Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen Förarbeten1994:1500 Prop. 1994/95:19, bet. 1994/95:KU17, rskr. 1994/95:64 och prop. 1994/95:36, bet. 1994/95:UU10 och rskr. 1994/95:115.1998:215 Prop. 1997/98:58, bet. 1997/98:UU13, rskr. 1997/98:197.2001:1272 Prop. 2001/02:8, bet. 2001/02:KUU1, rskr. 2001/02:92.2003:1059Prop. 2002/03:97, bet. 2003/04:KU2, rskr. 2003/04:32.2003:1208Prop. 2003/04:25, bet. 2003/04:UU4, rskr. 2003/04:114.2006:368Prop. 2005/06:106, bet. 2005/06:UU19, rskr. 2005/06:238.2008:1095Prop. 2007/08:168, bet. 2008/09:UU8, rskr. 2008/09:64.2010:1326Prop. 2010/11:22, bet. 2010/11:KU11, rskr. 2010/11:4.2012:408Prop. 2011/12:66, bet. 2011/12:FiU40, rskr. 2011/12:236.2012:893Prop. 2012/13:6, bet. 2012/13:UU14, rskr. 2012/13:16.2013:297Prop. 2012/13:79, bet. 2012/13:UU17, rskr. 2012/13:207.Utfärdad den 20 december 1994Utkom från trycket 29 december 1994Kommentaren genomgången per 1 juli 2017Tillämpning1 §1 § I denna lag finns bestämmelser med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Införlivande av Europeiska unionens reglerRubriken har denna lydelse enl. Lag 2008:1095. 2 §2 §De fördrag och andra instrument som anges i 4 och 5 §§ samt de rättsakter, avtal och andra beslut som före Sveriges anslutning till Europeiska unionen har antagits av Europeiska gemenskaperna gäller här i landet med den verkan som följer av dessa fördrag och andra instrument. Lag (2013:297). Principen, att lagstiftning som trätt i kraft efter det att kommunalt beslut har fattats inte påverkar laglighetsprövningen, har ansetts gälla även lagstiftning ang. EES-avtalet och Sveriges medlemskap i EU R 1995: 98 anm. även sist efter övergångsbest. till kommunallagen (2017:725).Överlåtelse av beslutsbefogenheter3 §3 § Europeiska unionen eller Europeiska atomenergigemenskapen får fatta beslut som gäller här i landet i den omfattning och med den verkan som följer av de fördrag och andra instrument som anges i 4 och 5 §§.De rättsakter, avtal och andra beslut som har antagits av Europeiska gemenskaperna efter Sveriges anslutning till Europeiska unionen ska fortsätta att gälla här i landet i den omfattning och med den verkan som följer av de fördrag och andra instrument som anges i 4 och 5 §§. Lag (2013:297). Fördragen m.m.4 §4 § De fördrag och andra instrument som avses i 2 och 3 §§ är:fördraget den 25 mars 1957 om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen fördraget den 25 mars 1957 om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen konventionen den 13 november 1962 om ändring av fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen i syfte att göra den särskilda ordningen för associering av utomeuropeiska länder och territorier som behandlas i fjärde delen av detta fördrag tillämplig med avseende på Nederländska Antillerna protokollet den 8 april 1965 om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier fördraget den 22 april 1970 om ändring av vissa budgetbestämmelser i fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och i fördraget om upprättandet av ett gemensamt råd och en gemensam kommission för Europeiska gemenskaperna fördraget den 22 januari 1972 om Konungariket Danmarks, Irlands, Konungariket Norges och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands anslutning till Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen fördraget den 10 juli 1975 om ändring av vissa bestämmelser i protokollet om Europeiska investeringsbankens stadga fördraget den 22 juli 1975 om ändring av vissa finansiella bestämmelser i fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och i fördraget om upprättandet av ett gemensamt råd och en gemensam kommission för Europeiska gemenskaperna akten den 20 september 1976 om allmänna direkta val av företrädare i församlingen (Europaparlamentet) samt beslutet av Europeiska unionens råd av den 25 juni och den 23 september 2002 om ändring av nämnda akt fördraget den 28 maj 1979 om Hellenska republikens anslutning till Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen fördraget den 13 mars 1984 om ändring av fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna i fråga om Grönland fördraget den 12 juni 1985 om Konungariket Spaniens och Portugisiska republikens anslutning till Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen europeiska enhetsakten den 17 och 28 februari 1986 fördraget den 7 februari 1992 om Europeiska unionen fördraget den 24 juni 1994 om Konungariket Norges, Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen Amsterdamfördraget den 2 oktober 1997 om ändring av fördraget om Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med dem, med förklaring av Sverige enligt artikel K 7.2 och K 7.3 b i fördraget om Europeiska unionen i deras lydelse enligt Amsterdamfördraget Nicefördraget den 26 februari 2001 om ändring av fördraget om Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med dem fördraget den 16 april 2003 om Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen fördraget den 25 april 2005 om Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen Lissabonfördraget den 13 december 2007 om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen protokollet den 23 juni 2010 om ändring av protokollet om övergångsbestämmelser som är fogat till fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen Europeiska rådets beslut 2011/199/EU av den 25 mars 2011 om ändring av artikel 136 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt vad gäller en stabilitetsmekanism för de medlemsstater som har euron som valuta fördraget den 9 december 2011 om Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen bilagor och protokoll som hör till de fördrag och andra instrument som anges i 1–23. Lag (2012:893), ändrad g. F (2013:534). 