Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kommissionens förordning (EEG) nr 28/90 av den 4 januari 1990 om klassificering av vissa varor enligt nummer 1108 11 00, 1108 12 00, 1108 13 00 och 1108 14 00 i Kombinerade nomenklaturen och om upphävande av förordning (EEG) nr 1463/87Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 003 , 06/01/1990 s. 0009 - 0010

Finsk specialutgåva Område 2 Volym 7 s. 0109

Svensk specialutgåva Område 2 Volym 7 s. 0109KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 28/90 av den 4 januari 1990 om klassificering av vissa varor enligt nummer 1108 11 00, 1108 12 00, 1108 13 00 och 1108 14 00 i Kombinerade nomenklaturen och om upphävande av förordning (EEG) nr 1463/87

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan(1), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3845/89(2), särskilt artikel 9 i denna, och

med beaktande av följande:

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen, som är en bilaga till ovannämnda förordning, är det nödvändigt att anta bestämmelser beträffande klassificeringen av de varor som avses i bilagan till den här förordningen.

I förordning (EEG) nr 2658/87 fastställs de allmänna bestämmelserna för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen. Dessa bestämmelser gäller även för varje annan nomenklatur som helt eller delvis grundar sig på den eller som lägger till ytterligare underuppdelningar till Kombinerade nomenklaturen, och som har upprättats genom särskilda gemenskapsbestämmelser för tillämpningen av tullåtgärder eller andra bestämmelser som rör varuhandel.

Enligt dessa allmänna bestämmelser måste de varor som beskrivs i kolumn 1 i tabell i bilagan till denna förordning klassificeras enligt de tillämpliga KN-numren i kolumn 2, av de skäl som anges i kolumn 3.

Denna förordning berör även de produkter som avses i kommissionens förordning (EEG) nr 1463/87(3). Den sistnämnda bör därför upphöra att gälla.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Nomenklaturkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan klassificeras i Kombinerade nomenklaturen enligt de nummer som anges i kolumn 2 i tabellen.

Artikel 2

Förordning (EEG) nr 1463/87 skall upphöra att gälla.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1990.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 januari 1990.

På kommissionens vägnar

Christiane SCRIVENER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2) EGT nr L 374, 22.12.1989, s. 2.

(3) EGT nr L 138, 28.5.1987, s. 36.

BILAGA

>Plats för tabell>