Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3929/87 av den 17 december 1987 om skörde-, produktions- och lagerdeklarationer avseende produkter inom vinsektornEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 369 , 29/12/1987 s. 0059 - 0072

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 25 s. 0081

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 25 s. 0081KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3929/87 av den 17 december 1987 om skörde-, produktions- och lagerdeklarationer avseende produkter inom vinsektorn

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 822/87 av den 16 mars 1987 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3146/87 (), särskilt artiklarna 3.4, 36.6, 39.7 och 81 i denna, och

med beaktande av följande:

Med anledning av de betydande ändringar som har gjorts i de skörde-, produktions- och lagerdeklarationerna för vinprodukter som föreskrivs i kommissionens förordning (EEG) nr 2102/84 (), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2528/87 (), bör den förordningen för tydlighetens skull kodifieras.

Enligt artikel 3 i förordning (EEG) nr 822/87 skall producenter av druvor som är avsedda för vinframställning och producenter av druvmust och vin lämna skördedeklarationer över den senaste skörden. I samma artikel fastställs också att producenter av druvmust och vin samt handelsidkare, förutom detaljister, skall deklarera sina inneliggande lager vid utgången av produktionsåret.

Vid tillämpning av bestämmelserna i artikel 39 i förordning (EEG) nr 822/87 bör inte endast den producerade mängden anges utan också den hektaravkastning som ligger till grund för produktionen. I vissa fall kan denna information endast inhämtas med ledning av uppgifter om producentens druvskörd. Det bör därför föreskrivas att deklarationer skall lämnas över såväl vinproduktionen som druvskörden.

Vissa uppgifter som lämnas i de olika deklarationerna behövs bl.a. för att kommissionen i början av varje år skall kunna utarbeta en prognos enligt artikel 31 i förordning (EEG) nr 822/87.

För att underlätta förvaltningen av marknaden bör en tidsfrist fastställas inom vilken deklarationerna skall lämnas. Eftersom skörden äger rum vid olika tidpunkter i de olika medlemsstaterna bör tidsfristerna för inlämnande av producenternas deklarationer spridas över en viss period.

Det är inte nödvändigt att kräva två deklarationer från producenter som kan lämna alla nödvändiga uppgifter i produktionsdeklarationen.

Småproducenter kan undantas från deklarationsskyldighet eftersom deras sammanlagda produktion utgör en relativt blygsam procentandel av produktionen inom gemenskapen.

Den ordning som skall tillämpas för vinkooperativ bör anges närmare.

Medlemsstaterna får själva närmare besluta om på vilket sätt företagen skall lämna de uppgifter som skall ingå i deklarationen, men för överskådlighetens skull bör det föreskrivas att uppgifterna skall lämnas i tabellform. Det är också nödvändigt att fastställa tidsfrister inom vilka medlemsstaterna skall sammanställa och överlämna de insamlade uppgifterna till kommissionen samt att ange på vilket sätt de skall överlämnas.

Enligt artikel 31.2 i förordning (EEG) nr 822/87 skall det av vinprognosen framgå hur stor del som hänför sig till bordsvin respektive kvalitetsvin framställt inom specificerade områden, härefter kallat "kvalitetsvin fso", såsom detta definieras i rådets förordning (EEG) nr 823/87 (). Samma uppdelning bör därför tillämpas i företagens deklarationer och de uppskattningar av lagren som medlemsstaterna skall överlämna. Dessutom bör kategorin "annat vin" definieras.

Den intervention och destillation som skall genomföras enligt artiklarna 36 och 39 i förordning (EEG) nr 822/87 förutsätter ingående kunskaper om en rad förhållanden inom varje produktionsenhet, bl.a. om de kategorier av produkter som framställs, säljs eller köps samt hektaravkastningen från vinarealerna.

För att göra det möjligt att utarbeta en vinprognos bör medlemsstaterna göra vissa uppskattningar beträffande skörd och lager innan producenterna och företagen lämnar sina deklarationer.

Tillämpningen av bestämmelserna om den gemensamma organisationen av marknaden kräver tillgång till en stor mängd objektiv information om situationen och framtidsutsikterna för vinmarknaden inom gemenskapen. Det förutsätts emellertid att medlemsstaterna får besluta om sekretessbeläggning av denna information.

