Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EEG) nr 1108/70 av den 4 juni 1970 om införande av ett redovisningssystem för infrastrukturkostnader för transporter på järnväg, väg och inre vattenvägarEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 130 , 15/06/1970 s. 0004 - 0014

Finsk specialutgåva Område 7 Volym 1 s. 0100

Dansk specialutgåva: Serie I Område 1970(II) s. 0312

Svensk specialutgåva Område 7 Volym 1 s. 0100

Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1970(II) s. 0363

"Grekisk specialutgåva

" Område 07 Volym 1 s. 0138

Spansk specialutgåva: Område 07 Volym 1 s. 0130

Portugisisk specialutgåva: Område 07 Volym 1 s. 0130RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 1108/70 av den 4 juni 1970 om införande av ett redovisningssystem för infrastrukturkostnader för transporter på järnväg, väg och inre vattenvägar

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 75 i detta,

med beaktande av rådets beslut den 22 juni 1964 () om en utredning om infrastrukturkostnader för transporter på järnväg, väg och inre vattenvägar, särskilt artikel 7 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (), och

med beaktande av följande:

För att göra det möjligt att inom ramen för den gemensamma transportpolitiken inrätta ett avgiftssystem för användningen av infrastruktur, är det nödvändigt med särskilda kunskaper om kostnaderna för infrastrukturen. Denna kunskap kan lämpligast inhämtas genom att man inför ett permanent redovisningssystem med standardiserade redovisningsblanketter för varje transportslag i samtliga medlemsstater.

En redovisning av kostnaderna för infrastrukturen bör omfatta all infrastruktur som är tillgänglig för allmänna transporter på järnväg, väg och inre vattenvägar. Vissa typer av infrastruktur som är av sekundär betydelse och vissa inre vattenvägar av sjöfartskaraktär kan dock med fördel utelämnas.

För att de speciella faktorer och omständigheter som varierar från fall till fall skall kunna beaktas, bör medlemsstaterna lämpligen ges fria händer att fastställa närmare rutiner för redovisningen av infrastrukturkostnaderna.

Mot bakgrund av planerna att inrätta ett avgiftssystem för användningen av infrastrukturen, krävs det uppgifter om hur infrastrukturen används, varför en förteckning över sådana uppgifter bör utarbetas.

Medlemsstaterna bör regelbundet sända en redovisning av kostnaderna för infrastrukturen till kommissionen och kommissionen bör överlämna en årlig sammanfattning av denna redovisning till rådet.

För att se till att denna förordning tillämpas så enhetligt som möjligt, skall kommissionen med hjälp av en kommitté med regeringsexperter, samordna de olika åtgärder som fordras enligt förordningen.

Det bör fastställas rutiner för en löpande justering av redovisningsblanketter, förteckningen över typer av infrastrukturer och förteckningen över uppgifter med hänsyn till vunna erfarenheter och utvecklingen av en gemensam transportpolitik.

På grund av de svårigheter som vissa medlemsstater kommer att ha under de första åren när denna förordning tillämpas bör vissa undantag kunna medges från de generella reglerna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Från och med den 1 januari 1971 skall det i enlighet med vad som föreskrivs i denna förordning införas ett standardiserat och permanent redovisningssystem för infrastrukturkostnader för transporter på järnväg, väg och inre vattenvägar.

Artikel 2

1. De kostnader som tas upp i redovisningen skall omfatta både kostnader som särskilt hänför sig till infrastrukturens transportfunktion och den del som faller på transportfunktionen av sådana kostnader som är gemensamma för denna och andra funktioner inom infrastrukturen.

2. Oberoende av vilka redovisningsbestämmelser som tillämpas i medlemsstaterna, skall kostnaderna som skall bokföras ett visst år vara de kostnader som under detta år uppkommit för konstruktion, drift och administration av infrastrukturen. Amorteringar av och räntor på lån som tagits upp för att finansiera kostnaderna för infrastrukturen skall inte tas med.

Artikel 3

Redovisning av infrastrukturkostnader skall göras för samtliga järnvägar, vägar och inre vattenvägar som är tillgängliga för allmän trafik, med följande undantag:

a)

Järnvägar som inte är anslutna till de olika medlemsstaternas huvudnät.

b)

Vägar som är förbjudna för motortrafik, dvs. för fordon med en cylindervolym av minst 50 cm3.

c)

Vägar som uteslutande används av jord- eller skogsbruksfordon eller som endast används som tillfartsvägar till arbetsplatser för jord- eller skogsbruk.

d)

Inre vattenvägar där trafiken är begränsad till fartyg på mindre än 250 dödviktston.

e)

Vattenvägar för havsgående sjöfart, över vilka enligt artikel 9 en förteckning skall upprättas av kommissionen. När denna förteckning upprättas skall hänsyn tas till den andel av trafiken som avser icke havsgående sjöfart på vattenvägar för havsgående sjöfart eller till den betydelse som införandet av ett redovisningssystem för infrastrukturkostnader i fråga om sådana vattenvägar har för upprättandet av ett avgiftssystem för användningen av infrastrukturen.

