Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 91/2003 av den 16 december 2002 om järnvägstransportstatistikEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 014 , 21/01/2003 s. 0001 - 0015Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 91/2003

av den 16 december 2002

om järnvägstransportstatistik

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 285 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(3), och

av följande skäl:

(1) Järnvägarna utgör en viktig del av gemenskapens transportnät.

(2) Kommissionen behöver statistik över järnvägstransporter av passagerare och gods för att följa upp och vidareutveckla den gemensamma transportpolitiken samt den del av regionalpolitiken och politiken för de transeuropeiska näten som berör transport.

(3) Kommissionen behöver statistik över säkerheten inom järnvägssektorn för att förbereda och följa upp gemenskapens åtgärder på området transportsäkerhet.

(4) Gemenskapsstatistik över järnvägstransporter behövs även för att uppfylla de övervakningsuppgifter som fastställs i artikel 10b i rådets direktiv 91/440/EEG av den 29 juli 1991 om utvecklingen av gemenskapens järnvägar(4).

(5) Det är önskvärt att gemenskapsstatistik över alla former av transport insamlas enligt gemensamma begrepp och standarder, med målsättningen att uppnå största möjliga jämförbarhet mellan de olika transportsätten.

(6) Omstruktureringen av järnvägssektorn enligt direktiv 91/440/EEG, samt ändringar beträffande den typ av information som kommissionen och andra användare av gemenskapens järnvägstransportstatistik behöver, gör bestämmelserna i rådets direktiv 80/1177/EEG av den 4 december 1980 om statistisk rapportering om varutransporter på järnväg inom ramen för regionalstatistiken(5) avseende insamling av statistik från specificerade förvaltningar av huvudjärnvägsnät föråldrade.

(7) Det faktum att det på en kommersiell järnvägsmarknad finns både offentligt och privat ägda järnvägsföretag gör det nödvändigt att skapa tydliga specifikationer över den statistiska information som skall tas fram av alla järnvägsföretag och spridas av Eurostat.

(8) I enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget är skapandet av gemensamma statistiska standarder som möjliggör framtagandet av harmoniserad statistik en uppgift som på ett effektivt sätt bara kan genomföras på gemenskapsnivå. Dessa standarder bör genomföras i varje medlemsstat under ledning av de organ och institutioner som ansvarar för produktion av officiell statistik.

(9) Rådets förordning (EG) nr 322/97 av den 17 februari 1997 om gemenskapsstatistik(6) innehåller en referensram för bestämmelserna i denna förordning.

(10) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(7).

(11) Kommittén för det statistiska programmet, inrättad genom rådets beslut 89/382/EEG, Euratom om inrättande av en kommitté för Europeiska gemenskapernas statistiska program(8) har hörts i enlighet med artikel 3 i det beslutet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Mål

Målet för denna förordning är att skapa gemensamma regler för produktion av gemenskapens järnvägstransportstatistik.

Artikel 2

Räckvidd

Denna förordning skall omfatta alla järnvägar i gemenskapen. Varje medlemsstat skall rapportera statistik över de järnvägstransporter som sker på medlemsstatens territorium. Om ett järnvägsföretag bedriver verksamhet i mer än en medlemsstat skall de behöriga myndigheterna anmoda detta företag att lägga fram särskilda uppgifter för varje enskilt land i vilket det är verksamt så att nationell statistik kan upprättas.

Medlemsstaterna får från denna förordning undanta

a) järnvägsföretag vars verksamhet helt eller delvis bedrivs inom industrianläggningar eller liknande anläggningar, inklusive hamnar,

b) järnvägsföretag som huvudsakligen tillhandahåller lokala turisttjänster, t.ex. historiska järnvägar för ånglokstrafik.

Artikel 3

Definitioner

1. I denna förordning avses med

a) rapporterande land: den medlemsstat som överför uppgifter till Eurostat,

b) nationella myndigheter: nationella statistikkontor och andra organ som ansvarar för produktionen av gemenskapsstatistik i varje medlemsstat,

c) järnvägsföretag: offentligt eller privatägt företag som tillhandahåller transporttjänster på järnväg för gods och/eller passagerare.

2. De definitioner som anges i punkt 1 får ändras och ytterligare definitioner som krävs för en harmonisering av statistiken får antas i enlighet med förfarandet i artikel 11.2.

