Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens förordning (EG) nr 1917/2000 av den 7 september 2000 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1172/95 om statistik över utrikeshandel (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 229 , 09/09/2000 s. 0014 - 0026Kommissionens förordning (EG) nr 1917/2000

av den 7 september 2000

om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1172/95 om statistik över utrikeshandel

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1172/95 av den 22 maj 1995 om statistik avseende gemenskapens och dess medlemsstaters varuhandel med icke-medlemsstater(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 374/98(2), särskilt artikel 21 i denna, och

av följande skäl:

(1) I syfte att upprätta statistik över utrikeshandeln är det nödvändigt att fastställa de tillämpningsföreskrifter som är nödvändiga för insamling av uppgifter samt för bearbetning, överföring och spridning av resultaten så att statistiken blir harmoniserad.

(2) Det är viktigt att klargöra vad som skall omfattas av utrikeshandelsstatistik, särskilt för att undvika dubbel registrering eller för att kunna utesluta vissa transaktioner, samt för att fastställa hur ofta insamling av uppgifter skall ske.

(3) Det är nödvändigt att komplettera definitionen av de uppgifter som skall lämnas in liksom bestämmelserna för hur de skall anges i informationsmediet för överföring av statistikuppgifter.

(4) Det är viktigt att fastställa för vilka förflyttningar av varor särskilda bestämmelser är nödvändiga. Harmoniseringsåtgärder bör genomföras på gemenskapsnivå.

(5) Det är nödvändigt att fastställa en tidsfrist för överföring av resultaten till kommissionen och förfaranden för rättelser som möjliggör en periodisk och enhetlig spridning.

(6) Med tanke på de samband som finns mellan utrikeshandelsstatistik och tullförfaranden är det nödvändigt att ta hänsyn till bestämmelserna i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen(3), ändrad genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige och kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen(4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1602/2000(5).

(7) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Kommittén för statistik avseende varuhandeln med tredje land.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

KAPITEL 1

Omfattning och referensperiod

Artikel 1

I den här förordningen avses med import sådan förflyttning av varor som avses i artikel 6.1 a i förordning (EG) nr 1172/95, nedan kallad grundförordningen, och med export sådan flyttning av varor som avses i artikel 6.1 b i grundförordningen.

Artikel 2

Enligt artikel 6.2 i grundförordningen skall statistik över utrikeshandeln inte omfatta

- varor som övergår till fri omsättning efter att ha hänförts till tullförfarandet för aktiv förädling eller bearbetning under tullkontroll,

- varor som är uppförda i förteckningen över undantag i bilaga I.

Artikel 3

1. Den statistiska tröskel som avses i artikel 12 i grundförordningen skall fastställas för varje varuslag så att import eller export till ett värde av mer än 800 euro eller av en nettomassa på mer än 1000 kg omfattas av statistik över utrikeshandel.

2. Varje medlemsstat skall meddela kommissionen den statistiska tröskel som den har fastställt i nationell valuta.

Artikel 4

1. Referensperioden skall vara den kalendermånad under vilken varorna importeras eller exporteras.

2. Om det administrativa enhetsdokumentet utgör informationsmediet för överföring av statistikuppgifter skall den dag tullmyndigheterna mottagit denna deklaration avgöra vilken kalendermånad uppgifterna avser.

KAPITEL 2

Definitioner av uppgifter

Artikel 5

Definitionerna av de uppgifter som avses i artikel 10.1, 10.2 och 10.3 första strecksatsen i grundförordningen och bestämmelserna för hur de skall anges i informationsmediet för överföring av statistikuppgifter föreskrivs i artiklarna 6-14.

Artikel 6

1. "Den godkända tullbehandlingen" fastställs genom det förfarande vars koder återfinns i bilaga 38 till förordning (EEG) nr 2454/93.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelser rörande det administrativa enhetsdokumentet skall statistikförfarandet anges i informationsmediet när medlemsstaterna inte kräver uppgift om den godkända tullbehandlingen.

3. Varje medlemsstat som utnyttjar möjligheten enligt punkt 2 skall upprätta en förteckning över de statistikförfaranden som skall anges i informationsmediet så att statistiken kan överföras till kommissionen enligt det kodsystem som anges i punkt 4.