Artikel 4

Redovisningen av kostnaderna för infrastrukturen skall ske på sådana blanketter som visas i bilaga 1.

Varje medlemsstat skall fastställa detaljreglerna för denna redovisning.

Artikel 5

1. Senast den 31 december varje år skall medlemsstaterna för kommissionen redovisa de infrastrukturkostnader som avser närmast föregående år och därvid framlägga redovisningen på sådana blanketter som visas i bilaga 1.

2. En separat redovisning skall framläggas

a)

med avseende på järnvägar

i) för vart och ett av de nät som anges i bilaga 2 A,

ii) för alla övriga nät tillsammans,

b)

med avseende på vägar för varje i bilaga 2 B angiven vägkategori, varvid separat statistik redovisas för de avsnitt av sådana vägar som går inom bebyggda områden och för dem som går utanför bebyggt område,

c)

med avseende på inre vattenvägar i enlighet med rubrikerna i bilaga 2 C.

Artikel 6

Samtidigt med den i artikel 5 nämnda redovisningen och för samma period skall medlemsstaterna lämna kommissionen följande totaluppgifter för varje transportslag inom infrastrukturen:

P Lån upptagna under året för att att finansiera kostnader för infrastrukturen.

P Amorteringar av och ränta på tidigare upptagna lån.

Vid sammanställningen av dessa summor skall medlemsstaterna endast beakta sådana lån som uttryckligen var bestämda för finansiering av kostnader för infrastrukturen.

Artikel 7

Samtidigt med den i artikel 5 nämnda redovisningen och för samma period skall medlemsstaterna lämna kommissionen de uppgifter om användningen av infrastrukturen som anges i förteckningen i bilaga 3.

De i tabell B 2 i nämnda bilaga angivna uppgifterna skall dock lämnas endast vart femte år och första gången för år 1970.

Artikel 8

1. Tills dess att kommissionen i enlighet med artikel 9.1 fastställt och medlemsstaterna börjat tillämpa gemensamma kriterier för att bestämma den andel som skall hänföras till transportfunktionen av gemensamma kostnader för denna funktion och andra uppgifter som omfattas av infrastrukturen, skall de särskilda kostnaderna för transportfunktionen och de sammanlagda gemensamma kostnaderna redovisas var för sig under de olika rubriker som anges i redovisningsblanketterna.

2. Till dess att i enlighet med artikel 9.1 överenskommelse har träffats om vilka kriterier som skall användas vid gränsdragningen mellan vägar inom bebyggda områden och vägar utanför sådana områden, skall medlemsstaterna då de ställer samman de uppgifter som avses i artikel 5.2 och i bilaga 3 B använda kriterier som de själva bestämmer; en redogörelse för dessa kriterier skall ingå i den information som medlemsstaterna skall lämna kommissionen enligt artiklarna 5 och 7.

3. För Förbundsrepubliken Tyskland inträder skyldigheten att till kommissionen lämna de uppgifter som föreskrivs i bilaga 2 C först från och med rapporten för år 1972.

4. Skyldigheten att till kommissionen lämna sådana rapporter om användningen av infrastruktur som anges i tabell B i bilaga 3 skall, såvitt den avser rapporter för åren 1972 P1974, endast gälla typer av fordon som anges efter ensiffriga tal; för övriga fordonskategorier är denna rapportering frivillig.

5. För Nederländerna skall skyldigheten att till kommissionen lämna sådana rapporter om användningen av infrastruktur som anges i tabell B i bilaga 3 i fråga om vägar som är hänförbara till kategori 5 i bilaga 2 B gälla först från och med rapporten för år 1975.

6. För Italien skall lämnande till kommissionen av sådana rapporter om användningen av infrastruktur som anges i tabell B 2 i bilaga 3 äga rum första gången för år 1971. Därefter följande rapportering vad gäller denna tabell skall ske de år som föreskrivs i artikel 7 andra stycket.

7. Skyldigheten att till kommissionen lämna sådana rapporter om användningen av infrastruktur som anges i tabell C i bilaga 3 gäller

P för Belgien i fråga om fartyg av kategorierna e och f och i fråga om trafik i Schelde-bukten först från och med rapporten för år 1973,

P för Förbundsrepubliken Tyskland först från och med rapporten för år 1973,

P för Frankrike i fråga om fartyg av kategorierna e och f och i fråga om antalet fartyg som passerat genom slussar först från och med rapporten för år 1974,

P för Nederländerna i fråga om reglerade floder först från och med rapporten för år 1972.

Artikel 9

1. Kommissionen skall vara ansvarig för en övergripande samordning av de olika åtgärder som följer av denna förordning och för övervakning av att föreskrifterna tillämpas på ett enhetligt sätt. Kommissionen skall särskilt specificera innehållet under de olika rubrikerna på de i bilaga 1 återgivna redovisningsblanketterna och fastställa gemensamma kriterier för att beräkna den andel som skall hänföras till transportfunktionen av gemensamma kostnader för denna funktion och andra uppgifter som omfattas av infrastrukturen.

