Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Socialtjänstförordning (2001:937)

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 kap. 1 §

I denna förordning ges kompletterande föreskrifter till
 • – socialtjänstlagen (2001:453),
 • – lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,
 • – lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall.
De uttryck och benämningar som används i förordningen har samma betydelse som i dessa lagar.

1 kap. 2 §

I förordningen finns bestämmelser om
 • – riksnormen och särskilda boendeformer för äldre (2 kap.),
 • – vad som avses med hem för vård eller boende, stödboende och familjehem (3 kap. 1, 1 a och 2 §§),
 • – verksamheten vid hem för vård eller boende, stödboende och familjehem (3 kap. 3–9 §§),
 • – inskrivning i och utskrivning från hem för vård eller boende och stödboende (3 kap. 10–16 §§),
 • – hem som drivs av Statens institutionsstyrelse (3 kap. 17 och 18 §§),
 • – vissa tillsynsfrågor som gäller barn och unga (3 kap. 19 och 20 §§),
 • – tillståndspliktig verksamhet och verksamhet som står under Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn (4 kap.),
 • – vissa uppgifter för socialnämnden (5 kap.),
 • – avgifter vid vissa stöd- och hjälpinsatser samt vid vård av barn (6 kap.),
 • – sammanställningar av personuppgifter och gallring (7 kap.),
 • – erkännande av utländsk utbildning för utförande av vissa uppgifter (7 a kap.), och
 • – vissa bemyndiganden (8 kap.).
SFS 2015:995

2 kap. Bestämmelser om riksnormen och särskilda boendeformer för äldre

2 kap. 1 §

Riksnormen för beräkning av skäliga kostnader enligt 4 kap. 3 § första stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453) grundar sig på Konsumentverkets senaste pris- och konsumtionsundersökningar och delas upp på olika hushållstyper och åldersintervaller.
Riksnormen för ett hushåll under 2019 utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna beräknade enligt följande tabeller.
Personliga kostnader i kronor per hemmavarande barn och skolungdom 
ej lunch 5 dagar/vecka 
under 1 år 
 
1–2 år 
 
3 år 
 
4–6 år 
 
2 000 
 
2 190 
 
1 940 
 
2 120 
 
 
med lunch 
 
 
 
 
 
 
 
under 1 år 
1–2 år 
3 år 
4–6 år 
7–10 år 
11–14 år 
15–18 år 
19–20 år 
2 130 
2 380 
2 120 
2 380 
2 990 
3 440 
3 880 
3 910 
Personliga kostnader i kronor - vuxna 
Ensamstående 
 
 
Sambor 
 
 
 
3 090 
 
 
 
5 570 
 
 
 
Gemensamma hushållskostnader i kronor - medlemmar i hushållet 
1 pers. 
2 pers. 
3 pers. 
4 pers. 
5 pers. 
6 pers. 
7 pers. 
990 
1 100 
1 380 
1 570 
1 810 
2 050 
2 220 
För hushåll med fler än 7 personer beräknas kostnaden för varje tillkommande hushållsmedlem som skillnaden mellan hushåll med 6 respektive 7 personer.
För en vuxen person som inte är att anse som sambo, men som ingår i hushållsgemenskap med flera personer, beräknas normen såsom personliga kostnader för ensamstående plus kvoten av de gemensamma kostnaderna för hushållet och antalet medlemmar i hushållet. SFS 2018:1787

2 kap. 1 a §

2 kap. 1 b §

2 kap. 2 §

För det fall makar, sambor eller registrerade partner beviljas boende i en sådan särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) skall med skälig levnadsnivå förstås att båda bereds plats i samma boende, om de begär det. SFS 2006:287

2 kap. 3 §

I en sådan särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) ska det, utifrån den enskildes aktuella behov, finnas tillgång till personal dygnet runt som utan dröjsmål kan uppmärksamma om en boende behöver stöd och hjälp. Den boende ska ges det stöd och den hjälp som behövs till skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa. SFS 2016:90

3 kap. Vård utanför det egna hemmet

Definitioner

3 kap. 1 §

Med hem för vård eller boende avses ett hem inom socialtjänsten som tar emot enskilda för vård eller behandling i förening med ett boende. Om ett sådant hem drivs av ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ krävs dessutom att verksamheten bedrivs yrkesmässigt.
Som hem för vård eller boende räknas inte sådana särskilda boendeformer som avses i 5 kap. 5 § andra stycket eller 5 kap. 7 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453).

