004:1240. 17 c §17 c § När Försäkringskassan har beviljat ersättning enligt 17 § ska Försäkringskassan lämna Skatteverket de uppgifter som behövs för kreditering på arbetsgivarens skattekonto, oavsett om sekretess gäller. Uppgifterna får lämnas på medium för automatiserad behandling. Ersättningen ska tillgodoföras enligt lagen (2014:1475) om kreditering på skattekonto av ersättning för sjuklönekostnader. Lag (2014:1476). 17 d §17 d § Försäkringskassan beslutar om förskott på ersättning enligt 17 § efter ansökan av en arbetsgivare. Bestämmelserna i 17 c § ska tillämpas på motsvarande sätt på förskott. Lag (2014:1476). 17 e §17 e § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om villkor för rätten till ersättning för sjuklönekostnader enligt 17 §. Lag (2014:1476). Tystnadsplikt18 §18 §Den som i en arbetsgivares personaladministrativa verksamhet genom intyg av läkare eller tandläkare, vilket har lämnats arbetsgivaren på grund av denna lag, eller genom försäkran som avses i 9 § fått kännedom om en enskilds hälsotillstånd eller personliga förhållanden i övrigt får inte obehörigen röja vad han eller hon sålunda fått veta. Föreskriften i första stycket medför inte någon inskränkning i den skyldighet att lämna uppgifter som följer av lag eller förordning.I det allmännas verksamhet tillämpas i stället föreskrifterna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:448). Ansvar19 §19 § En arbetsgivare som inte fullgör sin skyldighet enligt 12 § döms till böter.Om ansvar för den som bryter mot 18 § första stycket finns föreskrifter i brottsbalken.Ersättning från Försäkringskassan vid tvist om sjuklönRubriken har denna lydelse enl. Lag 2004:788. 20 §20 § Om tvist har uppkommit om arbetstagarens rätt till sjuklön och tvisten gäller huruvida arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom eller nedsättningens omfattning eller huruvida arbetstagarförhållande föreligger, kan Försäkringskassan, efter skriftlig ansökan av en arbetstagare som är försäkrad för sjukpenning enligt socialförsäkringsbalken, besluta att ersättning för tid som den omtvistade sjuklönen avser ska utges av Försäkringskassan. Lag (2010:1248). Lagen 2010:1248, med ikraftträdande 1 jan. 2011, innehåller även:2. Äldre bestämmelser i 20 och 23 §§ gäller för förmåner som avser tid före ikraftträdandet.21 §21 § Ersättning enligt 20 § lämnas, om det finns sannolika skäl för att arbetstagaren har rätt till den begärda sjuklönen eller del därav och fordran är obetald och förfallen till betalning. Ersättning lämnas inte för sjuklön som har förfallit till betalning tidigare än tre månader före ansökningsmånaden.22 §22 § Ersättning enligt 20 § lämnas inte om staten svarar för arbetstagarens fordran hos arbetsgivaren enligt lönegarantilagen (1992:497). Lag (1992:500). 23 §23 § Ersättning enligt 20 § lämnas med skäligt belopp, dock med högst ett belopp som för dag utgör en trehundrasextiofemtedel av 80 procent av en sjukpenninggrundande inkomst som uppgår till 8,0 prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. Lag (2017:1307). Lagen 2017:1307, med ikraftträdande 1 juli 2018, innehåller även:2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om ersättning som avser tid före ikraftträdandet.Lagen 2006:1539, med ikraftträdande 1 jan. 2007, innehåller även:Äldre bestämmelser gäller fortfarande beträffande ersättning som avser tid före ikraftträdandet.Lagen 2006:361, med ikraftträdande 1 juli s.å., innehåller även:2. Äldre bestämmelser i 23 § gäller fortfarande beträffande ersättning som avser tid före ikraftträdandet.24 §24 §I den utsträckning som ersättning enligt 20 § har utbetalats inträder Försäkringskassan i arbetstagarens rätt enligt denna lag mot arbetsgivaren. Om arbetstagaren har mottagit ersättning enligt 20 § och därefter har erhållit den omtvistade sjuklönen eller del därav, skall ersättningen i motsvarande utsträckning återbetalas. Lag (2004:788). Försäkringskassans handläggning25 §25 § Upphävd g. Lag (2004:788). 26 §26 § I fråga om Försäkringskassans handläggning av ärenden enligt 10, 11, 13, 14, 16, 17, 17 d och 20 §§ samt 24 § andra stycket och 27 § andra stycket tillämpas följande föreskrifter i socialförsäkringsbalken: 107 kap. 9 och 10 §§ om förbud mot utmätning och överlåtelse, 107 kap. 12 § om preskription, 108 kap. 2, 11 och 22 §§ om återbetalningsskyldighet, 108 kap. 15, 16, 19 och 21 §§ om ränta, 110 kap. 13 § och 31 § första stycket samt 115 kap. 4 § om skyldighet att lämna uppgifter, 110 kap. 14 § 1 och 2 om utredningsåtgärder, 110 kap. 39 och 42 §§ om undantag från sekretess, 110 kap. 52 § första stycket 2 och andra stycket samt 53 § om indragning eller nedsättning av ersättning, 112 kap. 2 och 3 §§ samt 108 kap. 10 § om interimistiska beslut. Lag (2014:1476). Lagen 2007:200, med ikraftträdande 1 juli s.