4. Koderna för statistikförfaranden skall vara följande:

a) Import:

1- Normal

3- Efter passiv förädling

5- För aktiv förädling, suspensionssystemet

6- För aktiv förädling, restitutionssystemet

7- Efter ekonomisk passiv förädling för textilvaror

b) Export:

1- Normal

3- För passiv förädling

5- Efter aktiv förädling, suspensionssystemet

6- Efter aktiv förädling, restitutionssystemet

7- För ekonomisk passiv förädling för textilvaror

Artikel 7

1. I denna förordning används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) ursprungsland: det land där varorna har sitt ursprung i enlighet med avdelning II kapitel 2 avsnitt 1 i förordning (EEG) nr 2913/92.

b) försändelseland: det land varifrån varorna ursprungligen avsändes till den importerande medlemsstaten utan att de i ett land genom vilket de har passerat har varit föremål för uppehåll eller rättshandlingar som inte har samband med transporten. Om sådana uppehåll eller rättshandlingar har ägt rum skall det sista mellanliggande landet gälla som försändelseland.

c) bestämmelseland: det slutliga land som enligt föreliggande uppgifter vid tidpunkten för exporten är det land till vilket varorna skall exporteras.

d) exporterande eller importerande medlemsstat: den medlemsstat i vilken export- eller importformaliteterna genomförs.

e) mottagande medlemsstat: den medlemsstat som enligt föreliggande uppgifter vid tidpunkten för importen är den medlemsstat till vilken varorna slutligen skall levereras.

f) faktisk exportmedlemsstat: den medlemsstat som inte är identisk med den exporterande medlemsstaten och från vilken varorna tidigare försändes i exportsyfte, såvida exportören inte är etablerad i den exporterande medlemsstaten.

I de fall när varorna inte tidigare i exportsyfte försänts från en annan medlemsstat eller när exportören är etablerad i den exporterande medlemsstaten är den faktiska exportmedlemsstaten identisk med den exporterande medlemsstaten.

2. Utan att det påverkar tullbestämmelserna skall ursprungslandet enligt artikel 10.1 b i grundförordningen anges i det statistiska informationsmediet.

Dock skall försändelselandet anges i följande fall:

a) I fråga om varor vars ursprung är okänt.

b) I fråga om följande varor, även om deras ursprung är känt:

- Varor som omfattas av artikel 97 i Kombinerade nomenklaturen.

- Varor som importeras efter passiv förädling.

- Returvaror och andra varor med ursprung i gemenskapen.

De månatliga resultat som rör sådana operationer som avses i punkterna a och b, och som medlemsstaterna skall ge in till kommissionen, skall omfatta försändelselandet om detta är ett land som inte är medlem i Europeiska unionen. I annat fall skall koden QW (eller 960) användas.

3. För sådana särskilda förflyttningar av varor som avses i avdelning II är det lämpligt att i förekommande fall använda de partnerländer som avses i den här avdelningen.

4. De länder som definieras i punkt 1 skall betecknas och kodas i enlighet med artikel 9 i grundförordningen.

Artikel 8

Vid fastställande av den varukvantitet som skall anges i informationsmediet gäller följande:

a) Med nettomassa avses varans faktiska massa utan emballage. Om inte annat följer av bestämmelser som antas med stöd av artikel 10.4 i grundförordningen skall nettomassan uttryckas i kilogram för varje undernummer i Kombinerade nomenklaturen.

b) Med extra mängdenheter avses mängdenheter för att ange kvantitet, med undantag för mängdenheter för att ange massa i kilogram. De extra mängdenheterna skall anges i enlighet med de uppgifter som fastställs i den gällande versionen av Kombinerade nomenklaturen i fråga om de berörda undernumren. En förteckning över extra mängdenheter finns i Kombinerade nomenklaturen, del 1 "Inledande bestämmelser".

Artikel 9

1. Med statistiskt värde avses

- vid export: varornas värde på den plats och vid den tidpunkt då de lämnar den exporterande medlemsstatens statistiska territorium,

- vid import: varornas värde på den plats och vid den tidpunkt då de förs in på den importerande medlemsstatens statistiska territorium.

2. Det varuvärde som avses i punkt 1 skall beräknas på följande sätt:

- I fråga om försäljning eller inköp, på grundval av det fakturerade beloppet för dessa varor.

- I övriga fall, på grundval av det belopp som skulle ha fakturerats om det varit fråga om försäljning eller inköp.

Om värdet för tulländamål, definierat i enlighet med förordning (EEG) nr 2913/92, har fastställts skall varornas värde fastställas på grundval av detta.

3. Det statistiska värdet får endast innefatta sådana extrakostnader, såsom transport- och försäkringskostnader, som avser den del av transportsträckan som

- i fråga om export, är belägen på den exporterande medlemsstatens statistiska territorium,

- i fråga om import, är belägen utanför den importerande medlemsstatens statistiska territorium.

