Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1991:359) om arvoden till statsråden m.m.

Utfärdad: 1991-05-23

omtryckt SFS 1991:832.

1 §

Arvoden till statsråden ska betalas månadsvis med ett belopp som fastställs av Statsrådsarvodesnämnden.

Nämnden beslutar också om avgångsersättning till statsråd.

Nämndens beslut enligt första och andra stycket får inte överklagas.

SFS 2012:890

2 §

Om ett statsråd inte kan fullgöra sitt uppdrag på grund av sjukdom, skall avdrag göras på statsrådets arvode och sådan avlöningsförstärkning som avses i 6 §.

Under de första fjorton dagarna av en sjukperiod görs avdrag enligt de bestämmelser som gäller för tjänstemännen i Regeringskansliet. Avdraget per dag därefter är 15 procent för den femtonde till och med den nittionde dagen samt 25 procent för de därpå följande dagarna. Avdraget skall beräknas på grundval av arvodet och avlöningsförstärkningen delat med antalet dagar i månaden.

SFS 2006:991

2 a §

Om statsministern medger ett statsråd hel eller delvis frånvaro för att ta hand om sitt barn, ska avdrag göras på statsrådets arvode. Avdrag ska göras med 10 procent av arvodet per dag för var och en av de dagar som statsrådet är helt eller delvis frånvarande.

SFS 2018:681

3 §

Ett statsråd som inte kan fullgöra sitt uppdrag på grund av sjukdom skall snarast anmäla detta i den ordning som regeringen föreskriver.

SFS 1991:832

4 §

Statsråden har rätt till de sjukvårdsförmåner som gäller för tjänstemän i regeringskansliet.

SFS 1991:832

5 §

Ett statsråd som gör en inrikes resa inom ramen för sitt uppdrag har rätt till resekostnadsersättning, bilersättning och biltillägg enligt de bestämmelser som gäller för tjänstemännen i Regeringskansliet.

Ett statsråd som är ledamot av riksdagen har dessutom rätt till sådan ersättning vid resor mellan Stockholm och den valkrets som han representerar i riksdagen.

SFS 2006:991

6 §

Ett statsråd som har längre färdväg än 70 kilometer från bostaden på hemorten till Regeringskansliet har, om förutsättningarna för avdrag i 12 kap. 18–20 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) är uppfyllda, rätt till avlöningsförstärkning med de belopp som gäller för tjänstemän med tidsbegränsad anställning i Regeringskansliet. Ersättning för logikostnad betalas med samma belopp som gäller för riksdagsledamöter enligt 5 kap. 4 § lagen (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter. För resor mellan Stockholm och hemorten betalas dessutom resekostnadsersättning.

SFS 2016:1121

7 §

[Upphävd g. Lag (2006:991).]

SFS 2006:991

8 §

Ett statsråd som gör en utrikes resa inom ramen för sitt uppdrag har rätt till resekostnadsersättning enligt de bestämmelser som gäller för statstjänstemän vid utrikes resor.

SFS 2006:991

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1991:359

Denna lag träder i kraft d. 1 juni 1991. Den skall dock tillämpas för tid från och med d. 1 mars 1991.

SFS 1991:832

(Omtryck)

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1991.

SFS 1993:1425

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1994, då lagen (1993:148) om avvikelser från vissa bestämmelser i lagen (1991:359) om arvoden till statsråden m.m. skall upphöra att gälla.

2. Om beslut enligt 1 § första stycket inte föreligger vid den tidpunkt då underlag för utbetalning av arvode till statsråd senast måste finnas, skall arvodet för den månaden betalas med 48 788 kronor till statsministern och med 45 025 kronor till övriga statsråd. Beloppen skall räknas av från de högre belopp som Statsrådsarvodesnämnden kan komma att fastställa för samma månad.

SFS 1996:1087

Denna lag träder i kraft d. 1 dec. 1996. Bestämmelserna i 2 § i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med d. 1 sept. 1996.

SFS 1999:1270

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande för tid före ikraftträdandet.

SFS 2006:991

Denna lag träder i kraft d. 2 okt. 2006.

SFS 2012:890

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2013.

SFS 2016:1121

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2017.

SFS 2018:681

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2018.