3 kap. 1 a §

Med ett stödboende avses en verksamhet inom socialtjänsten som tar emot enskilda i åldern 16–20 år i ett eget boende med individanpassat stöd. Om en sådan verksamhet drivs av ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ krävs dessutom att verksamheten bedrivs yrkesmässigt. SFS 2015:995

3 kap. 2 §

Med familjehem avses ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och omvårdnad och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt.

Verksamheten

3 kap. 3 §

Verksamheten vid hem för vård eller boende och stödboenden ska bygga på förtroende för och samarbete med den enskilde och utformas så att vistelsen i hemmet eller boendet upplevs som meningsfull. Den enskildes integritet ska respekteras. De insatser som görs ska anpassas till den enskildes individuella behov och förutsättningar. SFS 2015:995

3 kap. 4 §

Verksamheten skall bedrivas i fortlöpande samarbete med den socialnämnd som har det sammanhållande ansvaret för att den enskilde får det stöd och den hjälp som han eller hon behöver.

3 kap. 5 §

Vid varje hem för vård eller boende och vid varje stödboende ska det finnas en person med lämplig utbildning som förestår verksamheten. Det ska också finnas sådan personal som i övrigt behövs för en ändamålsenlig verksamhet. SFS 2015:995

3 kap. 5 a §

Föreståndaren vid ett hem för vård eller boende ansvarar för att det finns ordningsregler för de dagliga rutinerna på hemmet. De ska syfta till att skapa trygghet och säkerhet för alla som vistas där.
Ordningsreglerna ska utarbetas under medverkan av företrädare för de boende och följas upp regelbundet.
Ordningsreglerna ska vara tillgängliga och välkända för både boende och personal. SFS 2016:516

3 kap. 6 §

Hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga skall ha tillgång till läkare. En sådan läkare bör ha specialistkompetens inom barn- och ungdomspsykiatri eller allmän psykiatri.
Hem som ger vård och behandling åt missbrukare av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel bör ha tillgång till läkare med särskilda kunskaper som är lämpade för denna verksamhet.
Dessutom bör hem som avses i denna bestämmelse ha tillgång till psykologisk expertis.

3 kap. 7 §

Den som vårdas i ett familjehem, stödboende eller hem för vård eller boende och vars skolplikt har upphört bör vid behov ges möjlighet till kompletterande undervisning och lämplig yrkesutbildning. I varje fall bör han eller hon ges möjlighet till sådan arbetsträning eller annan grundläggande yrkesträning som underlättar för honom eller henne att få anställning eller fortsatt yrkesutbildning. SFS 2015:995

3 kap. 8 §

Om den som vårdas i ett stödboende eller hem för vård eller boende drabbas av allvarlig sjukdom eller av allvarligt olycksfall ska någon anhörig till denne samt socialnämnden underrättas utan dröjsmål. SFS 2015:995

3 kap. 9 §

Om en domstol eller en annan myndighet begär att den som vårdas i ett hem för vård eller boende skall inställa sig hos myndigheten, skall han eller hon ges möjlighet att göra det. Om inställelsen skulle vara uppenbart olämplig ur vårdsynpunkt eller annat hinder finns mot inställelsen, skall detta omedelbart anmälas hos myndigheten.