Det statistiska värdet skall således inte omfatta avgifter som skall betalas vid export eller import, såsom tull, mervärdesskatt, punktavgifter, import- eller exportavgifter, exportbidrag eller andra avgifter med motsvarande verkan.

4. För varor som har genomgått en förädlingsprocess skall det statistiska värdet fastställas som om dessa varor helt hade producerats i förädlingslandet.

5. För informationsmedier, t.ex. disketter, databand, filmer, ritningar, ljud- och videokassettband samt cd-romskivor, som tillhandahålls med information, skall det statistiska värdet baseras på kostnaden för hela varan och täcka inte bara mediet utan också den information som överförs.

6. Det statistiska värdet som skall uppges i informationsmediet skall anges i nationell valuta. Medlemsstaterna får ge tillstånd till att ett värde anges i en annan valuta.

Den växelkurs som skall användas vid fastställande av det statistiska värdet skall antingen vara den växelkurs som används för att beräkna värdet för tulländamål eller den officiella växelkursen vid tidpunkten för exporten eller importen.

Utan att det påverkar tillämpningen av tullbestämmelser får medlemsstaterna, när det är fråga om periodiska rapporter, fastställa en enhetskurs för omräkning till nationell valuta för den aktuella perioden.

Artikel 10

1. Med transportsätt vid yttre gränser avses det transportsätt som följer av det aktiva transportmedel med vilket varorna

- i fråga om export, förmodas lämna gemenskapens statistiska territorium,

- i fråga om import, förmodas ha förts in på gemenskapens statistiska territorium.

2. Med transportsätt inom gemenskapen avses det transportsätt som följer av det aktiva transportmedel med vilket varorna

- i fråga om export, förmodas lämna försändelseorten,

- i fråga om import, når fram till bestämmelseorten.

Denna information skall endast krävas i de fall när tullagstiftningen kräver detta.

3. De transportsätt som avses i punkterna 1 och 2 är följande:

>Plats för tabell>

4. Transportsätten skall anges i informationsmediet med hjälp av koderna i kolumn A i förteckningen i punkt 3.

Medlemsstaterna får kräva att transportsätten anges i informationsmediet med hjälp av koderna i kolumn B i samma förteckning.

5. Transport i container, enligt definitionen i artikel 670 g i förordning (EEG) nr 2454/93, skall anges för transport över yttre gränsen utom i de fall då transportsättet är angivet med hjälp av koderna 5 (50), 7 (70) och 9 (90).

För detta ändamål skall följande koder användas:

0- Varor som inte transporteras i container.

1- Varor som transporteras i container.

6. Det aktiva transportmedlets nationalitet vid den yttre gränsen, enligt föreliggande uppgifter vid tidpunkten för export eller import, skall också anges utom när transportsättet vid den yttre gränsen är angivet med koderna 2 (20 eller 23), 5 (50), 7 (70) eller 9 (90).

För detta ändamål skall de länderkoder som fastställts i enlighet med artikel 9 i grundförordningen användas.

7. Med aktivt transportmedel avses det framdrivande transportmedlet. Om det är fråga om kombinerad transport eller flera transportmedel är det aktiva transportmedlet det som tjänar till framdrivning av de övriga.

Det aktiva transportmedlets nationalitet skall vara registreringslandet enligt föreliggande uppgifter vid tidpunkten för uppfyllandet av formaliteterna.

Artikel 11

1. Med preferens avses en tullordning med förmånstullar varigenom uttagandet av tullar helt eller delvis suspenderas enligt konventioner, avtal eller särskilda gemenskapsförordningar.

2. Preferensen anges på det sätt som föreskrivs i förordning (EEG) nr 2454/93.

Artikel 12

1. Med fakturerat belopp avses det belopp som är angivet i fakturan eller i de dokument som ersätter denna.

2. Med valuta avses den valuta i vilken det fakturerade beloppet är angivet.

Artikel 13

1. I denna förordning avses med

a) transaktion: varje handling, vare sig den är kommersiell eller inte, som medför en förflyttning av varor som omfattas av statistiken över utrikeshandeln,

b) transaktionens art: samtliga kännetecken som särskiljer en transaktion från en annan.

2. Förteckningen över transaktioner återfinns i bilaga II.

Transaktionerna skall anges i informationsmediet med hjälp av kodnumren i kolumn A eller en kombination av kodnumren i kolumn A och deras underavdelningar i kolumn B i den förteckning som avses ovan.

Artikel 14

1. Med leveransvillkor avses sådana bestämmelser i försäljningsavtalet som fastställer säljarens respektive köparens skyldigheter i enlighet med Internationella handelskammarens Incoterm-koder.