å., innehåller även:2. De nya bestämmelserna tillämpas första gången på sådana återkrav som har beslutats av Försäkringskassan efter ikraftträdandet.Bestämmelser om rättegången m.m.27 §27 §Mål mellan arbetstagare och arbetsgivare om tillämpning av denna lag handläggs enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister. I tvist om rätt till sjuklön skall Försäkringskassan på begäran av arbetsgivare, arbetstagare, arbetstagarorganisation eller domstol yttra sig huruvida arbetstagarens arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom eller om nedsättningens omfattning. Lag (2006:361). 28 §28 § De föreskrifter om omprövning och ändring av Försäkringskassans beslut som finns i 113 kap. 3–9 §§ socialförsäkringsbalken ska tillämpas på motsvarande sätt i fråga ombeslut enligt 10 eller 13 §, 14 § andra meningen, 16, 17 , 17 d eller 20 § eller 24 § andra stycket, samtbeslut att inte avge yttrande enligt 27 § andra stycket.Vidare ska föreskrifterna i 113 kap. 10–17, 19, 20 och 21 §§ socialförsäkringsbalken om överklagande av Försäkringskassans eller domstols beslut tillämpas på motsvarande sätt i fråga om beslut enligt 10 § första stycket 2, 13 §, 14 § andra meningen, 16, 17, 17 d eller 20 § eller 24 § andra stycket.I övrigt får Försäkringskassans beslut enligt denna lag inte överklagas. Lag (2014:1476). Lagen 2013:93, med ikraftträdande 1 juli s.å., innehåller även:2. Äldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdandet.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1991:1047 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1992 och tillämpas i fråga om sjukdomsfall som inträffar efter ikraftträdandet. 1991:1988 (Utkom d. 30 dec. 1991.) 1992:500 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1992. 1992:1701 Denna lag träder i kraft d. 1 april 1993. Äldre bestämmelser skall fortfarande gälla i fråga om sjuklön som avser tid före den dagen. 1995:1480 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1996.Äldre bestämmelser tillämpas på ersättning som avser tid före ikraftträdandet. 1996:1062 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1997 och tillämpas i fråga om sjuklöneperiod som påbörjas efter ikraftträdandet. 1997:569 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1998. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande på ersättning som avser tid före ikraftträdandet. 1997:1311 Denna lag träder i kraft d. 1 april 1998. 1998:96 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1998. 1998:1753 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1999. 1999:817 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001. 2000:382 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2000. De nya bestämmelserna tillämpas på sjukperiod som börjar efter ikraftträdandet. 2000:991 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om avgifter på ersättningar som betalas ut före ikraftträdandet. 2001:1116 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2002. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande beträffande sjuklön som avser tid före ikraftträdandet. 2003:424 1. Denna lag träder i kraft i fråga om 7 § d. 1 juli 2003 och i övrigt vid den senare tidpunkt regeringen bestämmer.2. Den nya lydelsen av 7 § tillämpas i fråga om sjuklöneperiod som påbörjas efter utgången av juni månad 2003.3. När den nya lydelsen av 17 § och nya 17 a och 17 b §§ träder i kraft tillämpas de i fråga om sjuklönekostnader som gäller sjuklöneperiod som påbörjas efter utgången av juni månad 2003.4. Vid tillämpning av 17 § i dess nya lydelse och av nya 17 a och 17 b §§ med avseende på tid under år 2003 beaktas arbetsgivarens sammanlagda lönekostnader och sjuklönekostnader liksom den genomsnittliga sjuklönekostnaden för tiden från och med d. 1 juli 2003 till utgången av dec. 2003. De sammanlagda lönekostnaderna skall därvid multipliceras med talet två.5. Försäkring enligt den äldre lydelsen av 17 § får inte tecknas efter utgången av juni månad 2003. Den äldre lydelsen av 17, 25, 26 och 28 §§ tillämpas fortfarande beträffande försäkringar som tecknats före d. 1 juli 2003. 