Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Rådets förordning (EEG) nr 3569/90 av den 4 december 1990 om ändring med avseende på genomförande i Tyskland av förordning (EEG) nr 3044/89 om genomförande av stickprovsundersökning beträffande arbetskraften under våren 1990 och 1991Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 353 , 17/12/1990 s. 0007 - 0007

Finsk specialutgåva Område 5 Volym 5 s. 0022

Svensk specialutgåva Område 5 Volym 5 s. 0022RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 3569/90 av den 4 december 1990 om ändring med avseende på genomförande i Tyskland av förordning (EEG) nr 3044/89 om genomförande av stickprovsundersökning beträffande arbetskraften under våren 1990 och 1991

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 213 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Rådet har antagit förordning (EEG) nr 3044/89 om genomförande av stickprovsundersökning beträffande arbetskraften under våren 1990 och 1991(4).

Från och med dagen för Tysklands enande kommer gemenskapens lagstiftning att vara tillämpbar på den tidigare Tyska demokratiska republikens område.

När det gäller stickprovsundersökningen av arbetskraften under våren 1991 bör urvalet av hushåll utvidgas till att omfatta hela Tyskland.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 3 i förordning (EEG) nr 3044/89 skall ersättas med följande:

"Artikel 3

Under våren 1991 skall urvalet omfatta mellan 120 000 och 130 000 hushåll i Tyskland, mellan 60 000 och 100 000 i Frankrike, Italien, Storbritannien och Spanien, mellan 30 000 och 50 000 i Belgien, Nederländerna, Irland, Grekland och Portugal, mellan 15 000 och 30 000 i Danmark samt cirka 10 000 i Luxemburg."

Artikel 2

Denna förordning skall träda i kraft den tredje dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 december 1990.

På rådets vägnar

G. DE MICHELIS

Ordförande

(1) EGT nr C 248, 2.10.1990, s. 8, ändrat den 25 oktober 1990.

(2) Yttrandet avgivet den 21 november 1990.

(3) Yttrandet avgivet den 20 november 1990.

(4) EGT nr L 292, 11.10.1989, s. 2.