Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade och uppdateras löpande. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation.
Filter
Din sökning gav 282758 träffar.

Mål C-402/18: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 27 november 2019 (begäran om förhandsavgörande från Consiglio di Stato - Italien) – Tedeschi Srl, som för talan för egen räkning och i egenskap av ombud för en tillfällig sammanslutning av företag, Consorzio Stabile Istant Service, som för talan för egen räkning och i egenskap av huvudman för en tillfällig sammanslutning av företag mot C.M. Service Srl, Università degli Studi di Roma La Sapienza (Begäran om förhandsavgörande – Artiklarna 49 och 56 FEUF – Offentlig upphandling – Direktiv 2004/18/EG – Artikel 25 – Underentreprenad – Nationell lagstiftning enligt vilken möjligheten till underentreprenad är begränsad till 30 procent av det offentliga kontraktets totala värde och enligt vilken det är förbjudet att reducera priserna på de tjänster som utförs av underleverantörer med mer än 20 procent i förhållande till det pris som följer av anbudsförfarandet)

CELEX62018CA0402

Mål C-482/17: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 3 december 2019 Republiken Tjeckien mot Europaparlamentet och Europeiska unionens råd (Talan om ogiltigförklaring – Tillnärmning av lagstiftning – Direktiv (EU) 2017/853 – Kontroll av förvärv och innehav av vapen – Giltighet – Rättslig grund – Artikel 114 FEUF – Ändring av ett befintligt direktiv – Proportionalitetsprincipen – Underlåtenhet att göra en konsekvensbedömning – Begränsning av rätten till egendom – Huruvida de antagna åtgärderna är proportionerliga – Åtgärder som ger upphov till hinder på den inre marknaden – Rättssäkerhetsprincipen – Principen om skydd för berättigade förväntningar – Åtgärder som ålägger medlemsstaterna en skyldighet att anta lagstiftning som har retroaktiv verkan – Icke-diskrimineringsprincipen – Undantag som gäller Schweiziska edsförbundet – Diskriminering som påverkar Europeiska unionens medlemsstater eller andra stater än nämnda stat som är medlemmar av Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta))

CELEX62017CA0482

Mål T-365/16: Tribunalens dom av den 28 november 2019 – Portigon mot SRB (Ekonomisk och monetär union – Bankunionen – Gemensam resolutionsmekanism för kreditinstitut och vissa värdepappersföretag – Gemensam resolutionsfond (SRF) – Gemensamma resolutionsnämndens (SRB) beslut avseende förhandsbidragen för år 2016 – Talan om ogiltigförklaring – Direkt och personligen berörd – Upptagande till sakprövning – Väsentliga formföreskrifter – Bestyrkande av beslutet – Förfarandet för antagande av beslutet – Motiveringsskyldighet)

CELEX62016TA0365

Mål C-653/19 PPU: Domstolens dom (första avdelningen) av den 28 november 2019 (begäran om förhandsavgörande från Spetsializiran nakazatelen sad - Bulgarien) – brottmål mot DK (Begäran om förhandsavgörande – Brådskande mål om förhandsavgörande – Straffrättsligt samarbete – Direktiv (EU) 2016/343 – Förstärkning av vissa aspekter av oskuldspresumtionen och av rätten att närvara vid rättegången i straffrättsliga förfaranden – Artikel 6 – Bevisbörda – Fortsatt häktning av en tilltalad)

CELEX62019CA0653

Mål C-414/18: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 3 december 2019 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Italien) – Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo mot Banca d'Italia (Begäran om förhandsavgörande – Direktiv 2014/59/EU – Bankunion – Återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag – Regelbundna bidrag – Beräkning – Förordning (EU) nr 806/2014 – Genomförandeförordning (EU) 2015/81 – Enhetligt förfarande för resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag – Administrativt förfarande som genomförs i samarbete mellan nationella myndigheter och ett unionsorgan – Den gemensamma resolutionsnämndens (SRB) exklusiva beslutsbefogenhet – Förfarande vid de nationella domstolarna – Talan om ogiltigförklaring vid unionsdomstolen har inte väckts i tid – Delegerade förordningen (EU) 2015/63 – Vissa skulder undantas vid beräkningen av bidragen – Kopplingar mellan flera banker)

CELEX62018CA0414

Mål T-29/19: Tribunalens dom av den 5 december 2019 – Idea Groupe mot EUIPO – The Logistical Approach (Idealogistic Verhoeven Greatest care in getting it there) (EU-varumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket Idealogistic Verhoeven Greatest care in getting it there – Äldre nationella ordmärkena idéa logistique, IDEA och groupe idea – Äldre nationella figurmärket iDÉA – Internationella registreringar som designerar Europeiska unionen – Äldre figurmärket iDÉA och äldre ordmärket IDEA – Relativa registreringshinder – Risk för förväxling – Artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001 – Användning av ett kännetecken i näringsverksamhet i mer än enbart lokal omfattning – Artikel 8.4 i förordning 2017/1001)

CELEX62019TA0029

Mål C-413/18 P: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 4 december 2019 – H mot Europeiska unionens råd (Överklagande – Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik (Gusp) – Dömande sammansättning i Europeiska unionens tribunal – Giltighet – Beslut 2009/906/Gusp – Europeiska unionens polisuppdrag i Bosnien och Hercegovina (EUPM) – Utstationerad nationell tjänsteman – Omplacering till ett lokalkontor inom ramen för detta uppdrag – Behörighet för chefen för uppdraget – Maktmissbruk – Begäran om skadestånd – Principen om ett kontradiktoriskt förfarande)

CELEX62018CA0413