Inskrivning

3 kap. 10 §

Statens institutionsstyrelse beslutar om inskrivning i de hem för vård eller boende som avses i 6 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453).
Av 25 § andra stycket lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall framgår att det förutom ett beslut om inskrivning fordras ett särskilt intagningsbeslut för den som tas in med stöd av nämnda lag.
För ungdomar som vårdas enligt lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård gäller särskilda regler. SFS 2005:473

3 kap. 11 §

Inskrivning i ett annat hem för vård eller boende än sådant som drivs av Statens institutionsstyrelse och inskrivning i ett stödboende sker efter ansökan. Föreståndaren beslutar om inskrivning, om inte huvudmannen har bestämt annorlunda. Har huvudmannen bestämt en annan ordning för inskrivningen ska denne meddela Inspektionen för vård och omsorg vad som gäller.
Vid inskrivningsbeslutet ska det särskilt kontrolleras att hemmet eller boendet är lämpligt med hänsyn till den enskildes behov, ålder, utveckling, utbildning och personliga förhållanden i övrigt. SFS 2015:995

3 kap. 12 §

Om socialnämnden ansöker om inskrivning enligt 10 eller 11 §§ skall nämnden foga sin utredning i ärendet till ansökan. Om ansökan görs av någon annan skall den som beslutar om inskrivning höra socialnämnden, om det behövs.

3 kap. 13 §

Om det för den som ansökan avser finns ett beslut om omhändertagande eller om vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga eller enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, skall en kopia av eller annan underrättelse om det verkställbara beslutet fogas till ansökan.

Utskrivning

3 kap. 14 §

När behovet av vård i hemmet eller boendet har upphört ska den som vårdas skrivas ut. Statens institutionsstyrelse beslutar om utskrivning från hem för vård eller boende som avses i 6 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453). I övriga fall beslutar föreståndaren om utskrivning, om inte huvudmannen har bestämt annorlunda. För den som vårdas enligt socialtjänstlagen ska utskrivning ske tidigare om den enskilde eller dennes vårdnadshavare begär det. Om den enskilde har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken och angelägenheten omfattas av dennes uppdrag, ska utskrivning för den som vårdas enligt socialtjänstlagen ske tidigare om förvaltaren begär det.
Om den enskilde vårdas med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga får han eller hon inte skrivas ut om inte socialnämnden har begärt eller medgett det. Om Statens institutionsstyrelse enligt 11 § första stycket samma lag beslutar att den unge tillfälligtvis ska vistas på annat särskilt ungdomshem får dock han eller hon skrivas ut utan att socialnämnden har begärt eller medgett det. Om utskrivning från vård med stöd av lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall föreskrivs i den lagen.
Särskilda regler om fastställande av slutdag för verkställighet av sluten ungdomsvård finns i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård. SFS 2015:995

3 kap. 15 §

Föreståndaren vid ett hem för vård eller boende eller ett stödboende ska, om en enskild vårdas med stöd av socialtjänstlagen (2001:453) eller lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, snarast underrätta socialnämnden om han eller hon bedömer att den enskilde som vårdas i hemmet eller boendet omöjliggör eller allvarligt försvårar meningsfulla vård- eller hjälpinsatser för sig själv eller andra som vistas där, eller om den enskilde behöver annan vård än den hemmet eller boendet kan erbjuda. SFS 2016:516

3 kap. 16 §

Statens institutionsstyrelse skall omgående underrätta socialnämnden när det finns anledning till utskrivning. Nämnden skall underrättas i sådan tid att det finns möjlighet att vidta eller förbereda andra behövliga insatser. SFS 2005:473

3 kap. 16 a §

När Statens institutionsstyrelse enligt 11 § första stycket lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga beslutar att den unge tillfälligtvis ska vistas på annat särskilt ungdomshem ska styrelsen omgående underrätta socialnämnden om beslutet. SFS 2007:1316

Särskilda bestämmelser om hem som drivs av Statens institutionsstyrelse

3 kap. 17 §

Statens institutionsstyrelse anger vilka av de hem som avses i 6 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453) som utgör hem för särskild tillsyn.