Kommissionen skall också sträva efter att få till stånd en successiv tillnärmning av medlemsstaternas detaljreglering av redovisningsförfarandet och av kriterierna för gränsdragningen mellan vägar inom bebyggda områden och vägar utanför sådana områden samt en förbättring och tillnärmning av metoderna för sammanställning av rapporterna om infrastrukturens användning.

2. Den kommitté med regeringsexperter som avses i artikel 5 i rådets beslut den 13 maj 1965 (), med uppgift att verkställa artikel 4 i rådets beslut nr 64/389/EEG av den 22 juni 1964 om en utredning om infrastrukturkostnader för transporter på järnväg, väg och inre vattenvägar, skall bistå kommissionen vid detta arbete och med att upprätta den i artikel 3 e nämnda förteckningen över inre vattenvägar.

3. Kommissionen skall årligen, sex månader efter det att kommissionen fått de i artiklarna 5 P7 föreskrivna uppgifterna, tillställa rådet en sammanfattning av huvudpunkterna i redovisningen av infrastrukturkostnaderna.

Artikel 10

På kommissionens förslag får rådet med kvalificerad majoritet besluta om de ändringar av bilagorna till denna förordning som behövs mot bakgrund av vunna erfarenheter och de åtgärder som vidtagits i fråga om avgifter för infrastrukturens användning.

Artikel 11

Medlemsstaterna skall efter samråd med kommissionen i god tid anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för tillämpningen av denna förordning.

När en medlemsstat begär det eller när kommissionen finner det lämpligt, skall kommissionen samråda med berörda medlemsstater om de föreslagna bestämmelserna i de författningar som avses i föregående stycke.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 4 juni 1970.

På rådets vägnar

A. BERTRAND

Ordförande

() EGT nr 88, 24.5.1965, s. 1473/65.

()) EGT nr 102, 29.6.1964, s. 1598/64.

()) EGT nr C 135, 14.12.1968, s. 33.

()) EGT nr C 45, 16.4.1969, s. 1.

BILAGA 1

BLANKETTER FÖR SÅDAN KOSTNADSREDOVISNING SOM AVSES I ARTIKEL 4

A. JÄRNVÄGAR:

1. Kostnader för investeringar

(kostnader för ny-, ut- och ombyggnad samt reparationer)

2. Löpande kostnader

(underhålls- och driftskostnader)

3. Allmänna kostnader

B. VÄGAR:

1. Kostnader för investeringar

(kostnader för ny-, ut- och ombyggnad samt reparationer)

2. Löpande kostnader

(underhålls- och driftskostnader)

20. Underhåll av körbanan

21. Övriga löpande kostnader

3. Trafikpolis

4. Allmänna kostnader

C. INRE VATTENVÄGAR:

1. Kostnader för investeringar

(kostnader för ny-, ut- och ombyggnad samt reparationer)

2. Löpande kostnader

(underhålls- och driftskostnader)

3. Sjöpolis

4. Allmänna kostnader

BILAGA 2

FÖRTECKNING ÖVER SÅDANA JÄRNVÄGSNÄT SAMT VÄG-

OCH VATTENVÄGSKATEGORIER SOM AVSES I ARTIKEL 5.2

A. JÄRNVÄGAR:

Belgien

P Société nationale des chemins de fer belges/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

Förbundsrepubliken Tyskland

P Deutsche Bundesbahn

Frankrike

P Société nationale des chemins de fer français

Italien

P Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

Luxemburg

P Société nationale des chemins de fer luxembourgeois

Nederländerna

P N.V. Nederlandse Spoorwegen

B. VÄGAR:

Belgien

1. Autoroutes/Autosnelwegen

2. Autres routes de l'État/Andere rijkswegen

3. Routes provinciales/Provinciale wegen

4. Routes communales/Gemeentewegen

Förbundsrepubliken Tyskland

1. Bundesautobahnen

2. Bundesstraßen

3. Land-(Staats-)straßen

4. Kreisstraßen

5. Gemeindestraßen

Frankrike

1. Autoroutes

2. Routes nationales

3. Chemins départementaux

4. Voies communales

Italien

1. Autostrade

2. Strade statali

3. Strade regionali e provinciali

4. Strade communali

Luxemburg

1. Routes d'État

3. Chemins repris

4. Chemins vicinaux

Nederländerna

1. Autosnelwegen van het Rijkswegenplan

2. Overige wegen van het Rijkswegenplan (primaire wegen)

3. Wegen van de secundaire wegenplannen

4. Wegen van de tertiaire wegenplannen

5. Overige verharde wegen

>Plats för tabell>

BILAGA 3

FÖRTECKNING ÖVER UPPGIFTER OM ANVÄNDNINGEN AV INFRASTRUKTUREN ENLIGT ARTIKEL 7

TABELL A P JÄRNVÄGAR

Medlemsstat:

Nät:

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>