Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kommissionens förordning (EG) nr 936/1999 av den 27 april 1999 om ändring eller upphävande av vissa förordningar om klassificeringen av varor i Kombinerade nomenklaturenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 117 , 05/05/1999 s. 0009 - 0016KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 936/1999

av den 27 april 1999

om ändring eller upphävande av vissa förordningar om klassificeringen av varor i Kombinerade nomenklaturen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan(1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2261/98(2), särskilt artikel 9 i denna, och

av följande skäl:

(1) I förordning (EEG) nr 2658/87 upprättas en varunomenklatur, nedan kallad Kombinerade nomenklaturen, för att uppfylla både de behov som uppkommer i samband med Gemensamma tulltaxan och i samband med statistiken över gemenskapens utrikeshandel.

(2) Gemenskapen har undertecknat den internationella konventionen om systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering, känt under namnet "det harmoniserade systemet".

(3) Denna kombinerade nomenklatur måste följaktligen införas på grundval av det harmoniserade systemet.

(4) För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen, som är en bilaga till förordningen, är det nödvändigt att anta bestämmelser för klassificering av de varor som avses i bilagan till den här förordningen.

(5) De förordningar som fortfarande är relevanta bör därför ändras. Uppdateringen innebär inga större förändringar.

(6) De förordningar som på grund av ändringar har blivit föråldrade bör upphävas.

(7) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Tullkodexkommitténs sektion för tulltaxe- och statistiknomenklatur.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För de förordningar som räknas upp i kolumn 2 i bilaga A, med hänvisning till de varor som beskrivs i kolumn 3 och 4, skall de nummer och anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen som anges i kolumn 5 härmed ersättas av de nummer och anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen som anges i kolumn 6.

Artikel 2

De förordningar som räknas upp i bilaga B är härmed upphävda.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den publicerats i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 april 1999.

På kommissionens vägnar

Mario MONTI

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2) EGT L 292, 30.10.1998, s. 1.

BILAGA A

>Plats för tabell>

BILAGA B

- Förordning (EEG) nr 3417/88 av den 31.10.1988, nr 2 (Elektroniskt utskriftssystem) (EGT L 301, 4.11.1988, s. 8).

- Förordning (EEG) nr 1964/90 av den 6.7.1990, nr 1 (Joystick) (EGT L 178, 11.7.1990, s. 5).

- Förordning (EEG) nr 1964/90 av den 6.7.1990, nr 2 (Mus för datorer) (EGT L 178, 11.7.1990, s. 5).

- Förordning (EEG) nr 1288/91 av den 14.5.1991, nr 3 (Tangentbord för ADB-maskiner) (EGT L 122, 17.5.1991, s. 11).

- Förordning (EEG) nr 442/91, ändrad genom förordning (EG) nr 2383/96 av den 13.12.1996 (Pallkragar) (EGT L 326, 17.12.1996, s. 1).