3 kap. 18 §

För den som vårdas i ett hem för särskild tillsyn ska det i journalen alltid antecknas de beslut som fattats av Statens institutionsstyrelse enligt 11 § första stycket, 15 a–17 a, 19, 20 §§ och 43 § 3 lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Även beslut enligt 31–32 a, 33 a–36 §§ och 45 § 4 lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall ska antecknas i journalen. SFS 2007:1316

Vissa tillsynsfrågor som gäller barn och unga

3 kap. 19 §

Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn över stödboenden och hem för vård eller boende som tar emot barn eller unga ska omfatta regelbundna inspektioner. Inspektioner ska göras minst en gång per år. Inspektionen för vård och omsorg ska i anslutning till en inspektion samtala med de barn och unga som samtycker till det.
I 13 kap. 6 § socialtjänstlagen (2001:453) finns bestämmelser om att de boendes samtycke krävs för tillträde till bostäder vid tillsyn. SFS 2015:995

3 kap. 19 a §

Socialnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg anmäla beslut om att placera barn eller unga i ett familjehem eller jourhem om beslutet innebär att fler än tre barn eller unga kommer att vara placerade i familjehemmet eller jourhemmet. SFS 2016:516

3 kap. 20 §

Inspektionen för vård och omsorg ska ta fram information som riktar sig till barn och unga som stadigvarande vistas i familjehem, hem för vård eller boende, stödboenden eller sådana hem som avses i 6 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453) och till deras vårdnadshavare. Informationen ska kunna distribueras på lämpligt sätt och innehålla uppgifter om
 • 1. barns och ungas rättigheter,
 • 2. inspektionens tillsyn,
 • 3. barns och ungas möjligheter att kontakta inspektionen samt hur de når rätt person inom myndigheten, och
 • 4. inspektionens möjligheter att samtala med barn utan att vårdnadshavaren har samtyckt till det eller är närvarande.
SFS 2015:995

4 kap. Föreskrifter om enskild verksamhet och om anmälningsplikt

Tillståndsplikt och anmälningsplikt

4 kap. 1 §

En ansökan till Inspektionen för vård och omsorg om tillstånd som avses i 7 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453) för att bedriva enskild verksamhet ska vara skriftlig och ange
 • 1. vilken verksamhet som ska bedrivas,
 • 2. vem som ska bedriva verksamheten,
 • 3. hur verksamheten ska bedrivas och dess omfattning,
 • 4. för vilka grupper verksamheten är avsedd,
 • 5. hur verksamheten ska finansieras,
 • 6. vem som ska förestå verksamheten, och
 • 7. uppgifter om personalen samt dess utbildning och erfarenhet.
Ritningar över verksamhetens lokaler samt uppgifter om hur brandskyddet är ordnat ska ges in samtidigt med ansökan. Detta gäller inte verksamhet enligt 7 kap. 1 § första stycket 5 och 6 socialtjänstlagen.
Vid en ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet i form av stödboende ska även en förteckning över de lägenheter eller motsvarande som ska ingå i verksamheten ges in samtidigt med ansökan.
Om sökanden är ett bolag, en förening, en samfällighet eller en stiftelse ska sökanden också bifoga bolagsordningen eller stadgarna och uppge vem som har behörighet att företräda bolaget, föreningen, samfälligheten eller stiftelsen. SFS 2018:1934

4 kap. 1 a §

En anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt 7 kap. 1 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453) ska vara skriftlig och ange
 • 1. vem som bedriver verksamheten,
 • 2. hur verksamheten bedrivs och dess omfattning,
 • 3. för vilka grupper verksamheten är avsedd,
 • 4. vem som förestår verksamheten, och
 • 5. uppgifter om personalen samt dess utbildning och erfarenhet.
Ritningar över verksamhetens lokaler samt uppgifter om hur brandskyddet är ordnat ska ges in samtidigt med anmälan.
Vid en anmälan om att bedriva verksamhet i form av stödboende ska även en förteckning över de lägenheter eller motsvarande som ska ingå i verksamheten ges in samtidigt med anmälan. SFS 2017:213

