Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens förordning (EG) nr 831/2002 av den 17 maj 2002 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 322/97 om gemenskapsstatistik, med avseende på tillgång till förtroliga uppgifter för vetenskapliga syften (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 133 , 18/05/2002 s. 0007 - 0009Kommissionens förordning (EG) nr 831/2002

av den 17 maj 2002

om genomförande av rådets förordning (EG) nr 322/97 om gemenskapsstatistik, med avseende på tillgång till förtroliga uppgifter för vetenskapliga syften

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 322/97 av den 17 februari 1997 om gemenskapsstatistik(1), särskilt artiklarna 17.2 och 20.1 i denna, och

av följande skäl:

(1) Forskare och vetenskapssamhället i stort behöver i allt högre grad för vetenskapliga syften få tillgång till förtroliga uppgifter som överförts till gemenskapsmyndigheten.

(2) Tillgång till förtroliga uppgifter för vetenskapliga syften kan beviljas antingen genom att tillgång ges i gemenskapsmyndighetens lokaler eller genom att anonymiserade uppgifter lämnas ut till forskare på vissa villkor (kontrollerad tillgång).

(3) Genom denna förordning iakttas de grundläggande rättigheter och de principer som i synnerhet erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

(4) Genom denna förordning säkras i synnerhet rätten till respekt för privatlivet och skydd av personuppgifter (artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna).

(5) Denna förordning är tillämplig utan att det påverkar tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter(2) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter(3).

(6) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Kommittén för insynsskydd i statistik.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Mål

Målet för denna förordning är att - i syfte att göra det möjligt att dra statistiska slutsatser för vetenskapliga syften - fastställa på vilka villkor tillgång till förtroliga uppgifter som överförts till gemenskapsmyndigheten får beviljas och att ställa upp regler för samarbete mellan gemenskapen och nationella myndigheter för att underlätta sådan tillgång.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med

- gemenskapsmyndighet: i enlighet med definitionen i artikel 2 i förordning (EG) nr 322/97 den avdelning inom kommissionen som är ansvarig för att genomföra de uppgifter som överflyttas till kommissionen med avseende på framställning av gemenskapsstatistik (Eurostat),

- gemenskapsstatistik: i enlighet med definitionen i artikel 2 i förordning (EG) nr 322/97 kvantitativ, aggregerad och representativ information som tas från insamlade och systematiskt bearbetade uppgifter som har framställts av nationella myndigheter och gemenskapsmyndigheten inom ramen för genomförandet av gemenskapens statistiska program,

- förtroliga uppgifter: uppgifter som endast medger indirekt identifiering av de statistiska enheterna i fråga,

- tillgång till förtroliga uppgifter: antingen tillgång i gemenskapsmyndighetens lokaler eller utlämnande av anonymiserade mikrodata,

- anonymiserade mikrodata: enskilda statistiska uppgifter som har ändrats för att i överensstämmelse med gällande bästa praxis minimera risken för att de statistiska enheter som de hänför sig till kan identifieras,

- nationella myndigheter: i enlighet med definitionen i artikel 2 i förordning (EG) nr 322/97 nationella statistiska institut och andra organ som är ansvariga i varje medlemsstat för att framställa gemenskapsstatistik.

Artikel 3

Personkrets som kan inge ansökningar

1. Gemenskapsmyndigheten får bevilja forskare inom organ som tillhör någon av följande kategorier tillgång till förtroliga uppgifter:

a) Universitet och andra högskolor som inrättats i enlighet med gemenskapsrätten eller en medlemsstats lagstiftning.

b) Organisationer eller institutioner för vetenskaplig forskning som inrättats i enlighet med gemenskapsrätten eller en medlemsstats lagstiftning.

c) Andra organ, organisationer och institutioner, efter det att yttrande inhämtats från Kommittén för insynsskydd i statistik enligt det förfarande som föreskrivs i artikel 20.2 i förordning (EG) nr 322/97.

2. Gemenskapsmyndigheten får även bevilja tillgång till förtroliga uppgifter för forskare inom organ som har fått i uppdrag att bedriva forskning för vetenskapliga syften. De organ som ger och har fått dessa uppdrag skall tillhöra någon av de kategorier av organ som anges i punkt 1. De organ som har fått dessa uppdrag får även vara organisationer eller institutioner som av kommissionens avdelningar eller medlemsstaternas myndigheter har fått i uppdrag att bedriva specifik forskning. Sådana organisationer eller institutioner skall vara juridiska personer.

Artikel 4

Allmänna villkor

1. Med förbehåll för att de särskilda krav som föreskrivs i artiklarna 5 och 6 uppfylls, beroende på vad som är tillämpligt, får gemenskapsmyndigheten bevilja tillgång till förtroliga uppgifter förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

a) En korrekt ansökan skall ha lämnats in tillsammans med ett utförligt forskningsförslag som överensstämmer med gällande vetenskapliga normer.

b) I forskningsförslaget skall det i tillräckligt detaljerad utsträckning anges för vilka uppsättningar data tillgång söks, en beskrivning av analysmetoderna och uppgift om den tid som behövs.

c) Ett kontrakt med närmare uppgifter om villkoren för tillgång, forskarnas skyldigheter, de åtgärder som vidtas för att respektera de statistiska uppgifternas förtroliga karaktär och påföljder vid eventuella brott mot dessa skyldigheter skall ha undertecknats av den enskilde forskaren, av hans/hennes institution eller av den organisation som givit forskningen i uppdrag, beroende på vad som är tillämpligt, och av gemenskapsmyndigheten.

d) Den nationella myndighet som tillhandahållit uppgifterna skall underrättas innan tillgång beviljas.