Artikel 4

Uppgiftsinsamling

1. Den statistik som skall samlas in framgår av bilagorna till denna förordning. De skall omfatta följande typer av uppgifter:

a) Årsstatistik över godstransporter - detaljerad rapportering (bilaga A).

b) Årsstatistik över godstransporter - förenklad rapportering (bilaga B).

c) Årsstatistik över persontransporter - detaljerad rapportering (bilaga C).

d) Årsstatistik över persontransporter - förenklad rapportering (bilaga D).

e) Kvartalsvis statistik över gods- och persontransporter (bilaga E).

f) Regional statistik över gods- och persontransporter (bilaga F).

g) Statistik över trafikflödet på järnvägsnätet (bilaga G).

h) Statistik över olyckor (bilaga H).

2. Av bilagorna B och D framgår de förenklade rapporteringskrav som medlemsstaterna får använda som alternativ till den normala detaljerade rapporteringen enligt bilagorna A respektive C för företag för vilka den totala godstransport- eller persontransportvolymen understiger 500 miljoner tonkilometer eller 200 miljoner passagerarkilometer. Dessa trösklar får anpassas i enlighet med förfarandet i artikel 11.2.

3. Medlemsstaterna skall också, i enlighet med anvisningarna i bilaga I, tillhandahålla en förteckning över de järnvägsföretag som omfattas av statistiken.

4. Inom ramen för denna förordning skall gods klassificeras i enlighet med bilaga J. Farligt gods skall dessutom klassificeras i enlighet med bilaga K.

5. Innehållet i bilagorna får anpassas i enlighet med förfarandet i artikel 11.2.

Artikel 5

Datakällor

1. Medlemsstaterna skall utse en offentlig eller privat organisation att delta i insamlingen av de uppgifter som föreskrivs enligt denna förordning.

2. Nödvändiga uppgifter får insamlas med hjälp av valfri kombination av nedanstående källor:

a) Obligatoriska undersökningar.

b) Administrativa uppgifter, inklusive uppgifter som insamlats av tillsynsmyndigheter.

c) Statistiska skattningsmetoder.

d) Uppgifter som tillhandahållits av branschorganisationer inom järnvägssektorn.

e) Ad hoc-studier.

3. De nationella myndigheterna skall vidta åtgärder för att samordna de uppgiftskällor som använts och för att säkerställa kvaliteten på den statistik som överförs till Eurostat.

Artikel 6

Överföring av statistik till Eurostat

1. Medlemsstaterna skall till Eurostat överföra den statistik som avses i artikel 4.

2. Tillvägagångssättet vid överföringen av den statistik som avses i artikel 4 skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 11.2.

Artikel 7

Spridning

1. Gemenskapsstatistik som grundar sig på de uppgifter som anges i bilagorna A-H till denna förordning skall spridas av Eurostat. Med hänsyn till den europeiska järnvägsmarknadens särdrag får då uppgifter som betraktas som förtroliga enligt artikel 13.1 i rådets förordning (EG) nr 322/97 offentliggöras endast under förutsättning att

a) dessa uppgifter redan är tillgängliga för allmänheten i medlemsstaterna, eller

b) uttryckligt godkännande av ett sådant offentliggörande har givits i förväg av de berörda företagen.

De nationella myndigheterna skall hos dessa företag ansöka om tillstånd att offentliggöra de uppgifter som behövs och skall när uppgifterna överförs till Eurostat underrätta Eurostat om resultatet av denna ansökan.

2. Den information som rapporteras enligt bilaga I skall inte spridas.

Artikel 8

Statistikens kvalitet

1. För att hjälpa medlemsstaterna att upprätthålla statistikens kvalitet på järnvägstransportområdet skall Eurostat ta fram och publicera metodologiska rekommendationer. I dessa rekommendationer skall hänsyn tas till bästa praxis vid nationella myndigheter, järnvägsföretag och järnvägssektorns yrkesorganisationer.

2. Kvaliteten på de statistiska uppgifterna skall utvärderas av Eurostat. Medlemsstaterna skall därför på begäran av Eurostat tillhandahålla information om de metoder som använts när uppgifterna tas fram.

Artikel 9

Rapport

Efter det att uppgifter insamlats under tre år, skall kommissionen översända en rapport till Europaparlamentet och rådet om vilka erfarenheter som vunnits genom arbetet enligt denna förordning, i förekommande fall åtföljd av lämpliga förslag. Rapporten skall inkludera resultaten från den utvärdering av kvaliteten som avses i artikel 8. I rapporten skall det göras en utvärdering av hur järnvägstransportstatistikens kvalitet har påverkats av att de bestämmelser i förordning (EG) nr 322/97 som gäller förtrolighet med avseende på statistik tillämpas inom ramen för denna förordning. I rapporten skall också göras en utvärdering av fördelarna med att statistik inom detta område finns att tillgå, av kostnaderna för att få tillgång till den och av det merarbete som förorsakats företagen.

