Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.

Omtryck SFS: 1996:493

Tillämpningsområde m.m.

1 §

I denna förordning finns föreskrifter om ersättning till sådana ledamöter och ersättare i statliga myndigheters styrelser samt i statliga nämnder och råd m.m. som tillsätts av regeringen. SFS 2004:936

2 §

Styrelserna, nämnderna och råden m.m. delas in i kategorierna A-E enligt särskilt regeringsbeslut. SFS 1996:493

Ersättning till ordförande och vice ordförande

3 §

Regeringen beslutar särskilt om ersättning till ordförande och vice ordförande. SFS 1996:493

Ersättning till övriga ledamöter och ersättare

4 §

Ersättning till övriga ledamöter och ersättare betalas per sammanträdesdag med följande belopp.
Kategori
Belopp kronor Övriga ledamöter
Ersättare
Regeringen beslutar särskilt i varje enskilt fall 
Regeringen beslutar särskilt i varje enskilt fall 
2 250 
1 000 
1 500 
725 
975 
475 
450 
450 
Ersättning betalas bara ut till den som är närvarande vid sammanträdet, om det inte finns särskilda skäl för något annat.
Någon ersättning betalas dock inte till den som är anställd vid myndigheten.
Någon ersättning betalas inte heller till den som har uppdrag som ledamot eller ersättare i nämnd, råd, delegation eller motsvarande som är knuten till den myndighet där han är anställd.
Ersättning betalas till en ersättare bara när denne efter särskild kallelse är närvarande vid ett sammanträde. SFS 2008:1347

5 §

6 §

När en ersättare tjänstgör som ledamot, får han den ersättning som gäller för ledamoten.

Ersättning för mistade avlöningsförmåner m.m.

7 §

En övrig ledamot eller ersättare som går miste om avlöningsförmåner från sin anställning på grund av uppdraget, får ersättning för sådana förmåner.
Ersättning till den som driver egen verksamhet betalas högst med det belopp per sammanträdesdag som motsvarar egenföretagarens fastställda sjukpenninggrundande inkomst enligt 25 och 26 kap. socialförsäkringsbalken, delad med 365.
Sådan ersättning betalas utöver ersättning enligt 4 §. SFS 2010:1680

Sakkunniga, experter och sekreterare

8 §

Ersättning till sakkunniga, experter och sekreterare beslutas av myndigheten. SFS 1996:493

Personalföreträdare

9 §

Personalföreträdare i affärsverkens styrelser får ersättning enligt 4 § första och andra styckena samt 6 §.
Till övriga personalföreträdare betalas ingen ersättning.

SFS 1998:142

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1998.

SFS 2003:41

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2003.

SFS 2004:936

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.
2. Föreskrifterna i denna förordning tillämpas också i fråga om ledamöter och ersättare i styrelser, nämnder och råd m.m. i de allmänna försäkringskassorna såvitt avser uppdrag som har fullgjorts före utgången av år 2004.

SFS 2008:1347

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2009. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2008.

SFS 2010:1680

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.