2. Leveransvillkoren skall anges i informationsmediet med hjälp av de koder och, i förekommande fall, de uppgifter som skall anges i enlighet med bilaga III.

AVDELNING II

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

KAPITEL 1

Definitioner och allmänna överväganden

Artikel 15

1. Med särskilda förflyttningar av varor avses förflyttningar av varor med särskilda kännetecken som är av betydelse för tolkningen av uppgifterna och som beror på flyttningens art, varornas art, den transaktion som resulterar i en flyttning av varor eller varornas exportör eller importör, efter vad som är tillämpligt.

2. Särskilda förflyttningar av varor omfattar

a) hela industrianläggningar,

b) fartyg och luftfartyg, i den bemärkelse som avses i kapitel 3 i den här avdelningen,

c) produkter från havet,

d) förråd ombord och driftsförnödenheter,

e) delleveranser,

f) militär materiel,

g) installationer på öppet hav,

h) rymdfarkoster,

i) delar av fordon och luftfartyg,

j) postförsändelser,

k) petroleumprodukter,

l) avfall.

3. Om inga bestämmelser av annat innehåll fastställs i den här förordningen eller antas i enlighet med artikel 21 i grundförordningen skall särskilda förflyttningar anges i enlighet med relevanta nationella bestämmelser.

4. Medlemsstaterna skall anta de bestämmelser som krävs för att tillämpa detta kapitel och får vid behov använda andra källor för statistisk information än den som avses i artikel 7 i grundförordningen.

KAPITEL 2

Hela industrianläggningar

Artikel 16

1. Med hel industrianläggning avses en kombination av maskiner, apparater, redskap, utrustning, instrument och material, nedan kallat beståndsdelar, vilka hänförs till olika nummer i Harmoniserade systemet och som är avsedda att tillsammans fungera som en storskalig enhet för framställning av varor eller utförande av tjänster.

Alla andra varor som skall användas i samband med uppförande av en hel industrianläggning får betraktas som beståndsdelar därav, under förutsättning att de inte har uteslutits från den statistiska redogörelsen enligt grundförordningen.

2. Ett förenklat deklarationsförfarande får användas för att registrera export av hela industrianläggningar. Tillstånd att använda ett sådant förenklat förfarande skall på begäran ges till de uppgiftsskyldiga i enlighet med de villkor som fastställs i den här förordningen.

3. Det förenklade förfarandet får endast användas i samband med export av hela industrianläggningar om det totala statistiska värdet för den enskilda anläggningen överstiger 1,5 miljoner euro, utom när det rör sig om hela industrianläggningar som skall återanvändas. I sådana fall skall medlemsstaterna underrätta kommissionen om de kriterier som tillämpas.

Det totala statistiska värdet för en hel industrianläggning är summan av det statistiska värdet för dess beståndsdelar och det statistiska värdet för de varor som avses i punkt 1 andra stycket.

Artikel 17

1. Avseende det här kapitlet skall de gruppundernummer tillämpas vilka anges i kapitel 98 i Kombinerade nomenklaturen och vilka avser komponentdelar till hela industrianläggningar som omfattas av kapitlen 63, 68, 69, 70, 72, 73, 76, 82, 84, 85, 86, 87, 90 och 94 både på kapitelnivå och för vart och ett av de enskilda nummer i Harmoniserade systemet som de består av.

2. Avseende det här kapitlet skall beståndsdelar som omfattas av ett bestämt kapitel klassificeras under det gruppundernummer i kapitel 98 som rör kapitlet i fråga om inte de behöriga myndigheter som förtecknas i det kapitlet beslutar att beståndsdelarna i kapitel 98 skall klassificeras under de aktuella gruppundernumren enligt Harmoniserade systemet, eller att tillämpa bestämmelserna i punkt 3.

Det förenklade förfarandet får dock inte hindra den behöriga myndigheten från att klassificera vissa beståndsdelar under relevanta undernummer i Kombinerade nomenklaturen enligt artikel 1.2 b i rådets förordning (EEG) nr 2658/87(6).

3. Om de behöriga myndigheter som avses i punkt 2 anser att värdet på de hela industrianläggningarna är för lågt för att motivera att de skall registreras under de gruppundernummer som avser de kapitel som de omfattas av, skall de särskilda gruppundernummer som anges i Kombinerade nomenklaturen tillämpas.

Artikel 18

Kodnumren för gruppundernumren för hela industrianläggningar skall utarbetas enligt följande bestämmelser, i enlighet med Kombinerade nomenklaturen:

1. Koden skall bestå av åtta siffror.

2. De två första siffrorna skall vara 9 respektive 8.

3. Den tredje siffran, som visar att det rör sig om export av hela industrianläggningar, skall vara 8.

4.