4 kap. 1 b §

Om den som ansöker om tillstånd enligt 7 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) är en juridisk person, ska ansökan innehålla, utöver vad som anges i 1 §, följande handlingar gällande den juridiska personen:
 • 1. handling som visar vem som är verkställande direktör och annan person som har ett bestämmande inflytande över verksamheten,
 • 2. handling som visar vem som är styrelseledamot eller styrelsesuppleant,
 • 3. handling som visar samtliga bolagsmän, om sökanden är ett kommanditbolag eller annat handelsbolag,
 • 4. handling som visar personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten, och
 • 5. årsredovisning, årsbokslut eller motsvarande sammanställning av den juridiska personens räkenskaper samt verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för de närmast föregående räkenskapsåren, om verksamhet tidigare har bedrivits i den juridiska personen.
SFS 2018:1572

4 kap. 2 §

Avgift för en ansökan om att bedriva enskild verksamhet ska betalas med följande belopp:
Ärendeslag
Avgift kronor
Ansökan om att bedriva en ny verksamhet 
30 000 
Ansökan om ändring av ett tillstånd att bedriva verksamhet 
21 000 
SFS 2018:1572

4 kap. 3 §

Inspektionen för vård och omsorg ska utfärda ett skriftligt bevis när tillstånd har meddelats. Beviset ska innehålla uppgifter om den juridiska eller fysiska person som ska bedriva verksamheten, för vilken grupp verksamheten är godkänd, det högsta antal personer som samtidigt får vårdas i eller omfattas av verksamheten, vem som ska förestå verksamheten samt övriga villkor för tillståndet.
Ett tillstånd ska meddelas tills vidare. Till verksamhet som kommunen genom avtal enligt 2 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) har överlämnat till enskild att utföra får även tidsbegränsade tillstånd meddelas.
Tillståndet får inte överlåtas. SFS 2017:213

Register

4 kap. 3 a §

Inspektionen för vård och omsorg ska föra ett register över
Registret ska utgöra underlag för tillsynsverksamheten. SFS 2017:213

Direktåtkomst

4 kap. 3 b §

Socialstyrelsen får ha direktåtkomst till uppgifterna i det register som förs enligt 3 a § om uppgifterna behövs hos Socialstyrelsen för kunskapsutveckling, statistikframställning, uppföljning, utvärdering eller epidemiologiska studier. SFS 2013:184

Uppgiftsskyldighet

4 kap. 3 c §

Inspektionen för vård och omsorg ska på begäran av Socialstyrelsen lämna ut uppgifter ur det register som förs enligt 3 a § om uppgifterna behövs hos Socialstyrelsen för kunskapsutveckling, statistikframställning, uppföljning, utvärdering eller epidemiologiska studier.
Socialstyrelsen har rätt att ta del av uppgifterna i det register som förs enligt 3 a § vid direktåtkomst enligt 3 b §. SFS 2013:184

Verksamhet som står under Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn

4 kap. 5 §

Om den som bedriver sådan enskild verksamhet som avses i 13 kap. 1 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453) lägger ner verksamheten, ska denne omedelbart anmäla detta till Inspektionen för vård och omsorg. SFS 2013:184

5 kap. Vissa uppgifter för socialnämnden

5 kap. 1 §

En ansökan enligt 4 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga skall, om det inte möter särskilda hinder, särskilt beskriva
 • 1. den unges hälsa, utveckling, sociala beteende och skolgång samt relationer till anhöriga och andra närstående,
 • 2. socialnämndens bedömning av den unges behov av vård och hans eller hennes vårdnadshavares förmåga att tillgodose detta behov, och
 • 3. den unges och hans eller hennes vårdnadshavares syn på behovet av vård och förhållandena i övrigt.
En ansökan skall även innehålla en vårdplan. SFS 2003:304