2004:788 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2005.2. Beträffande omprövning eller överklagande av beslut som har meddelats av en allmän försäkringskassa tillämpas föreskrifterna i punkt 4 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2004:781) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring. Vidare tillämpas föreskriften i punkt 5 samma ikraftträdande- och övergångsbestämmelser om avvisningsbeslut har meddelats av en allmän försäkringskassa.3. Den äldre lydelsen av 17 § och den upphävda 17 a § gäller fortfarande för sjuklönekostnader för tid före ikraftträdandet4. En arbetsgivare som tecknar en försäkring enligt 17 § under januari månad 2005 kan begära att försäkringen skall gälla från och med d. 1 jan. 2005. Lag (2004:1241). 2004:1240 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2005.2. Den nya lydelsen av 7 § skall även tillämpas på en sjuklöneperiod som pågår vid ikraftträdandet.3. Den upphävda 17 b § gäller fortfarande för sjuklönekostnader för tid före ikraftträdandet. 2004:1241 (Utkom d. 17 dec. 2004.) 2006:361 1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2006.2. Äldre bestämmelser i 23 § gäller fortfarande beträffande ersättning som avser tid före ikraftträdandet. 2006:1539 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2007. Äldre bestämmelser gäller fortfarande beträffande ersättning som avser tid före ikraftträdandet. 2007:200 1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2007.2. De nya bestämmelserna tillämpas första gången på sådana återkrav som har beslutats av Försäkringskassan efter ikraftträdandet. 2007:1004 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2008 och tillämpas på en sjuklöneperiod som börjar efter ikraftträdandet. 2008:1244 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2009. 2009:448 Denna lag träder i kraft d. 30 juni 2009. 2009:1048 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2010. 2010:344 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011. 2010:345 Denna lag träder i kraft d. 1 febr. 2011. 2010:421 1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2010.2. Den nya lydelsen av 17 § och nya 17 a § tillämpas i fråga om sjuklönekostnader som gäller sjuklöneperiod som påbörjas efter utgången av juni månad 2010.3. Vid tillämpning av 17 § i dess nya lydelse och av nya 17 a § med avseende på tid under år 2010 beaktas och beräknas arbetsgivarens sjuklönekostnader liksom den genomsnittliga sjuklönekostnaden för tiden från och med d. 1 juli 2010 till utgången av dec. 2010.4. Försäkring enligt den äldre lydelsen av 17 § får inte tecknas efter utgången av juni månad 2010. Den äldre lydelsen av 17 och 28 §§ tillämpas fortfarande, för år 2010, beträffande försäkringar som tecknats före d. 1 juli 2010. 2010:422 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011. 2010:1248 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.2. Äldre bestämmelser i 20 och 23 §§ gäller för förmåner som avser tid före ikraftträdandet. 2011:1073 Denna lag träder i kraft d. 1 dec. 2011. 2012:349 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2012. 2013:93 1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2013.2. Äldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdandet. 2014:1476 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2015.2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sjuklönekostnader för tid före ikraftträdandet.3. Föreskriften i 17 a § i den nya lydelsen ska tillämpas i fråga om utbetalning som avser sjuklönekostnader för tid efter ikraftträdandet. 2017:1307 1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2018.2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om ersättning som avser tid före ikraftträdandet. 2018:648 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019.2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för en sjuklöneperiod som har påbörjats före ikraftträdandet.3. Vid beräkning av antal tillfällen med avdrag på sjuklönen enligt 6 § ska ett avdrag för karensdag som har gjorts enligt föreskriftens äldre lydelse likställas med ett tillfälle med karensavdrag. Vidare ska karensdag likställas med karensavdrag dels vid återinsjuknande enligt 7 §, dels för den som före ikraftträdandet har fått ett beslut om särskilt högriskskydd enligt 13 §.