>Plats för tabell>

5. Den femte och sjätte siffran motsvarar numret på det kapitel i Kombinerade nomenklaturen som gruppundernumret avser. Vid tillämpning av artikel 17.3 skall denna femte och sjätte siffra vara 9.

6. För gruppundernummer som är på nivå med

- ett kapitel i Kombinerade nomenklaturen skall den sjunde och åttonde siffran vara 0,

- ett nummer i Harmoniserade systemet skall den sjunde och åttonde siffran motsvara den tredje och fjärde siffran i det numret.

7. Den berörda myndighet som avses i artikel 17.2 skall fastställa vilka beteckningar och kodnummer i den Kombinerade nomenklaturen som skall användas i informationsmediet för överföring av statistikuppgifter för att beskriva beståndsdelarna i en hel industrianläggning.

Artikel 19

1. De uppgiftsskyldiga parterna får inte använda det förenklade deklarationsförfarandet utan att på förhand ha fått tillstånd till detta i enlighet med tillämpningsföreskrifter som varje medlemsstat skall fastställa inom ramen för det här kapitlet.

2. I fråga om en hel industrianläggning, vars beståndsdelar exporteras av flera medlemsstater, skall varje medlemsstat ge tillstånd till användningen av det förenklade förfarandet för medlemsstatens egen export. Detta tillstånd får emellertid endast utfärdas om det framläggs dokumentation som visar att det totala statistiska värde som fastställs i artikel 16.3 har uppnåtts eller att andra kriterier motiverar användning av det förenklade förfarandet.

3. Om de behöriga myndigheter som avses i artikel 17.2 inte är de myndigheter som ansvarar för upprättandet av den exporterande medlemsstatens statistik över utrikeshandeln får de endast utfärda tillstånd med de senare myndigheternas godkännande.

KAPITEL 3

Import och export av fartyg och luftfartyg

Artikel 20

I detta kapitel avses med

a) fartyg: sådana sjögående fartyg som avses i de kompletterande anmärkningarna 1 och 2 i kapitel 89 i Kombinerade nomenklaturen, samt krigsfartyg,

b) luftfartyg: sådana luftfartyg som omfattas av KN-nr 8802 för civilt bruk, under förutsättning att de används av ett flygbolag, eller för militärt bruk,

c) äganderätt till ett fartyg eller ett luftfartyg: att en fysisk eller juridisk person är registrerad som ägare till ett fartyg eller ett luftfartyg,

d) partnerland:

- i fråga om import: det tredje land som är tillverkningsland i de fall när fartyget eller luftfartyget är nytt, och i övriga fall det tredje land där den fysiska eller juridiska person är etablerad som överför äganderätten till fartyget eller luftfartyget,

- i fråga om export: det tredje land där den fysiska eller juridiska person är etablerad till vilken äganderätten till fartyget eller luftfartyget överförs.

Artikel 21

1. Följande skall ingå i statistiken över utrikeshandeln och inges till kommissionen:

a) Överföring av äganderätten till ett fartyg eller ett luftfartyg från en fysisk eller juridisk person som är etablerad i ett tredje land till en fysisk eller juridisk person som är etablerad i en medlemsstat. Denna transaktion skall jämställas med import.

b) Överföring av äganderätten till ett fartyg eller ett luftfartyg från en fysisk eller juridisk person som är etablerad i en medlemsstat till en fysisk eller juridisk person som är etablerad i ett tredje land. Denna transaktion skall jämställas med export. Om ett nytt fartyg eller luftfartyg avses, registreras exporten i den medlemsstat där det byggts.

c) Fartyg eller luftfartyg som hänförs till tullförfarandet för aktiv förädling och återexport av dessa efter aktiv förädling till ett tredje land.

d) Fartyg eller luftfartyg som hänförs till tullförfarandet för passiv förädling och återimport av dessa efter passiv förädling.

2. Resultaten av de transaktioner som avses i punkt 1 a och 1 b och som medlemsstaterna skall inge till kommissionen skall omfatta följande uppgifter:

- Den kod som motsvarar underavdelningen i Kombinerade nomenklaturen.

- Det statistiska förfarandet.

- Partnerlandet.

- I fråga om fartyg, kvantiteten, uttryckt i ett antal artiklar och i de extra mängdenheter som fastställs i Kombinerade nomenklaturen, och i fråga om luftfartyg, kvantiteten, uttryckt i nettomassa och i extra mängdenheter.