5 kap. 1 a §

En vårdplan enligt 11 kap. 3 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453) ska, om det inte möter särskilda hinder, beskriva
 • 1. de särskilda insatser som behövs,
 • 2. det sätt på vilket den unges umgänge med föräldrar, vårdnadshavare och andra närstående ska ordnas,
 • 3. målet med vården, och
 • 4. den vårdbehövandes och, i fråga om barn, även hans eller hennes vårdnadshavares syn på den planerade vården.
En genomförandeplan enligt 11 kap. 3 § andra stycket socialtjänstlagen ska, om det inte möter särskilda hinder, beskriva
 • 1. målet med de särskilda insatser som behövs,
 • 2. när och hur de särskilda insatserna ska genomföras,
 • 3. när och hur genomförandeplanen ska följas upp,
 • 4. när och hur den unge ska kunna tillgodogöra sig åtgärder och insatser som andra huvudmän än socialnämnden ansvarar för,
 • 5. när och hur den unges umgänge med föräldrar, vårdnadshavare och andra närstående ska ordnas,
 • 6. när och hur den unge ska ha kontakt med socialnämnden, och
 • 7. den unges och, i fråga om barn, hans eller hennes vårdnadshavares syn på genomförandet av den planerade vården.
SFS 2007:1316

5 kap. 1 b §

Innan socialnämnden fattar beslut om vård av ett barn i ett familjehem eller jourhem enligt 6 kap. 6 § socialtjänstlagen (2001:453) ska socialnämnden inhämta uppgifter från belastningsregistret som förs enligt förordningen (1999:1134) om belastningsregister och uppgifter från misstankeregistret som förs enligt förordningen (1999:1135) om misstankeregister avseende den eller dem som nämnden avser att anlita för vård av ett barn i ett familjehem eller jourhem. SFS 2016:516

5 kap. 1 c §

För att följa situationen för vuxna placerade i familjehem bör den socialnämnd som är ansvarig för en sådan placering fortlöpande hålla sig väl förtrogen med förhållandena i hemmen och ge såväl dessa som de placerade behövligt stöd genom personliga besök av representanter för nämnden och på annat lämpligt sätt. SFS 2003:304

5 kap. 1 d §

En arbetsplan för ungdomstjänst enligt 5 kap. 1 b § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453) skall innehålla uppgifter om var arbetet skall utföras, vilka arbetstider som skall gälla, det lägsta och det högsta antalet timmar som den dömde har att fullgöra per vecka eller månad samt de övriga villkor som är nödvändiga för verksamheten. Arbetsplanen skall också innehålla uppgifter om innehållet i och omfattningen av annan särskilt anordnad verksamhet. SFS 2006:1193

5 kap. 2 §

Om socialnämnden får veta att någon åtgärd behöver vidtas i fråga om vårdnad, umgänge eller förmynderskap för ett barn, ska nämnden göra en framställning eller ansökan om det hos den domstol till vilken ärendet hör. Detsamma gäller om nämnden bedömer att ett barn är i behov av målsägandebiträde.
Framställningen eller ansökan ska göras av socialnämnden i den kommun som enligt 2 a kap. socialtjänstlagen (2001:453) ansvarar för att tillgodose barnets behov av stöd och hjälp.
I fråga om särskilt förordnad vårdnadshavare enligt lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn, gäller bestämmelserna i den lagen i stället för första och andra styckena. SFS 2011:334

5 kap. 3 §

Socialnämnden skall anmäla till överförmyndaren om den finner
 • 1. att god man eller förvaltare enligt föräldrabalken bör förordnas för någon,
 • 2. att någon inte längre bör ha förvaltare, eller
 • 3. att förhållandena talar för att en förälder inte kommer att förvalta sitt barns egendom på ett betryggande sätt.

