Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1974:768) om ordenskungörelsen

Omtryckt i SFS 1995:1025

1 §

Inom Kungl. Serafimerorden kan utmärkelser tilldelas statschefer och därmed jämställda personer samt medlemmar av det svenska konungahuset. SFS 1995:1025

2 §

Inom Kungl. Nordstjärneorden kan utmärkelser tilldelas medlemmar av det svenska konungahuset samt utländska medborgare som har gjort personliga insatser för Sverige eller för svenskt intresse.
Med utländsk medborgare likställs statslös som är bosatt utomlands. SFS 1995:1025

3 §

Beslut om utmärkelse enligt 1 eller 2 § meddelas av Kungl. Maj:ts Orden. I fråga om utländska medborgare meddelas beslut på förord av regeringen.
Förslag om utmärkelse enligt 2 § till utländska medborgare skall av myndigheter under regeringen ges in till det departement dit myndigheten hör. SFS 1995:1025

4 §

Stadgar för Kungl. Serafimer- och Nordstjärneordnarna fastställs av Kungl. Maj:ts Orden, sedan de godkänts av regeringen. SFS 1995:1025

5 §

Ordensavgift och avgift för ordensbrev bekostas av statsmedel.

6 §

Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna kungörelse meddelas av chefen för Utrikesdepartementet.

SFS 1995:1025

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1995.