Artikel 10

Genomförandeåtgärder

Följande åtgärder för genomförandet av denna förordning skall vidtas i enlighet med förfarandet i artikel 11.2:

a) Anpassning av trösklarna för förenklad rapportering (artikel 4).

b) Anpassning av definitioner och antagande av ytterligare definitioner (artikel 3).

c) Anpassning av bilagornas innehåll (artikel 4).

d) Fastställande av metoder för överföring av uppgifter till Eurostat (artikel 6).

e) Fastställande av hur rapporter om resultatens kvalitet och jämförbarhet skall utformas (artiklarna 8 och 9).

Artikel 11

Förfarande

1. Kommissionen skall biträdas av Kommittén för det statistiska programmet, inrättad genom artikel 1 i beslut 89/382/EEG, Euratom.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i rådets beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 12

Direktiv 80/1177/EEG

1. Medlemsstaterna skall tillhandahålla resultat för 2002 i enlighet med direktiv 80/1177/EEG.

2. Direktiv 80/1177/EEG skall upphöra att gälla med verkan från och med den 1 januari 2003.

Artikel 13

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 december 2002.

På Europaparlamentets vägnar

P. Cox

Ordförande

På rådets vägnar

M. Fischer Boel

Ordförande

(1) EGT C 180 E, 26.6.2001, s. 94.

(2) EGT C 221, 30.5.2001, s. 63.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 4 september 2001 (EGT C 72 E, 21.3.2002, s. 58), rådets gemensamma ståndpunkt av den 27 juni 2002 (ännu ej offentliggjord i EGT) och Europaparlamentets beslut av den 24 oktober 2002 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(4) EGT L 237, 24.8.1991, s. 25. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/12/EG (EGT L 75, 15.3.2001, s. 1).

(5) EGT L 350, 23.12.1980, s. 23. Direktivet senast ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

(6) EGT L 52, 22.2.1997, s. 1.

(7) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(8) EGT L 181, 28.6.1989, s. 47.

BILAGA A

ÅRSSTATISTIK ÖVER GODSTRANSPORTER - DETALJERAD RAPPORTERING

>Plats för tabell>

BILAGA B

ÅRSSTATISTIK ÖVER GODSTRANSPORTER - FÖRENKLAD RAPPORTERING

>Plats för tabell>

BILAGA C

ÅRSSTATISTIK ÖVER PERSONTRANSPORTER - DETALJERAD RAPPORTERING

>Plats för tabell>

BILAGA D

ÅRSSTATISTIK ÖVER PERSONTRANSPORTER - FÖRENKLAD RAPPORTERING

>Plats för tabell>

BILAGA E

KVARTALSVIS STATISTIK ÖVER GODS- OCH PERSONTRANSPORTER

>Plats för tabell>

BILAGA F

REGIONAL STATISTIK ÖVER GODS- OCH PERSONTRANSPORTER

>Plats för tabell>

BILAGA G

STATISTIK ÖVER TRAFIKFLÖDET PÅ JÄRNVÄGSNÄTET

>Plats för tabell>

BILAGA H

STATISTIK ÖVER OLYCKOR

>Plats för tabell>

BILAGA I

LISTA ÖVER JÄRNVÄGSFÖRETAG

>Plats för tabell>

Tabell I1

>Plats för tabell>

BILAGA J

KLASSIFICERING AV GODS

Följande grupper av gods skall användas tills en ny klassificering fastställts i överensstämmelse med det förfarande som anges i artikel 11.2.

>Plats för tabell>

BILAGA K

KLASSIFICERING AV FARLIGT GODS

1. Explosiva ämnen och föremål

2. Gaser (som komprimerats, kondenserats eller lösts under tryck)

3. Brandfarliga vätskor

4.1. Brandfarliga fasta ämnen

4.2. Självantändande ämnen

4.3. Ämnen som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser

5.1. Oxiderande ämnen

5.2. Organiska peroxider

6.1. Giftiga ämnen

6.2. Smittförande ämnen

7. Radioaktiva ämnen

8. Frätande ämnen

9. Övriga farliga ämnen

Anmärkning:

Dessa kategorier är de som fastställts i reglementet om internationell järnvägsbefordran av farligt gods, vanligen kallat RID, och i rådets direktiv 96/49/EG av den 23 juli 1996 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på järnväg och efterföljande ändringar(1).

(1) EGT L 235, 17.9.1996, s. 25. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2001/6/EG (EGT L 30, 1.2.2001, s. 42).