- Det statistiska värdet.

Artikel 22

Medlemsstaterna skall utnyttja alla tillgängliga informationskällor vid tillämpningen av detta kapitel.

KAPITEL 4

Förråd ombord och driftsförnödenheter

Artikel 23

I detta kapitel avses med

- förråd ombord: de olika produkter som är avsedda att konsumeras av besättning och passagerare på fartyg eller luftfartyg,

- driftsförnödenheter: de produkter som är nödvändiga för driften av motorer, maskiner och annan utrustning ombord på fartyg eller luftfartyg, såsom bränsle, olja och smörjmedel.

Artikel 24

1. Följande skall ingå i statistiken över utrikeshandeln och inges till kommissionen:

a) Leveranser av förråd ombord och driftsförnödenheter till fartyg eller luftfartyg, för vilka den fysiska eller juridiska person som ansvarar för dess kommersiella utnyttjande är etablerad i ett tredje land, när dessa fartyg eller luftfartyg befinner sig i hamn respektive på flygplats i den medlemsstat som lämnar uppgifterna, i den utsträckning det rör sig om gemenskapsvaror eller icke-gemenskapsvaror som tidigare underställts tullförfarande i samband med aktiv förädling eller bearbetning under tullkontroll. Denna transaktion skall behandlas som export.

b) Leveranser av förråd ombord och driftsförnödenheter som sker till nationella fartyg eller luftfartyg, när dessa befinner sig i hamn respektive på flygplats i den medlemsstat som lämnar uppgifterna, i den utsträckning det rör sig om icke-gemenskapsvaror som inte tidigare har underställts tullförfarande för övergång till fri omsättning i samband med aktiv förädling eller bearbetning under tullkontroll. Denna transaktion skall behandlas som import.

2. De månatliga resultaten av de leveranser som avses i punkt 1 a, vilka medlemsstaterna inger till kommissionen, skall omfatta följande uppgifter:

a) Produktkod, åtminstone enligt följande förenklade klassificering:

- 9930 24 00: varor som hör till kapitel 1-24 i Harmoniserade systemet,

- 9930 27 00: varor som hör till kapitel 27 i Harmoniserade systemet,

- 9930 99 00: varor som klassificerats på annan plats.

b) Den särskilda landskoden QS (eller 952).

c) Statistikförfarande.

d) Mängden uttryckt i nettomassa.

e) Det statistiska värdet.

KAPITEL 5

Delleveranser

Artikel 25

I detta kapitel avses med delleveranser import eller export, i flera sändningar, av olika komponentdelar av en komplett vara som monterats ned för att svara mot kommersiella krav eller transportkrav.

Artikel 26

I de månatliga resultat som medlemsstaterna inger till kommissionen, tas uppgifter om import och export av delleveranser upp endast en gång, nämligen den månad då den sista delleveransen importerades eller exporterades, till varans totala värde i komplett skick och enligt nomenklaturnumret för varan i fråga.

KAPITEL 6

Militär materiel

Artikel 27

1. Uppgifter om export och import av materiel som är avsedd för militärt bruk, i enlighet med den i medlemsstaterna gällande definitionen för dessa varor, skall ingå i statistiken över handeln med tredje land och ges in till kommissionen.

2. De månatliga resultaten av de transaktioner som avses i föregående punkt, vilka medlemsstaterna inger till kommissionen, skall omfatta följande uppgifter:

a) koden för underavdelningen i den nomenklatur som avses i artikel 8 i grundförordningen,

b) partnerlandets kod,

c) statistikförfarandet,

d) mängden uttryckt i nettomassa och, i förekommande fall, i extra mängdenheter,

e) det statistiska värdet.

3. De medlemsstater som av militära sekretesskäl inte kan tillämpa bestämmelserna i punkt 2 skall vidta de åtgärder som krävs för att åtminstone det statistiska värdet av exporten och importen av materiel för militärt bruk tas upp i de resultat som månatligen inges till kommissionen.

KAPITEL 7

Installationer på öppet hav

Artikel 28

1. I detta kapitel avses med installationer på öppet hav den utrustning och de anordningar som installerats på öppet hav för utforskning och utvinning av mineraltillgångar.

2. Det är fråga om utländska installationer, i motsats till nationella, om den fysiska eller juridiska person som ansvarar för det kommersiella utnyttjandet är etablerad i ett tredje land.

