Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1966:374) om Sveriges sjöterritorium

Denna lag upphör enligt Lag (2017:1272) att gälla den 1 mars 2018.

Utfärdad: 1966-06-03

1 §

Sveriges sjöterritorium omfattar inre vatten och territorialhavet. Det begränsas mot det fria havet eller annan stats territorium av territorialgränsen.

2 §

Till inre vatten räknas

 1. insjöar, vattendrag och kanaler;

 2. vid kusterna belägna hamnar, bukter och vikar samt vattenområden innanför och mellan öar, holmar och skär intill räta linjer som regeringen bestämmer.

I Öresund mellan Klagshamns fyr och Kullen räknas dock endast hamnar till inre vatten.

SFS 1978:959

3 §

Till territorialhavet räknas det utanför Sveriges landområden och inre vatten belägna vattenområdet med en bredd av tolv nautiska mil eller 22 224 meter från de baslinjer som anges i 4 §.

Territorialhavet sträcker sig dock

 1. i Skagerack ej utöver den fastställda gränsen mot Norge och ej heller utöver en rät linje (kompasslinje) mellan punkten 58° 53′ 34,0″ N, 10° 38′ 25,0″ O och punkten 58° 45′ 41,3″ N, 10° 35′ 40,0″ O;

 2. i Skagerack och Kattegatt ej utöver räta linjer mellan

  punkten 57° 59,0′ N, 10° 59,8′ O, punkten 57° 50,1′ N, 11° 09,0′ O,

  punkten 57° 40,5′ N, 11° 12,3′ O, punkten 57° 27,2′ N, 11° 31,4′ O,

  punkten 57° 23,0′ N, 11° 35,3′ O, punkten 57° 10,4′ N, 11° 41,2′ O,

  punkten 56° 58,4′ N, 12° 00,5′ O, punkten 56° 38,2′ N, 12° 18,0′ O,

  punkten 56° 23,0′ N, 12° 07,2′ O och punkten 56° 18,1′ N, 12° 19,7′ O och ej heller utöver en linje som löper fyra nautiska mil från baslinjen och går mellan punkten 56° 18,1′ N, 12° 19,7′ O och punkten 56° 14,4′ N, 12° 23,6′ O;

 3. i Öresund ej utöver den linje i sundets längdriktning som anges i deklarationen med Danmark den 30 januari 1932 angående vissa gränsförhållanden i Öresund och ej heller utöver Öresunds begränsning i norr mot Kattegatt väster om punkten 56° 14,4′ N, 12° 23,6′ O och i söder mot Östersjön väster om punkten 55° 20,87′ N, 12° 41,32′ O enligt i deklarationen angivna begränsningslinjer;

 4. i södra Östersjön ej utöver en linje som löper fyra nautiska mil från baslinjen och går mellan punkten 55° 20,87′ N, 12° 41,32′ O och punkten 55° 17,70′ N, 12° 43,32′ O och ej heller utöver en rät linje mellan den sistnämnda punkten och punkten 55° 08,9′ N, 12° 55,7′ O;

 5. i Bornholmsgattet ej utöver en rät linje mellan punkten 55° 10,6′ N, 14° 10,2′ O och punkten 55° 36,4′ N, 14° 42,3′ O;

 6. i Bottenviken, Bottenhavet, Ålands hav och nordligaste delen av Östersjön ej utöver den fastställda gränsen mot Finland och, i de områden där sådan gräns saknas, ej utöver någon av de gränslinjer för kontinentalsockeln och Sveriges ekonomiska zon som överenskommits med Finland.

SFS 1995:959

4 §

Vid landområden utgörs baslinjen för beräkning av territorialhavet av strandlinjen vid lågt vattenstånd. Från skär som vid lågt vattenstånd men ej vid medelvattenstånd höjer sig över vattenytan, beräknas dock territorialhav endast om skäret ligger på ett avstånd av högst tolv nautiska mil från närmaste till Sverige hörande landområde som höjer sig över vattenytan vid medelvattenstånd.

Vid inre vatten utmed kusterna beräknas territorialhavet från dessa vattenområdens yttergränser (räta baslinjer), såvida inte annat föranleds av att ett landområde ligger utanför en rät baslinje.

SFS 1979:1140

5 §

Ytterligare bestämmelser om territorialhavets beräkning meddelas av regeringen.

SFS 1978:959

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1966:374

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1966.

Vad som föreskrives i lag eller annan författning om svenskt territorialvatten och svenskt farvatten avser härefter i stället Sveriges sjöterritorium. Vad som är föreskrivet om inre territorialvatten och inre farvatten avser i stället inre vatten och vad som är föreskrivet om yttre territorialvatten territorialhavet.

SFS 1978:959

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1979.

SFS 1979:1140

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1980.

SFS 1995:959

Denna lag träder i kraft d. 30 juli 1995.

SFS 1995:1023

(Utkom d. 18 juli 1995.)