I vissa medlemsstater sker klassificering av vin som kvalitetsvin fso eller bordsvin långt efter de tidsfrister som har fastställts för inlämning av skörde- och produktionsdeklarationerna. När de interventionsåtgärder som föreskrivs i förordning (EEG) nr 822/87 utlöses, kan denna situation leda till att producenter i dessa medlemsstater klassificerar sin produktion i den ena eller andra kategorin beroende på om de vidtagna åtgärderna innebär fördelar eller skyldigheter. Denna möjlighet kan allvarligt störa förvaltningen av marknaden och måste därför undvikas. Det bör därför föreskrivas att endast de mängder bordsvin som uppges i deklarationerna får användas som underlag för interventionsåtgärder.

Tillräcklig information om produktion och lager inom vinsektorn kan under nuvarande förhållanden endast inhämtas från de skörde- och lagerdeklarationer som lämnas av de olika berörda parterna. Lämpliga åtgärder bör därför vidtas för att säkerställa att dessa deklarationer lämnas av vederbörande och att de är fullständiga och korrekta. Det bör därför ges möjlighet till sanktioner för den händelse att deklarationer inte lämnas eller är felaktiga eller ofullständiga.

Mot bakgrund av de särskilda produktionsstrukturer och administrativa svårigheter som föreligger i Grekland bör dock vissa kategorier av producenter i denna medlemsstat tills vidare undantas från skyldigheten att lämna skördedeklarationer. Åtgärder bör emellertid vidtas så att uppgifter kan inhämtas om dessa producenters hektaravkastning.

De åtgärder som avses i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för vin.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I

Skörde-, produktions- och lagerdeklarationer som skall

lämnas av vissa företag inom vinsektorn

Artikel 1

1. Fysiska eller juridiska personer eller sammanslutningar av sådana personer, härefter kallade "producenter", som producerar druvor skall varje år till de behöriga myndigheter som har utsetts av medlemsstaterna överlämna en skördedeklaration som åtminstoner innehåller de uppgifter som framgår av tabell A i bilaga 1 och, i förekommande fall, tabell Aa.

Följande personer behöver emellertid inte lämna in någon skördedeklaration:

P producenter vars hela produktion av druvor är avsedd för konsumtion i färskt tillstånd, för torkning eller för omedelbar bearbetning av druvorna till druvsaft,

P producenter vars jordbruksföretag omfattar mindre än 10 ar vinareal och som varken har sålt eller kommer att sälja någon del av sin produktion i någon form.

2. Som undantag från punkt 1 första stycket, och utan att detta påverkar de skyldigheter som följer av artikel 2, kan medlemsstaterna undanta följande personer från skyldigheten att lämna skördedeklarationer:

P Producenter som själva bearbetar hela sin druvskörd till vin eller som låter bearbeta den för egen räkning.

P Producenter som är anslutna till eller tillhör ett vinkooperativ eller en sammanslutning och som levererar hela sin skörd, i form av vin eller druvmust, till detta vinkooperativ eller denna sammanslutning.

Artikel 2

1. Fysiska eller juridiska personer eller sammanslutningar av sådana personer, inbegripet vinkooperativ, som av innevarande års skörd

P har framställt vin,

och/eller

P vid de tidpunkter som anges i artikel 5 innehar andra produkter än vin,

skall varje år till de behöriga myndigheter som har utsetts av medlemsstaterna överlämna en produktionsdeklaration som åtminstone innehåller de uppgifter som framgår av bilaga 1, tabell B.

Fysiska eller juridiska personer eller sammanslutningar av sådana personer som avses i artikel 1.1 andra stycket samt producenter som i egna anläggningar framställer vin av inköpta produkter skall inte vara skyldiga att lämna någon produktionsdeklaration, om de framställer mindre än tio hektoliter vin som varken har saluförts eller kommer att saluföras i någon form.

2. Vid tillämpning av artikel 1.2 skall den produktionsdeklaration som avses i punkt 1 innehålla alla nödvändiga uppgifter för att hektaravkastningen från varje producents anläggning skall kunna fastställas.