2. Utöver de villkor som ställs upp i punkt 1 får gemenskapsmyndigheten bevilja tillgång till förtroliga uppgifter i dess lokaler i enlighet med artikel 5, förutsatt att även följande villkor är uppfyllda:

a) Forskningen skall uteslutande bedrivas i gemenskapsmyndighetens lokaler och under tillsyn av en tjänsteman som utsetts av den myndigheten.

b) Forskningsresultaten får inte lämna gemenskapsmyndighetens lokaler utan föregående kontroll av att de inte innehåller förtroliga uppgifter.

c) Forskningsresultat som skall publiceras eller göras tillgängliga på annat sätt, skall kontrolleras av gemenskapsmyndigheten för att undvika att förtroliga uppgifter röjs.

Artikel 5

Tillgång i gemenskapsmyndighetens lokaler

1. Gemenskapsmyndigheten får i sina lokaler ge tillgång till förtroliga uppgifter som erhållits från följande undersökningar eller statistikkällor:

- Europeiska gemenskapens hushållsundersökning

- arbetskraftsundersökningen

- gemenskapens innovationsundersökning (CIS)

- undersökningen om yrkesinriktad fortbildning (CVTS)

Tillgång till uppgifter för ett särskilt forskningsprojekt får dock inte beviljas om den nationella myndighet som tillhandahållit uppgifterna motsätter sig detta.

2. Om den nationella myndigheten i fråga på förhand uttryckligen har godkänt detta, får gemenskapsmyndigheten i sina lokaler ge tillgång till andra förtroliga uppgifter än dem som avses i punkt 1.

Artikel 6

Utlämnande av anonymiserade mikrodata

1. Gemenskapsmyndigheten får lämna ut uppsättningar anonymiserade mikrodata som erhållits från följande undersökningar eller statistikkällor:

- Europeiska gemenskapens hushållsundersökning

- arbetskraftsundersökningen

- gemenskapens innovationsundersökning (CIS)

- undersökningen om yrkesinriktad fortbildning (CVTS)

Tillgång till uppgifter för ett särskilt forskningsprojekt får dock inte beviljas om den nationella myndighet som tillhandahållit uppgifterna motsätter sig detta.

2. Innan sådana uppgifter lämnas ut skall gemenskapsmyndigheten i samarbete med de nationella myndigheterna se till att de metoder som tillämpas för anonymiseringen av dessa uppsättningar mikrodata i överensstämmelse med gällande bästa praxis minimerar risken för identifiering av de statistiska enheterna i fråga, i enlighet med förordning (EG) nr 322/97.

Artikel 7

Bilaterala avtal

Varje nationell myndighet och gemenskapsmyndigheten skall ingå bilaterala skriftliga avtal om de praktiska åtgärder och villkor som avses i artiklarna 5 och 6. De bilaterala avtalen och eventuella ändringar av dessa skall meddelas Kommittén för insynsskydd i statistik.

Artikel 8

Organisation

1. Gemenskapsmyndigheten skall vidta nödvändiga administrativa, tekniska och organisatoriska åtgärder för att se till att tillgången till förtroliga uppgifter varken inskränker det fysiska och logiska skyddet för förtroliga uppgifter eller medger att uppgifter olagligen röjs eller används i andra syften än dem som tillgång har beviljats för.

2. När nationella myndigheters ställningstagande krävs, skall de nationella myndigheterna och gemenskapsmyndigheten vidta tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra ett adekvat och effektivt samarbete utan onödiga förseningar och med hänsyn tagen till forskningsprojektets behov. Den nationella myndighetens ställningstagande enligt artikel 5 eller artikel 6 skall i möjligaste mån avges senast sex veckor från den dag då den nationella myndigheten mottog begäran.

3. Om ändamålsenliga åtgärder vidtagits för att skydda uppgifternas förtrolighet och de nationella myndigheter som överfört uppgifterna till gemenskapsmyndigheten har givit sitt godkännande, får tillgång till förtroliga uppgifter även ges på ett säkert område i en nationell myndighets lokaler. I så fall skall de vidtagna åtgärderna för att säkra det fysiska och logiska skyddet för uppgifterna vara jämförbara med de åtgärder som vidtagits i gemenskapsmyndighetens lokaler.

Artikel 9

Kostnader

Kostnaderna för tillgången till förtroliga uppgifter enligt denna förordning och i synnerhet för användningen av kommissionens lokaler skall bäras av de sökande. Gemenskapsmyndigheten skall när den fastställer kostnaderna se till att de inte ger upphov till illojal konkurrens med de nationella myndigheterna.

Artikel 10

Säkerhetsåtgärder

1. Gemenskapsmyndigheten skall se till att de uppgifter som blivit tillgängliga inte innehåller någon information som medger direkt identifiering av de statistiska enheterna i fråga.

2. Gemenskapsmyndigheten skall föra ett offentligt register med all relevant information.

Artikel 11

Rapporter

Kommissionen skall varje år till Kommittén för insynsskydd i statistik överlämna en rapport om genomförandet av denna förordning. Rapporten skall bland annat innehålla namn och adress till forskarna och deras institutioner, uppgift om vilka data som blivit tillgängliga, vilka kostnader som debiterats, en beskrivning av forskningsprojekten och därav följande publikationer.

Artikel 12

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 maj 2002.

På kommissionens vägnar

Pedro Solbes Mira

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 52, 22.2.1997, s. 1.

(2) EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

(3) EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.