Artikel 29

1. Följande skall ingå i statistiken över utrikeshandeln för en bestämd medlemsstat och inges till kommissionen:

a) Leverans av varor till en nationell installation, direkt från ett tredje land eller från en utländsk installation. Denna transaktion skall jämställas med import.

b) Leverans av varor till ett tredje land eller till en utländsk installation från en nationell installation. Denna transaktion skall jämställas med export.

c) Leverans av varor till en nationell installation från ett tullmagasin på en medlemsstats statistiska territorium. Denna transaktion skall jämställas med import.

d) Import till en medlemsstats statistiska territorium av varor från en utländsk installation.

e) Export från en medlemsstats statistiska territorium av varor till en utländsk installation.

2. De månatliga resultaten av de transaktioner som avses i punkt 1, vilka medlemsstaterna inger till kommissionen, skall omfatta följande uppgifter:

a) Koden för underavdelningen i Kombinerade nomenklaturen.

Utan att det påverkar tillämpningen av tullregleringen, kan dock medlemsstaterna använda de förenklade koder som avses i artikel 24.2 a, om varorna är sådana varor som anges i artikel 23.

b) Partnerlandets kod.

Utan att det påverkar tillämpningen av tullregleringen skall dock partnerlandet vara det land där den fysiska eller juridiska person är etablerad som ansvarar för det kommersiella utnyttjandet av installationen, för varor från eller till dessa installationer. Om denna information är okänd skall koden QW (eller 960) användas.

c) Det statistiska förfarandet.

d) Mängden uttryckt i nettomassa.

e) Det statistiska värdet.

KAPITEL 8

Rymdfarkoster

Artikel 30

I detta kapitel avses med:

a) rymdfarkoster: farkoster, t.ex. satelliter, vilka kan förflytta sig i rymden utanför jordens atmosfär,

b) äganderätt till rymdfarkost: det faktum att en fysisk eller juridisk person är registrerad som ägare till en rymdfarkost.

Artikel 31

1. Följande skall ingå i statistiken över handeln med tredje land och inges till kommissionen:

a) Rymdfarkoster som underställs tullförfarande i samband med aktiv förädling och sedan exporteras till tredje land.

b) Rymdfarkoster som underställs tullförfarande i samband med passiv förädling och sedan importeras.

c) Uppskjutning i rymden av en rymdfarkost för vilken äganderätten har överförts från en fysisk eller juridisk person som är etablerad i tredje land till en fysisk eller juridisk person som är etablerad i en medlemsstat.

En sådan transaktion registreras som import i den medlemsstat där den nye ägaren är etablerad.

d) Uppskjutning i rymden av en rymdfarkost för vilken äganderätten har överförts från en fysisk eller juridisk person som är etablerad i en medlemsstat till en fysisk eller juridisk person som är etablerad i tredje land.

En sådan transaktion registreras som export i den medlemsstat där den färdigställda rymdfarkosten har byggts.

e) Överförande av äganderätten till en rymdfarkost, som befinner sig i omlopp, från en fysisk eller juridisk person som är etablerad i tredje land till en fysisk eller juridisk person som är etablerad i en medlemsstat. En sådan transaktion registreras som import.

f) Överförande av äganderätten till en rymdfarkost, som befinner sig i omlopp, från en fysisk person i en medlemsstat till en fysisk eller juridisk person som är etablerad i tredje land. En sådan transaktion registreras som export.

2. De månatliga resultaten av de transaktioner som avses i punkt 1 c-f, vilka medlemsstaterna skall inge till kommissionen, skall omfatta följande uppgifter:

a) Koden för underavdelningen i den nomenklatur som avses i artikel 8 i grundförordningen.

b) Partnerlandets kod.

För de transaktioner som anges i punkt 1 c är partnerlandet det land där den färdigställda rymdfarkosten har byggts.

För de transaktioner som anges i punkt 1 d och f, är partnerlandet det land där den fysiska eller juridiska person är etablerad till vilken äganderätten till rymdfarkosten överförs.

För de transaktioner som anges i punkt 1 e, är partnerlandet det land där den fysiska eller juridiska person är etablerad som överför äganderätten till rymdfarkosten.

c) Det statistiska förfarandet.

d) Mängden, uttryckt i nettomassa och i extra mängdenheter.

e) Det statistiska värdet.

Vid import enligt punkt 1 c, omfattar det statistiska värdet transport- och försäkringskostnader för transporten till uppskjutningsbasen och för uppskjutning i rymden.

AVDELNING III

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 32

Medlemsstaterna skall i enlighet med artikel 13 i grundförordningen snarast möjligt och senast sex veckor efter utgången av referensperioden vidarebefordra de månatliga resultaten av utrikeshandelsstatistiken till kommissionen.