3. Vad gäller fysiska eller juridiska personer eller sammanslutningar av sådana personer som köper produkter i tidigare produktionsled än vin och säljer produkterna till vinproducenter före de tidpunkter som anges i artikel 5, skall medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att ge vinproducenterna tillgång till de olika uppgifter som de skall lämna i den deklaration som avses i punkt 1, särskilt uppgifter om hektaravkastningen i förhållande till de använda produkterna.

Artikel 3

Producenter som till tredje man har levererat produkter som omfattas av denna förordning, förutom vin, skall inom den tidsfrist som fastställs av medlemsstaterna skriftligt meddela mottagarna vilken hektaravkastning som de har uppgett i sina skördedeklarationer för produkterna i fråga. Tidsfristen skall fastställas så att de producenter som är skyldiga att deklarera sin produktion får detta meddelande i god tid.

Artikel 4

1. Fysiska eller juridiska personer eller sammanslutningar av sådana personer, med undantag av privata konsumenter och detaljister, skall varje år till de behöriga myndigheter som har utsetts av medlemsstaterna deklarera de lager av koncentrerad druvmust, renad koncentrerad druvmust och vin som de innehar per den 31 augusti.

Medlemsstater med en årlig vinproduktion som inte överstiger 25 000 hektoliter kan emellertid utöver detaljister undanta andra handelsidkare som innehar små lager från skyldigheten att lämna de deklarationer som avses i första stycket, om de behöriga myndigheterna kan meddela kommissionen en uppskattning av dessa lagers storlek i medlemsstaten.

2. Den deklaration som avses i punkt 1 skall åtminstone innehålla de uppgifter som framgår av bilaga 1, tabell C.

3. I punkt 1 avses med detaljister fysiska eller juridiska personer eller sammanslutningar av sådana personer vars affärsverksamhet omfattar försäljning av vin i små mängder direkt till konsumenten, med undantag av personer som förfogar över källare med utrustning för förvaring och hantering av vin i större mängder.

De mängder som avses i första stycket skall fastställas av varje medlemsstat, bl.a. med hänsyn till de särskilda förhållanden inom handel och distribution som råder i medlemsstaten.

Artikel 5

1. De deklarationer som avses i artiklarna 1 och 2 skall lämnas senast den 15 december. Medlemsstaterna kan emellertid fastställa ett eller flera tidigare datum. De kan dessutom fastställa ett visst datum vid vilket lagrade kvantiteter skall tas med i deklarationen.

2. De deklarationer som avses i artikel 4 skall lämnas senast den 7 september för de kvantiteter som innehas per den 31 augusti.

AVDELNING II

Uppgifter som skall meddelas av medlemsstaterna

Artikel 6

1. I början av varje produktionsår skall medlemsstaterna uppskatta den väntade produktionsvolymen för bordsvin, kvalitetsvin fso respektive annat vin inom deras territorium. De skall före den 20 september meddela kommissionen resultatet av denna uppskattning på det sätt som framgår av tabell A i bilaga 2.

Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna korrigerade uppskattningar av vinproduktionen före den 15 oktober och den 10 november på samma sätt som anges i första stycket.

2. Medlemsstaterna skall uppskatta hektaravkastningen för produktionen av bordsvin inom deras territorium.

De skall meddela kommissionen resultatet av denna uppskattning före den 20 januari, med en uppdelning av hektaravkastningen i följande klasser:

P högst 45 hl/h,

P mer än 45 hl/ha, men högst 70 hl/ha,

P mer än 70 hl/ha, men högst 90 hl/ha,

P mer än 90 hl/ha, men högst 110 hl/ha,

P mer än 110 hl/ha, men högst 140 hl/ha,

P mer än 140 hl/ha, men högst 200 hl/ha,

P mer än 200 hl/ha.

Artikel 7

Medlemsstaterna skall utarbeta formulär för de olika deklarationer som avses i avdelning I och säkerställa att dessa innehåller åtminstone de uppgifter som anges i tabellerna i bilaga 1.

Formulären behöver inte innehålla någon uttrycklig hänvisning till hektaravkastning om medlemsstaten med säkerhet kan bestämma denna på grundval av andra uppgifter som lämnas i deklarationen, särskilt produktionsarealen och jordbruksföretagets totala skörd.

