Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kommissionens förordning (EEG) nr 3590/92 av den 11 december 1992 om informationsmedier för statistiken över handeln mellan medlemsstaternaEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 364 , 12/12/1992 s. 0032 - 0046

Finsk specialutgåva Område 11 Volym 20 s. 0060

Svensk specialutgåva Område 11 Volym 20 s. 0060KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3590/92 av den 11 december 1992 om informationsmedier för statistiken över handeln mellan medlemsstaterna

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3330/91 av den 7 november 1991 om statistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna (), ändrad genom kommissionens förordning (EEG) nr 3046/92 () och särskilt artikel 12 i denna, och

med beaktande av följande:

I samband med statistiken över handeln mellan medlemsstaterna är det nödvändigt att införa standardblanketter för statistik, som kan användas regelbundet av de informationsansvariga för att säkerställa att de upplysningar som begärs från dem följer ett konsekvent mönster, oavsett i vilken medlemsstat de lämnas. Den valfrihet som garanteras de informationsansvariga, enligt artikel 12.2 i förordning (EEG) nr 3330/91 finns endast tillgänglig om kommissionen inför lämpliga informationsmedier. Dessutom föredrar vissa medlemsstater att hellre använda gemenskapsmedia än att framställa egna nationella blanketter.

Det är viktigt att förse de behöriga myndigheterna med alla de tekniska upplysningar som behövs för att trycka dessa blanketter.

För att säkerställa lika behandling av de informationsansvariga är det tillrådligt att bidra till kostnaderna för dessa blanketter. Det är nödvändigt att beräkna hur stort belopp av gemenskapsmedlen som behövs för detta. Detta belopp måste följa riktlinjerna i de finansiella prognoser som anges i avtalet mellan institutionerna av den 29 juni 1988 om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet (). De faktiska disponibla anslagen skall fastställas enligt budgetförfarandet i enlighet med detta avtal.

Det är nödvändigt att ta hänsyn till andra metoder att överföra information och framför allt att främja användningen av magnetiska eller elektroniska informationsmedier.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Kommittén för statistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. För att gemenskapen och dess medlemsstater skall kunna utarbeta statistik över handeln mellan medlemsstaterna skall de medier för statistikupplysningar som anges i artikel 12.1 i rådets förordning (EEG) nr 3330/91, nedan kallad grundförordningen, införas enligt bestämmelserna i denna förordning.

2. I de medlemsstater där den periodiska rapporten för statistik inte är åtskild från den periodiska rapporten för skatteändamål skall de bestämmelser som är nödvändiga för införandet av informationsmedier i nödvändig omfattning fastställas inom ramen för de av gemenskapen eller av medlemsstaten fastställda skattebestämmelserna och i överensstämmelse med de övriga tillämpningsföreskrifterna till grundförordningen.

Artikel 2

Med beaktande av de bestämmelser som fastställs enligt artikel 34 i grundförordningen skall Intrastat-blanketterna Navsändning, R-avsändning och S-avsändning samt Nmottagning, R-mottagning och S-mottagning, vilkas förlagor visas i bilagan till denna förordning, användas i överensstämmelse med följande bestämmelser:

Blankett N skall användas av ansvariga som varken omfattas av befrielser som följer av de anpassnings- och förenklingströsklar som fastställs av varje medlemsstat eller av det undantag som anges i nästa strecksats.

Blankett R skall användas av ansvariga som har befriats från att ange varubeskrivning av de behöriga nationella myndigheterna.

Blankett S skall användas av ansvariga som omfattas av befrielser till följd av förenklingströskeln.

Artikel 3

1. De blanketter som anges i artikel 2 skall bestå av ett enda blad som skall överlämnas till de behöriga nationella myndigheterna.

Medlemsstaterna får emellertid kräva att de ansvariga behåller en kopia enligt instruktionerna från de behöriga nationella myndigheterna.

2. Blanketterna skall tryckas på skrivpapper som inte väger mindre än 70g/m2.

Färgen på papperet som används skall vara vit. Texten skall tryckas i röd färg. Det papper och tryck som används skall uppfylla de tekniska kraven för optisk läsning.