5 kap. 4 §

När socialnämnden har fått en underrättelse enligt 16 kap. 2 eller 7 a § utsökningsförordningen (1981:981) om tiden för en avhysning eller ett avlägsnande, ska nämnden samma dag sända en bekräftelse av att underrättelsen tagits emot till Kronofogdemyndigheten. I bekräftelsen ska det anges vem som är ansvarig handläggare vid socialnämnden.
Vid avhysning ska en kopia av bekräftelsen sändas till den som avhysningen gäller. SFS 2017:472

6 kap. Avgifter m.m.

Vissa stöd- och hjälpinsatser

6 kap. 1 §

Den ersättning för uppehälle som kommunen får ta ut vid stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär enligt 8 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453) får uppgå till högst 80 kronor per dag.

Vård av barn

6 kap. 2 §

Föräldrarnas skyldighet enligt 8 kap. 1 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453) att bidra till kommunens kostnader för ett barns vård i ett annat hem än det egna bestäms efter samma grunder som om det gällde att bestämma betalningsskyldighet för var och en av dem enligt 19 kap. socialförsäkringsbalken.
Det belopp som var och en av föräldrarna ska bidra med får dock inte överstiga vad som för varje tid motsvarar underhållsstödsbeloppet enligt 18 kap. 20 § socialförsäkringsbalken.
Skatteverket ska på begäran lämna kommunen de inkomst- och förmögenhetsuppgifter som behövs för att fastställa en förälders del i kommunens kostnader enligt första stycket. SFS 2010:1716

6 kap. 3 §

Om en förälder har fullgjort en fastställd underhållsskyldighet mot ett barn genom att betala ett engångsbidrag eller annat bidrag till barnets underhåll till en behörig ställföreträdare för barnet för den tid då detta vårdas i ett annat hem än det egna, är föräldern i motsvarande mån fri från skyldighet att ersätta kommunen för dess kostnad under samma tid.

6 kap. 4 §

Har socialnämnden fått underhållsbidrag enligt 8 kap. 1 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453) skall nämnden redovisa den del av underhållsbidraget som överstiger vad kommunen får tillgodoräkna sig till den som annars haft rätt till bidraget.

7 kap. Sammanställningar av personuppgifter och gallring

7 kap. 1 §

Socialnämnden ska föra en förteckning över de barn som enligt nämndens beslut vistas i familjehem eller efter nämndens medgivande i något annat enskilt hem. Förteckningen ska föras på en särskild blankett.
Inspektionen för vård och omsorg får meddela föreskrifter om den särskilda blanketten.
Socialnämnden ska senast den 31 januari varje år ge in en kopia av förteckningen till Inspektionen för vård och omsorg. SFS 2013:184

7 kap. 2 §

Handlingar som avses i 7 kap. 3 a § andra stycket och 12 kap. 2 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453) ska av hänsyn till forskningens behov undantas från gallring i de kommuner som ingår i Östergötlands, Gotlands och Västernorrlands län samt i Göteborgs kommun. I landets övriga kommuner ska sådana handlingar undantas från gallring när det gäller personer födda den femte, femtonde och tjugofemte i varje månad. SFS 2007:1316

7 a kap. Erkännande av utländsk utbildning för utförande av vissa uppgifter

7 a kap. 1 §

Socialstyrelsen prövar ansökningar om bevis om behörighet att utföra uppgifter enligt 3 kap. 3 a § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453) för den som har en utländsk utbildning. SFS 2014:63

7 a kap. 2 §

Den som har annan utländsk utbildning än sådan som avses i 3 kap. 3 b § socialtjänstlagen (2001:453) ska få bevis om behörighet enligt 1 § om
 • 1. utbildningen till sin längd, nivå och till sitt innehåll motsvarar svensk socionomexamen eller annan relevant examen enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 8 kap. 3 §, och
 • 2. han eller hon har för yrket nödvändiga kunskaper i svenska, danska eller norska språket och om svenska författningar.
SFS 2016:164

7 a kap. 3 §

Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om behörighet enligt detta kapitel samt föreskrifter om i vilken form ett bevis om erkännande av utländsk utbildning ska lämnas. SFS 2016:164