De deklarationer som avses i första stycket skall behandlas centralt på nationell nivå.

Medlemsstaterna skall besluta om nödvändiga kontrollåtgärder för att säkerställa att deklarationerna överensstämmer med verkligheten.

De skall underrätta kommissionen om dessa åtgärder och översända de formulär som utarbetas enligt första stycket.

Artikel 8

1. Ett sammandrag enligt tabell B i bilaga 2 av uppgifterna i de deklarationer som föreskrivs i artiklarna 1 och 2 skall överlämnas till kommissionen

P senast den 15 januari av Frankrike och Luxemburg,

P senast den 15 februari av de övriga medlemsstaterna.

2. Ett sammandrag enligt tabell C i bilaga 2 av de deklarationer som föreskrivs i artikel 4 skall överlämnas till kommissionen före den 30 november.

3. Före den 15 februari skall medlemsstaterna meddela kommissionen de slutgiltiga produktionsresultaten, fördelade på klasser enligt artikel 6.2.

Artikel 9

Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om alla nya omständigheter av betydelse som i nämnvärd grad kan påverka den bedömning av tillgängliga mängder och deras användning som görs på grundval av den slutgiltiga informationen från tidigare år.

AVDELNING III

Allmänna bestämmelser

Artikel 10

Uppgifterna i de deklarationer som avses i avdelning I skall användas för statistiska ändamål och vid tillämpning av bestämmelserna i förordningarna (EEG) nr 822/87 och 823/87.

Särskilt uppgifterna om produktionens fördelning på bordsvin, kvalitetsvin fso och annat vin är avgörande för att fastställa producenternas rättigheter och skyldigheter enligt dessa förordningar.

Artikel 11

1. Personer som skall lämna in skörde-, produktions- eller lagerdeklarationer och som inte har lämnat in dessa deklarationer vid de tidpunkter som anges i artikel 5 skall inte omfattas av de åtgärder som föreskrivs i artiklarna 32, 34, 38, 41, 42, 45 och 46 i förordning (EEG) nr 822/87.

2. Personer som skall lämna in skörde-, produktions- eller lagerdeklarationer och som lämnar in deklarationer som de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten finner ofullständiga eller oriktiga kan endast omfattas av de åtgärder som avses i punkt 1 om de uppgifter som saknas eller som är oriktiga inte är avgörande för ett korrekt genomförande av åtgärderna i fråga.

3. Uteslutningen från åtgärder enligt punkterna 1 och 2 skall gälla under samma produktionsår för åtgärder som beslutas efter utgången av tidsfristen för inlämnande av deklarationer enligt artikel 5.1 samt åtgärder som beslutas under det följande produktionsåret.

4. Om det först efter det att de åtgärder som föreskrivs i artiklarna 32, 34, 38, 41, 42, 45 och 46 i förordning (EEG) nr 822/87 har vidtagits upptäcks att de deklarationer som avses i punkterna 1 och 2 inte har lämnats in eller är ofullständiga eller oriktiga, skall interventionsorganen återkräva de felaktigt utbetalade beloppen.

Artikel 12

1. Den areal som skall anges i den deklaration som avses i artikel 1 skall vara vinproduktionsarealen.

2. Den hektaravkastning som skall anges i den deklaration som avses i artikel 1.2 skall beräknas för var och en av kategorierna av vinarealer i tabell A i bilaga 1 genom att den sammanlagda mängden skördade druvor sätts i relation till den areal, enligt punkt 1, där de skördats.

I de medlemsstater där vinarealerna inte är uppdelade i de kategorier som avses i första stycket skall den hektaravkastning som skall anges i skördedeklarationen dock vara den genomsnittliga skörden på deklarantens jordbruksföretag.

3. Om de uppgifter som behövs för att fastställa hektaravkastningen saknas i en produktionsdeklaration för en viss mängd bordsvin, skall denna mängd uppskattas av den behöriga myndigheten i medlemsstaten, men får under inga omständigheter vara lägre än den genomsnittliga avkastningen inom det område där vinet har framställts.