Storleken på fälten och delfälten skall horisontellt mätas i enheter på en tiondels tum och vertikalt i enheter på en sjättedels tum.

Blanketterna skall ha formatet 210 x 297 mm varvid längdtoleransen får vara högst 5 mm och + 8 mm.

3. Medlemsstaterna skall fastställa enligt vilka villkor blanketterna får framställas med en reproduktionsteknik som avviker från bestämmelserna i punkt 2 första och andra styckena och underrätta kommissionen om detta.

Artikel 4

Medlemsstaterna skall kostnadsfritt förse de rapporteringsansvariga med blanketter motsvarande dem som återges som förlagor i bilagan till denna förordning.

Kommissionen skall årligen, vid slutet av rapporteringsperioden, bidra till nationella kostnader som medlemsstaterna har ådragit sig för att trycka dessa blanketter och distribuera dem via postväsendet. Detta bidrag skall beräknas i proportion till det antal blanketter som de ansvariga verkligen har sänt till de behöriga nationella myndigheterna under året i fråga.

Artikel 5

De informationsansvariga som önskar använda sig av magnetiska eller elektroniska medier skall på förhand meddela detta till de nationella myndigheter som ansvarar för utarbetandet av statistik över handeln mellan medlemsstaterna. I detta fall skall de rapporteringsansvariga följa alla tillämpliga bestämmelser som kommissionen antar och alla nationella föreskrifter som utfärdas av ovannämnda myndigheter inom ramen för dessa bestämmelser med hänsyn till den tekniska utrustning som de har till sitt förfogande. Dessa föreskrifter skall i bestämmelserna om strukturen innefatta CUSDEC-meddelandet, som utarbetas och uppdateras av United Nations Edifact Board Message Design Group 3, enligt de bestämmelser som gäller INSTAT-delen av det meddelandet, som kommissionen skall offentliggöra i form av en bruksanvisning.

Artikel 6

1. Trots artikel 2 skall de informationsansvariga som önskar använda statistikblanketterna i det administrativa enhetsdokumentet, som anges i rådets förordning (EEG) 717/91(), som underlag för statistikupplysningar följa de föreskrifter som de behöriga nationella myndigheterna utfärdar. Dessa skall sända en kopia av dessa föreskrifter till kommissionen.

2. De medlemsstater som inför andra medier än de som avses i artikel 2 eller 5 ovan eller i punkt 1 i denna artikel skall underrätta kommissionen om detta i förväg. De skall sända kommissionen ett exemplar av detta medium och/eller meddela reglerna för dess användning.

Artikel 7

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den dag som anges i artikel 35 andra strecksatsen i grundförordningen.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 december 1992.

På kommissionens vägnar

Henning CHRISTOPHERSEN

Ledamot av kommissionen

EGT nr L 78, 26.3.1991, s. 1.

() EGT nr L 316, 16.11.1991, s. 1.

() EGT nr L 307, 23.10.1992, s. 27.

() EGT nr L 185, 15.7.1988, s. 33.

BILAGA

EUROPEISKA GEMENSKAPERNA FORMULÄR N

1 Informationsansvarig Nr Avsändning

2 Period 3

4 Ombud Nr 5

6 Varubeskrivning 7 Art.nr. 8 Best.land/Urspr.omr. 9 Lev.villk 10 Typ 11 T 12 Lasthamn

a b

13 Varukod 14 Urspr.land 15 Stat.förf.

16 Nettovikt (i kg) 17 Extra enheter

18 Fakt.belopp 19 Stat.värde

6 Varubeskrivning 7 Art.nr. 8 Best.land/Urspr.omr. 9 Lev.villk 10 Typ 11 T 12 Lasthamn

a b

13 Varukod 14 Urspr.land 15 Stat.förf.

16 Nettovikt (i kg) 17 Extra enheter

18 Fakt.belopp 19 Stat.värde

6 Varubeskrivning 7 Art.nr. 8 Best.land/Urspr.omr. 9 Lev.villk 10 Typ 11 T 12 Lasthamn

a b

13 Varukod 14 Urspr.land 15 Stat.förf.

16 Nettovikt (i kg) 17 Extra enheter

18 Fakt.belopp 19 Stat.värde

6 Varubeskrivning 7 Art.nr. 8 Best.land/Urspr.omr. 9 Lev.villk 10 Typ 11 T 12 Lasthamn

a b

13 Varukod 14 Urspr.land 15 Stat.förf.

16 Nettovikt (i kg) 17 Extra enheter

18 Fakt.belopp 19 Stat.värde

Förklarande anmärkningar:

20 Ort/datum/den informationsansvarigas underskrift/ombuds underskrift

Fält 8a: Bestämmelsemedlemsstat ruta

8b: Ursprungsområde

9: Leveransvillkor

Fält 10: Typ av transaktion

11: Transportsätt

12: Lasthamn/flygplats

EUROPEISKA GEMENSKAPERNA FORMULÄR R

1 Informationsansvarig Nr Avsändning 2 Period 3

4 Ombud Nr 5

7 Art.nr. 8 Best.land 8 Urspr.omr. 9 Lev.villk 10 Typ 11 T 12 Lasthamn 13 Varukod 14 Urspr.land 15 Stat.förf.

a b

16 Nettovikt (i kg) 17 Extra enheter 18 Fakt.belopp 19 Stat.värde

7 Art.nr. 8 Best.land 8 Urspr.omr. 9 Lev.villk 10 Typ 11 T 12 Lasthamn 13 Varukod 14 Urspr.land 15 Stat.förf.

a b

16 Nettovikt (i kg) 17 Extra enheter 18 Fakt.belopp 19 Stat.värde

7 Art.nr. 8 Best.land 8 Urspr.omr. 9 Lev.villk 10 Typ 11 T 12 Lasthamn 13 Varukod 14 Urspr.land 15 Stat.förf.

a b

16 Nettovikt (i kg) 17 Extra enheter 18 Fakt.belopp 19 Stat.värde

7 Art.nr. 8 Best.land 8 Urspr.omr. 9 Lev.villk 10 Typ 11 T 12 Lasthamn 13 Varukod 14 Urspr.land 15 Stat.förf.

a b

16 Nettovikt (i kg) 17 Extra enheter 18 Fakt.belopp 19 Stat.värde

7 Art.nr. 8 Best.land 8 Urspr.omr. 9 Lev.villk 10 Typ 11 T 12 Lasthamn 13 Varukod 14 Urspr.land 15 Stat.förf.

a b

16 Nettovikt (i kg) 17 Extra enheter 18 Fakt.belopp 19 Stat.värde

7 Art.nr. 8 Best.land 8 Urspr.omr. 9 Lev.villk 10 Typ 11 T 12 Lasthamn 13 Varukod 14 Urspr.land 15 Stat.förf.

a b

16 Nettovikt (i kg) 17 Extra enheter 18 Fakt.belopp 19 Stat.värde

7 Art.nr. 8 Best.land 8 Urspr.omr. 9 Lev.villk 10 Typ 11 T 12 Lasthamn 13 Varukod 14 Urspr.land 15 Stat.förf.

a b

16 Nettovikt (i kg) 17 Extra enheter 18 Fakt.belopp 19 Stat.värde

7 Art.nr. 8 Best.land 8 Urspr.omr. 9 Lev.villk 10 Typ 11 T 12 Lasthamn 13 Varukod 14 Urspr.land 15 Stat.förf.

a b

16 Nettovikt (i kg) 17 Extra enheter 18 Fakt.belopp 19 Stat.värde

Förklarande anmärkningar:

20 Ort/datum/den informationsansvarigas underskrift/ombuds underskrift

Fält 8a: Bestämmelsemedlemsstat ruta

8b: Ursprungsområde

9: Leveransvillkor

Fält 10: Typ av transaktion

11: Transportsätt

12: Lasthamn/flygplats

EUROPEISKA GEMENSKAPERNA FORMULÄR S

1 Informationsansvarig Nr Avsändning 2 Period 3

4 Ombud Nr 5

6 Art.nr. 7 Best.l. 8 Varukod 9 Fakt.belopp 15 Statistiskt värde

6 Art.nr. 7 Best.l. 8 Varukod 9 Fakt.belopp 15 Statistiskt värde

6 Art.nr. 7 Best.l. 8 Varukod 9 Fakt.belopp 15 Statistiskt värde

6 Art.nr. 7 Best.l. 8 Varukod 9 Fakt.belopp 15 Statistiskt värde

6 Art.nr. 7 Best.l. 8 Varukod 9 Fakt.belopp 15 Statistiskt värde

6 Art.nr. 7 Best.l. 8 Varukod 9 Fakt.belopp 15 Statistiskt värde

6 Art.nr. 7 Best.l. 8 Varukod 9 Fakt.belopp 15 Statistiskt värde

6 Art.nr. 7 Best.l. 8 Varukod 9 Fakt.belopp 15 Statistiskt värde

6 Art.nr. 7 Best.l. 8 Varukod 9 Fakt.belopp 15 Statistiskt värde

6 Art.nr. 7 Best.l. 8 Varukod 9 Fakt.belopp 15 Statistiskt värde

6 Art.nr. 7 Best.l. 8 Varukod 9 Fakt.belopp 15 Statistiskt värde

6 Art.nr. 7 Best.l. 8 Varukod 9 Fakt.belopp 15 Statistiskt värde

Förklarande anmärkningar:

11 Ort/datum/den informationsansvarigas underskrift/ombuds underskrift

Fält 7: Bestämmelsemedlemsstat

EUROPEISKA GEMENSKAPERNA FORMULÄR N

1 Informationsansvarig Nr Mottagning

2 Period 3

4 Ombud Nr 5

6 Varubeskrivning 7 Art.nr. 8 Avs.land/Best.omr. 9 Lev.villk 10 Typ 11 T 12 Avl.hamn

a b

13 Varukod 14 Urspr.land 15 Stat.förf.

16 Nettovikt (i kg) 17 Extra enheter

18 Fakt.belopp 19 Stat.värde

6 Varubeskrivning 7 Art.nr. 8 Avs.land/Best.omr. 9 Lev.villk 10 Typ 11 T 12 Avl.hamn

a b

13 Varukod 14 Urspr.land 15 Stat.förf.

16 Nettovikt (i kg) 17 Extra enheter

18 Fakt.belopp 19 Stat.värde

6 Varubeskrivning 7 Art.nr. 8 Avs.land/Best.omr. 9 Lev.villk 10 Typ 11 T 12 Avl.hamn

a b

13 Varukod 14 Urspr.land 15 Stat.förf.

16 Nettovikt (i kg) 17 Extra enheter

18 Fakt.belopp 19 Stat.värde

6 Varubeskrivning 7 Art.nr. 8 Avs.land/Best.omr. 9 Lev.villk 10 Typ 11 T 12 Avl.hamn

a b

13 Varukod 14 Urspr.land 15 Stat.förf.

16 Nettovikt (i kg) 17 Extra enheter

18 Fakt.belopp 19 Stat.värde

Förklarande anmärkningar:

