Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.

Utfärdad: 1992-12-10

Omtryck SFS: 1996:493

Tillämpningsområde m.m.

1 §

I denna förordning finns föreskrifter om ersättning till sådana ledamöter och ersättare i statliga myndigheters styrelser samt i statliga nämnder och råd m.m. som tillsätts av regeringen.

SFS 2004:936

2 §

Styrelserna, nämnderna och råden m.m. delas in i kategorierna A–E enligt särskilt regeringsbeslut.

SFS 1996:493

Ersättning till ordförande och vice ordförande

Rubriken har denna lydelse enl. SFS1992-1299

3 §

Regeringen beslutar särskilt om ersättning till ordförande och vice ordförande.

SFS 1996:493

Ersättning till övriga ledamöter och ersättare

4 §

Ersättning till övriga ledamöter och ersättare betalas per sammanträdesdag med följande belopp.

 

Belopp kronor

 
 

Kategori

 

Övriga ledamöter

 

Ersättare

 

A

 

Regeringen beslutar särskilt i varje enskilt fall

 

Regeringen beslutar särskilt i varje enskilt fall

 

B

 

2 250

 

1 000

 

C

 

1 500

 

725

 

D

 

975

 

475

 

E

 

450

 

450

 

Ersättning betalas bara till den som är närvarande vid sammanträdet, om det inte finns särskilda skäl för något annat.

Någon ersättning betalas dock inte till den som är anställd vid myndigheten.

Någon ersättning betalas inte heller till den som har uppdrag som ledamot eller ersättare i nämnd, råd, delegation eller motsvarande som är knuten till den myndighet där han är anställd.

Ersättning betalas till en ersättare bara när denne efter särskild kallelse är närvarande vid ett sammanträde.

SFS 2008:1347

5 §

[har upphävts genom förordning (1996:493).]

SFS 1996:493

6 §

När en ersättare tjänstgör som ledamot, får han den ersättning som gäller för ledamoten.

Ersättning för mistade avlöningsförmåner m.m.

7 §

En övrig ledamot eller ersättare som går miste om avlöningsförmåner från sin anställning på grund av uppdraget, får ersättning för sådana förmåner.

Ersättning till den som driver egen verksamhet betalas högst med det belopp per sammanträdesdag som motsvarar egenföretagarens fastställda sjukpenninggrundande inkomst enligt 25 och 26 kap. socialförsäkringsbalken, delad med 365.

Sådan ersättning betalas utöver ersättning enligt 4 §.

SFS 2010:1680

Sakkunniga, experter och sekreterare

8 §

Ersättning till sakkunniga, experter och sekreterare beslutas av myndigheten.

SFS 1996:493

Personalföreträdare

9 §

Personalföreträdare i affärsverkens styrelser får ersättning enligt 4 § första och andra styckena samt 6 §.

Till övriga personalföreträdare betalas ingen ersättning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1992:1299

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1993, då förordningen (1975:592) om arvode åt personalföreträdare i statlig myndighet med lekmannastyrelse skall upphöra att gälla.

SFS 1996:493

(Omtryck)

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1996.

SFS 1998:142

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 1998.

SFS 2003:41

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2003.

SFS 2004:936

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.

2. Föreskrifterna i denna förordning tillämpas också i fråga om ledamöter och ersättare i styrelser, nämnder och råd m.m. i de allmänna försäkringskassorna såvitt avser uppdrag som har fullgjorts före utgången av år 2004.

SFS 2008:1347

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2009. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med d. 1 jan. 2008.

SFS 2010:1680

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.