5 §5 §De fördrag och andra instrument som avses i 2 och 3 §§ är även protokollet den 13 juni 2012 om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget. Lag (2013:297). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1994:1500 Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.(Lagen 1994:1500 träder enl. F 1994:2063 i kraft d. 1 jan. 1995.)1. Vid ikraftträdandet skall lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES) och lagen (1972:762) om prisbestämmelser för järn- och stålmarknaden (CECA-lagen) upphöra att gälla.2. Den upphävda lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES) skall dock fortsätta att tillämpas på förhållanden som hänför sig till den tid under vilken lagen varit i kraft med de undantag som följer ava) fördraget den 24 juni 1994 om Konungariket Norges, Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen,b) lagen (1994:1693) om övergångsbestämmelser för en period efter vissa EFTA-staters anslutning till Europeiska unionen.De fördrag och andra instrument som anges i 4 § skall kungöras i Svensk författningssamling (SFS). 1998:215 Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.(Lagen 2001:1272 träder enl. F 2003:9 i kraft d. 1 febr. 2003.) F (2003:9). Nicefördraget den 26 februari 2001 om ändring av Fördraget om Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med dem samt de bilagor och protokoll som har förtecknats i slutakten till Nicefördraget träder i kraft den 1 februari 2003. Nicefördraget samt de bilagor och protokoll som har förtecknats i slutakten till fördraget finns publicerade i EGT C 80, 10.03.2001, s. 1. (Celex 101C). Nicefördraget med bilagor och protokoll har publicerats i Sveriges internationella överenskommelser (SÖ 2002:12). 2003:9 (Utkom d. 28 jan. 2003.) 2003:1059 Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.(Lagen 2003:1059 träder enl. F 2004:191 i kraft d. 30 april 2004.) F (2004:191). 2003:1208 Denna lag träder i kraft d. 1 maj 2004. 2004:191 (Utkom d. 20 april 2004.) 2006:368 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2007. 2008:1095 Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.(Lagen 2008:1095 träder enl. F 2009:1110 i kraft d. 1 dec. 2009.)F (2009:1110). 2009:1110 (Utkom d. 23 nov. 2009.) 2010:1326 Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.(Lagen 2010:1326 träder enl. F 2011:1138 i kraft d. 1 dec. 2011.)F (2011:1138) 2011:1138 (Utkom d. 29 nov. 2011.) 2012:408 Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.(Lagen 2012:408 träder enl. F 2013:206 i kraft d. 1 maj 2013.) F (2013:206). 2012:893 Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.(Lagen 2012:893 träder enl. F 2013:534 i kraft d. 1 juli 2013.) F (2013:534). 2013:206 (Utkom d. 26 april 2013.) 2013:297 Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.(Lagen 2013:297 träder enl. F 2015:13 i kraft d. 1 febr. 2015.) F (2015:13). 2013:534 (Utkom d. 28 juni 2013.) 2015:13 (Utkom d. 26 jan. 2015.) Regeringens tillkännagivande (1994:1501) av fördrag och andra instrument med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen Anm.: Av de i ovan angivna lag uppräknade fördragen har i det föregående återgivits ett urval av artiklar till Fördraget om Europeiska unionen samt väsentliga delar av Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, allt i den lydelse fördragen fått genom Amsterdamfördraget (se p. 16), Nicefördraget (se p. 17), Fördraget om Tjeckiens m.fl. staters anslutning till Europeiska unionen (se p. 18), Fördraget om Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen (se p. 19), Lissabonfördraget (se p. 20) samt Fördraget om Kroatiens anslutning (se p. 23). Amsterdamfördraget, som finns intaget i SÖ 1999:4, har trätt i kraft 1 maj 1999. Nicefördraget, som finns intaget i SÖ 2002:12, har trätt i kraft 1 feb. 2003. Fördraget om Tjeckiens m.fl. staters anslutning till Europeiska unionen, som finns intaget i SÖ 2006:29, se även prop. 2003/04:25, har trätt i kraft 1 maj 2004. Fördraget om Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen, som finns intaget i SÖ 2006:30, har trätt i kraft 1 jan. 2007. Lissabonfördraget, som finns intaget i SÖ 2009:25, har trätt i kraft 1 dec. 2009. Fördraget om Kroatiens anslutning till Europeiska unionen, som finns intaget i SÖ 2013:18, har trätt i kraft 1 juli 2013.