20 Ort/datum/den informationsansvarigas underskrift/ombuds underskrift

Fält 8a: Avsändande medlemsstat

8b: Bestämmelseområde

9: Leveransvillkor

Fält 10: Typ av transaktion

11: Transportsätt

12: Lasthamn/flygplats

14: Ursprungsland

EUROPEISKA GEMENSKAPERNA FORMULÄR R

1 Informationsansvarig Nr Mottagning

2 Period 3

4 Ombud Nr 5

7 Art.nr. 8 Avs.land 8 Best.omr. 9 Lev.villk 10 Typ 11 T 12 Avl.hamn 13 Varukod 14 Urspr.land 15 Stat.förf.

a b

16 Nettovikt (i kg) 17 Extra enheter 18 Fakt.belopp 19 Stat.värde

7 Art.nr. 8 Avs.land 8 Best.omr. 9 Lev.villk 10 Typ 11 T 12 Avl.hamn 13 Varukod 14 Urspr.land 15 Stat.förf.

a b

16 Nettovikt (i kg) 17 Extra enheter 18 Fakt.belopp 19 Stat.värde

7 Art.nr. 8 Avs.land 8 Best.omr. 9 Lev.villk 10 Typ 11 T 12 Avl.hamn 13 Varukod 14 Urspr.land 15 Stat.förf.

a b

16 Nettovikt (i kg) 17 Extra enheter 18 Fakt.belopp 19 Stat.värde

7 Art.nr. 8 Avs.land 8 Best.omr. 9 Lev.villk 10 Typ 11 T 12 Avl.hamn 13 Varukod 14 Urspr.land 15 Stat.förf.

a b

16 Nettovikt (i kg) 17 Extra enheter 18 Fakt.belopp 19 Stat.värde

7 Art.nr. 8 Avs.land 8 Best.omr. 9 Lev.villk 10 Typ 11 T 12 Avl.hamn 13 Varukod 14 Urspr.land 15 Stat.förf.

a b

16 Nettovikt (i kg) 17 Extra enheter 18 Fakt.belopp 19 Stat.värde

7 Art.nr. 8 Avs.land 8 Best.omr. 9 Lev.villk 10 Typ 11 T 12 Avl.hamn 13 Varukod 14 Urspr.land 15 Stat.förf.

a b

16 Nettovikt (i kg) 17 Extra enheter 18 Fakt.belopp 19 Stat.värde

7 Art.nr. 8 Avs.land 8 Best.omr. 9 Lev.villk 10 Typ 11 T 12 Avl.hamn 13 Varukod 14 Urspr.land 15 Stat.förf.

a b

16 Nettovikt (i kg) 17 Extra enheter 18 Fakt.belopp 19 Stat.värde

7 Art.nr. 8 Avs.land 8 Best.omr. 9 Lev.villk 10 Typ 11 T 12 Avl.hamn 13 Varukod 14 Urspr.land 15 Stat.förf.

a b

16 Nettovikt (i kg) 17 Extra enheter 18 Fakt.belopp 19 Stat.värde

Förklarande anmärkningar:

20 Ort/datum/den informationsansvarigas underskrift/ombuds underskrift

Fält 8a: Avsändande medlemsstat

8b: Bestämmelseområde

9: Leveransvillkor

Fält 10: Typ av transaktion

11: Transportsätt

12: Avlastningshamn/-flygplats

14: Ursprungsland

EUROPEISKA GEMENSKAPERNA FORMULÄR S

1 Informationsansvarig Nr Mottagning

2 Period 3

4 Ombud Nr 5

6 Art.nr. 7 Avs.l. 8 Varukod 9 Fakt.belopp 15 Statistiskt värde

6 Art.nr. 7 Avs.l. 8 Varukod 9 Fakt.belopp 15 Statistiskt värde

6 Art.nr. 7 Avs.l. 8 Varukod 9 Fakt.belopp 15 Statistiskt värde

6 Art.nr. 7 Avs.l. 8 Varukod 9 Fakt.belopp 15 Statistiskt värde

6 Art.nr. 7 Avs.l. 8 Varukod 9 Fakt.belopp 15 Statistiskt värde

6 Art.nr. 7 Avs.l. 8 Varukod 9 Fakt.belopp 15 Statistiskt värde

6 Art.nr. 7 Avs.l. 8 Varukod 9 Fakt.belopp 15 Statistiskt värde

6 Art.nr. 7 Avs.l. 8 Varukod 9 Fakt.belopp 15 Statistiskt värde

6 Art.nr. 7 Avs.l. 8 Varukod 9 Fakt.belopp 15 Statistiskt värde

6 Art.nr. 7 Avs.l. 8 Varukod 9 Fakt.belopp 15 Statistiskt värde

6 Art.nr. 7 Avs.l. 8 Varukod 9 Fakt.belopp 15 Statistiskt värde

6 Art.nr. 7 Avs.l. 8 Varukod 9 Fakt.belopp 15 Statistiskt värde

Förklarande anmärkningar:

11 Ort/datum/den informationsansvarigas underskrift/ombuds underskrift

Fält 7: Avsändande medlemsstat