Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kommissionens förordning (EEG) nr 313/90 av den 5 februari 1990 om klassificering av varor enligt nummer 2710 00 69 i Kombinerade nomenklaturenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 035 , 07/02/1990 s. 0007 - 0008

Finsk specialutgåva Område 2 Volym 7 s. 0115

Svensk specialutgåva Område 2 Volym 7 s. 0115KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 313/90 av den 5 februari 1990 om klassificering av varor enligt nummer 2710 00 69 i Kombinerade nomenklaturen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan(1), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3845/89(2), särskilt artikel 9 i denna, och

med beaktande av följande:

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen är det nödvändigt att anta bestämmelser för klassificering av dieselbrännolja med en flampunkt av minst 55 °C som är avsedd att genomgå en vakuumdestillationsprocess för att höja flampunkten, i avsikt att säkerställa att flampunkten hos den färdiga produkten, sedan den övergått till fri omsättning, som en följd av transport i tankar som kan vara förorenade, eller sedan fotogen tillsatts för att öka oljans fluiditet, inte understiger 55 °C, vilket är det lägsta värdet som vanligtvis krävs för att produkten skall kunna saluföras som dieselbrännolja.

I Kombinerade nomenklaturen, som är en bilaga till förordning (EEG) nr 2658/87, omfattar nr 2710 00 61 dieselbrännolja "för en särskild process" tillsammans med en fotnot med följande lydelse: "För tillämpning av detta undernummer erfordras att villkoren i särskilda bestämmelser är uppfyllda", och nr 2710 00 69 omfattar dieselbrännolja "Andra". Dessa nummer är tillämpliga vid klassificering av den berörda dieselbrännoljan.

I kompletterande anmärkning 4 till kapitel 27 räknas de behandlingar upp som kan anses som "särskilda processer". Under a) i denna anmärkning anges "vakuumdestillation". Följaktligen beror klassificeringen av den berörda dieselbrännoljan enligt KN-nr 2710 00 61 eller KN-nr 2710 00 69 på om den process som avses i första stycket i ingressen, beaktandemeningarna oräknade, kan anses som en "särskild process" eller inte enligt ovannämnda anmärkning 4 a.

Även om endast processen "vakuumdestillation" nämns i anmärkning 4 a och det i den förklarande anmärkningen till Kombinerade nomenklaturen beträffande denna anmärkning 4 a uppges att "vakuumdestillation innebär destillation under ett tryck av högst 400 mbar, mätt vid kolonnens huvud" antyder strukturen och innehållet i kapitel 27 att en behandling endast kan anses vara en "särskild process", dvs. ge rätt till tullbefrielse, om den avsevärt ändrar ursprungsproduktens karaktär.

Den berörda vakuumdestillationsprocessen resulterar inte i någon avsevärd ändring i ursprungsproduktens karaktär. I själva verket förefaller den inte berättigad vare sig på tekniska eller ekonomiska grunder om flampunkten hos den importerade ursprungsprodukten är högre än den som vanligtvis krävs för att produkten skall kunna saluföras som dieselbrännolja. Den berörda dieselbrännoljan kan i själva verket användas som dieselbränsle eller som lätt eldningsolja såväl före som efter den process som anges i första stycket i ingressen, beaktandemeningarna oräknade. Ovanstående förklarande anmärkning omfattar förvisso tekniskt sett den juridiska texten men det fastslås också att texten skall tolkas och tillämpas med hänsyn till de krav som följer av den fotnot som fastställer begreppet "Andra" och därmed av gemenskapsbestämmelserna om detta. Den process som dieselbrännoljan genomgår kan inte betraktas som en särskild process enligt ovanstående anmärkning 4 a. Följaktligen klassificeras denna dieselbrännolja enligt nr 2710 00 69.

Nomenklaturkommittén har inte avgett något yttrande inom den tid som ordföranden bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Dieselbrännolja med en flampunkt av minst 55 °C som är avsedd att genomgå en vakuumdestillationsprocess för att höja flampunkten i avsikt att säkerställa att flampunkten hos den färdiga produkten, sedan den övergått till fri omsättning, som en följd av transport i tankar som kan vara förorenade, eller sedan fotogen tillsatts för att öka oljans fluiditet, inte understiger 55 °C, vilket är det lägsta värdet som vanligtvis krävs för att produkten skall kunna saluföras som dieselbrännolja, skall klassificeras enligt följande i Kombinerade nomenklaturen:

>Plats för tabell>

.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugoförsta dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 februari 1990.

På kommissionens vägnar

Christiane SCRIVENER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2) EGT nr L 374, 22.12.1989, s. 2.