7 a kap. 4 §

7 a kap. 5 §

7 a kap. 6 §

8 kap. Vissa bemyndiganden

8 kap. 1 §

Socialstyrelsen får meddela sådana föreskrifter inom socialtjänsten som behövs till skydd för enskildas liv, personliga säkerhet eller hälsa i verksamhet som avser
 • 1. barn och unga,
 • 2. äldre personer,
 • 3. personer med funktionsnedsättning,
 • 4. missbrukare, och
 • 5. personer som anges i 5 kap. 11 § socialtjänstlagen (2001:453).
SFS 2009:861

8 kap. 2 §

Socialstyrelsen får meddela sådana föreskrifter som behövs till skydd för enskildas liv, personliga säkerhet eller hälsa i verksamhet vid sådana hem som avses i 6 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453). SFS 2009:861

8 kap. 3 §

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om kraven för att en annan examen än socionomexamen ska anses relevant för utförande av uppgifter enligt 3 kap. 3 a § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453). SFS 2014:63

8 kap. 4 §

Statens institutionsstyrelse får lämna medgivande enligt 18 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga samt 33 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall.

8 kap. 5 §

Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av socialtjänstlagen (2001:453), lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga och lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall samt föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. SFS 2013:184

8 kap. 6 §

Inspektionen för vård och omsorg får meddela ytterligare föreskrifter om förfarandet vid ansökningar och anmälningar enligt 7 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) samt vid betalning av avgift vid sådana ansökningar.
Inspektionen för vård och omsorg får även meddela föreskrifter om förfarandet vid ansökningar, anmälningar och rapporteringar enligt 2 a kap. 11 §, 14 kap. 7 § och 16 kap. 6 f–6 i §§ socialtjänstlagen och enligt 4 kap. 5 § denna förordning. SFS 2018:1572

SFS 2001:937

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002, då socialtjänstförordningen (1981:750) skall upphöra att gälla.
2. Ett tillstånd eller ett förbud enligt den gamla förordningen skall anses som ett tillstånd eller förbud enligt denna förordning.

SFS 2002:1140

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

SFS 2003:304

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003.

SFS 2003:583

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2003.

SFS 2003:879

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

SFS 2003:1033

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

SFS 2004:1075

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

SFS 2005:473

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005.

SFS 2005:1251

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

SFS 2006:287

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2006.

SFS 2006:466

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.

SFS 2006:1193

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

SFS 2006:1195

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

SFS 2007:177

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2007.

SFS 2007:1238

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

SFS 2007:1316

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2008.

SFS 2008:804

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

SFS 2009:861

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

SFS 2009:1142

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

SFS 2009:1385

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

SFS 2010:213

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2010.

SFS 2010:1716

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

SFS 2010:1907

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

SFS 2011:334

1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2011.
2. Äldre föreskrifter tillämpas på ärenden som inletts före ikraftträdandet om inte ärendet flyttas över till en annan kommun enligt bestämmelser i socialtjänstlagen (2001:453).

SFS 2011:1604

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

SFS 2012:624

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

SFS 2013:184

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013.

SFS 2013:799

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

SFS 2014:63

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.

SFS 2014:469

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.
2. Från och med ikraftträdandet till och med den 31 december 2014 begränsas högsta ersättningen för kostnader för fritidsaktiviteter enligt 2 kap. 1 b § till 1 500 kronor per barn.

SFS 2014:1551

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

SFS 2015:580

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

SFS 2015:995

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för en ansökan om ersättning för kostnader för barns fritidsaktiviteter som har kommit in före ikraftträdandet.

SFS 2016:90

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2016.

SFS 2016:164

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2016.

SFS 2016:516

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

SFS 2016:906

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

SFS 2016:1062

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

SFS 2017:213

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2017.

SFS 2017:472

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

SFS 2017:1184

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

SFS 2018:1572

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

SFS 2018:1934

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

SFS 2018:1935

Denna förordning träder i kraft den 2 april 2019.

SFS 2018:1787

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.