Artikel 33

1. Om uppgifterna i informationsmediet för överföring av statistikuppgifter måste korrigeras skall rättelserna redovisas i resultaten för referensperioden.

2. Medlemsstaterna skall minst en gång i kvartalet översända de korrigerade månatliga uppgifterna tillsammans med en fil som innehåller de totala korrigerade årliga uppgifterna.

Artikel 34

Medlemsstaterna skall bevara de informationsmedier för statistikuppgifter som avses i artiklarna 7 och 23 i grundförordningen, eller under alla omständigheter de uppgifter som dessa innehåller, i minst två år efter utgången av det år medierna avser.

Artikel 35

Medlemsstaterna skall till kommissionen översända sina nationella anvisningar och alla efterföljande ändringar av dessa.

Artikel 36

Kommissionens förordning (EG) nr 840/96(7) skall upphöra att gälla från och med den 1 januari 2001.

Hänvisningar till den upphävda förordningen skall förstås som hänvisningar till den här förordningen.

Artikel 37

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 september 2000.

På kommissionens vägnar

Pedro Solbes Mira

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 118, 25.5.1995, s. 10.

(2) EGT L 48, 19.2.1998, s. 6.

(3) EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.

(4) EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.

(5) EGT L 188, 26.7.2000, s. 1.

(6) EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.

(7) EGT L 114, 8.5.1996, s. 7.

BILAGA I

Förteckning över de undantag som avses i artikel 2

Uppgifter behöver inte lämnas om följande varor:

a) Lagliga betalningsmedel och värdepapper.

b) Så kallat monetärt guld.

c) Nödhjälp till katastrofområden.

d) Varor som avses användas i diplomatisk eller liknande verksamhet:

1. varor som åtnjuter diplomatisk, konsulär eller liknande immunitet,

2. gåvor till statsöverhuvuden eller till regerings- eller parlamentsledamöter,

3. föremål som omsätts inom ramen för ömsesidigt administrativt stöd.

e) Under förutsättning att de inte är föremål för en kommersiell transaktion:

1. ordnar, hedersutmärkelser, priser, minnesmedaljer och minnesplaketter,

2. reseutrustning, proviant och andra föremål inbegripet sportutrustning avsedda för personlig användning eller konsumtion och som åtföljer resenären eller sänds i förväg eller efteråt,

3. brudutstyrslar, föremål som omfattas av bohagsflyttning eller arvegods,

4. kistor, begravningsurnor, prydnadsartiklar för begravningsändamål och föremål för underhåll av gravar och gravvårdar,

5. tryckt reklammaterial, bruksanvisningar, prislistor och annat marknadsföringsmaterial,

6. varor som blivit oanvändbara eller som inte kan användas för industriella ändamål,

7. barlast,

8. frimärken,

9. farmaceutiska produkter som används vid internationella sportevenemang.

f) Produkter som används vid enstaka gemensamma åtgärder för att skydda personer eller miljön.

g) Varor som är föremål för icke-kommersiell förflyttning mellan fysiska personer som bor i medlemsstaternas gränsområden (gränstrafik); produkter som jordbrukare erhållit från fastighet som är belägen utanför, men i omdelbar närhet till, det statistiska territorium där jordbruksrörelsen har sitt säte.

h) Under förutsättning att förflyttningen är tillfällig, varor som importeras eller exporteras för reparation av transportmedel, transportbehållare och transporttillbehör, men som inte blir föremål för ett förädlingsförfarande, samt reservdelar som används som ersättning vid dess reparationer.

i) Varor som avsänts till nationella väpnade styrkor stationerade utanför det statistiska territoriet, liksom varor från en annan medlemsstat som förts ut från det statistiska territoriet av de nationella väpnade styrkorna, liksom varor som förvärvats eller överlåtits på en medlemsstats statistiska territorium av en annan medlemsstats väpnade styrkor som är stationerade där.

j) informationsmedier, som t.ex. disketter, databand, filmer, ritningar, ljud- och videokassetter, cd-romskivor som utbyts för att tillhandahålla information och som utformats på begäran av en enskild kund eller som inte ingår i en kommersiell transaktion, samt varor som kompletterar ett informationsmedium, t.ex. för uppdatering, och som inte faktureras varans mottagare.

k) Bärraketer för rymdfarkoster

- vid avsändande och mottagande för deras uppskjutning i rymden,

- vid tidpunkten för deras uppskjutning i rymden.

BILAGA II

Förteckning över de transaktioner som avses i artikel 13.2

>Plats för tabell>

BILAGA III

Förteckning över de leveransvillkor som avses i artikel 14.2

>Plats för tabell>