Utan att det påverkar medlemsstaternas sanktionsmöjligheter, skall den produktionsmängd som skall levereras till obligatorisk destillation enligt artikel 39 i förordning (EEG) nr 822/87 ökas med 50 % när hektaravkastningen beräknas på ovan angivna sätt.

Artikel 13

De produktmängder som skall tas upp i de deklarationer som avses i artiklarna 1, 2 och 4 skall uttryckas i hektoliter vin. De mängder koncentrerad druvmust och renad koncentrerad druvmust som skall tas upp i den deklaration som avses i artiklarna 2 och 3 skall uttryckas i hektoliter.

Mängderna av andra produkter än vin skall omräknas till hektoliter vin med hjälp av koefficienter som fastställs av medlemsstaterna. Koefficienterna kan variera mellan olika produktionsområden. Medlemsstaterna skall överlämna dem till kommissionen tillsammans med det sammandrag som avses i artikel 8.

Den mängd vin som skall anges i de produktionsdeklarationer som föreskrivs i artikel 2 skall vara den totala mängd som erhålls efter huvudjäsningen, inklusive jäsningsrester.

Artikel 14

I de deklarationer som avses i artiklarna 1 och 2 avses med annat vin

P vin som framställs av druvor av sorter som inte är upptagna i klassificeringen av vinstockssorter i bilagan till kommissionens förordning (EEG) nr 3800/81 () som vindruvssorter för den administrativa enhet där druvorna skördats,

P vin som framställs av druvor av sorter som är upptagna i klassificeringen av vinstockssorter i bilagan till förordning (EEG) nr 3800/81 för en och samma administrativa enhet både som vindruvssorter och som bordsdruvssorter eller sorter för framställning av torkade druvor eller vinsprit.

I den deklaration som avses i artikel 2 skall med annat vin, enligt definitionen i första stycket andra strecksatsen, endast avses vin för framställning av vinsprit med en registrerad ursprungsbeteckning eller vin avsett för obligatorisk destillation enligt artikel 36 i förordning (EEG) nr 822/87.

Artikel 15

Denna förordning skall inte påverka medlemsstaternas bestämmelser om skörde-, produktions- och lagerdeklarationer som syftar till en mer fullständig information, i synnerhet genom att de omfattar en bredare krets av personer än de som avses i artiklarna 1, 2 och 4.

Artikel 16

För produktionsåren 1984/85 P1988/89 skall sådana producenter i Grekland som, förutom de druvor som de själva bearbetar till vin för familjens konsumtion, säljer hela sin druvskörd för att bearbetas av tredje man undantas från de skyldigheter som fastställs i artiklarna 1 och 3.

För druvor som säljs i enlighet med första stycket skall vintillverkaren erhålla en deklaration, undertecknad av leverantören, som anger hektaravkastningen för druvorna i fråga.

Artikel 17

1. Förordning (EEG) nr 2102/84 upphör att gälla.

2. Hänvisningar till den förordning som upphävs genom punkt 1 skall förstås som hänvisningar till den här förordningen.

Citat från och hänvisningar till artiklar i den upphävda förordningen skall läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga 3.

Artikel 18

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 december 1987.

På kommissionens vägnar

Frans ANDRIESSEN

()Vice ordförande

() EGT nr L 84, 27.3.1987, s. 1.

() EGT nr L 300, 23.10.1987, s. 4.

() EGT nr L 194, 24.7.1984, s. 1.

() EGT nr L 240, 22.8.1987, s. 11.

() EGT nr L 84, 27.3.1987, s. 59.

() EGT nr L 381, 31.12.1981, s. 1.

BILAGA 1

Uppgifter som skall tas med i de deklarationer som skall lämnas av vissa företag inom vinsektorn

Tabellerna A och Aa: Druvskördedeklaration

Tabell B: Produktionsdeklaration

Tabell C: Deklaration av vin- och mustlager per den 31 augusti 19..

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

BILAGA 2

Uppgifter som skall lämnas av medlemsstaterna

Tabell A: Beräknad vinskörd

Tabell B: Slutresultat för vinskörden

Tabell C: Deklaration av vin- och mustlager per den 31 augusti 19..

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

BILAGA 3

>Plats för tabell>