Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Tillämpning

1 §

I denna lag finns bestämmelser med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

Införlivande av Europeiska unionens regler

2 §

De fördrag och andra instrument som anges i 4 och 5 §§ samt de rättsakter, avtal och andra beslut som före Sveriges anslutning till Europeiska unionen har antagits av Europeiska gemenskaperna gäller här i landet med den verkan som följer av dessa fördrag och andra instrument. SFS 2013:297

Överlåtelse av beslutsbefogenheter

3 §

Europeiska unionen eller Europeiska atomenergigemenskapen får fatta beslut som gäller här i landet i den omfattning och med den verkan som följer av de fördrag och andra instrument som anges i 4 och 5 §§.
De rättsakter, avtal och andra beslut som har antagits av Europeiska gemenskaperna efter Sveriges anslutning till Europeiska unionen ska fortsätta att gälla här i landet i den omfattning och med den verkan som följer av de fördrag och andra instrument som anges i 4 och 5 §§. SFS 2013:297

Fördragen m.m.

4 §

De fördrag och andra instrument som avses i 2 och 3 §§ är:
 • 1. fördraget den 25 mars 1957 om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen
 • 2. fördraget den 25 mars 1957 om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen
 • 3. konventionen den 13 november 1962 om ändring av fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen i syfte att göra den särskilda ordningen för associering av utomeuropeiska länder och territorier som behandlas i fjärde delen av detta fördrag tillämplig med avseende på Nederländska Antillerna
 • 4. protokollet den 8 april 1965 om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier
 • 5. fördraget den 22 april 1970 om ändring av vissa budgetbestämmelser i fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och i fördraget om upprättandet av ett gemensamt råd och en gemensam kommission för Europeiska gemenskaperna
 • 6. fördraget den 22 januari 1972 om Konungariket Danmarks, Irlands, Konungariket Norges och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands anslutning till Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen
 • 7. fördraget den 10 juli 1975 om ändring av vissa bestämmelser i protokollet om Europeiska investeringsbankens stadga
 • 8. fördraget den 22 juli 1975 om ändring av vissa finansiella bestämmelser i fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och i fördraget om upprättandet av ett gemensamt råd och en gemensam kommission för Europeiska gemenskaperna
 • 9. akten den 20 september 1976 om allmänna direkta val av företrädare i församlingen (Europaparlamentet) samt beslutet av Europeiska unionens råd av den 25 juni och den 23 september 2002 om ändring av nämnda akt
 • 10. fördraget den 28 maj 1979 om Hellenska republikens anslutning till Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen
 • 11. fördraget den 13 mars 1984 om ändring av fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna i fråga om Grönland
 • 12. fördraget den 12 juni 1985 om Konungariket Spaniens och Portugisiska republikens anslutning till Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen
 • 13. europeiska enhetsakten den 17 och 28 februari 1986
 • 14. fördraget den 7 februari 1992 om Europeiska unionen
 • 15. fördraget den 24 juni 1994 om Konungariket Norges, Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen
 • 16. Amsterdamfördraget den 2 oktober 1997 om ändring av fördraget om Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med dem, med förklaring av Sverige enligt artikel K 7.2 och K 7.3 b i fördraget om Europeiska unionen i deras lydelse enligt Amsterdamfördraget
 • 17. Nicefördraget den 26 februari 2001 om ändring av fördraget om Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med dem
 • 18. fördraget den 16 april 2003 om Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen
 • 19. fördraget den 25 april 2005 om Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen
 • 20. Lissabonfördraget den 13 december 2007 om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen
 • 21. protokollet den 23 juni 2010 om ändring av protokollet om övergångsbestämmelser som är fogat till fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen
 • 22. Europeiska rådets beslut 2011/199/EU av den 25 mars 2011 om ändring av artikel 136 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt vad gäller en stabilitetsmekanism för de medlemsstater som har euron som valuta
 • 23. fördraget den 9 december 2011 om Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen
 • 24. bilagor och protokoll som hör till de fördrag och andra instrument som anges i 1–23.
SFS 2012:893

5 §

De fördrag och andra instrument som avses i 2 och 3 §§ är även protokollet den 13 juni 2012 om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget. SFS 2013:297

SFS 1994:1500

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
1. Vid ikraftträdandet skall lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES) och lagen (1972:762) om prisbestämmelser för järn- och stålmarknaden (CECA-lagen) upphöra att gälla.
2. Den upphävda lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES) skall dock fortsätta att tillämpas på förhållanden som hänför sig till den tid under vilken lagen varit i kraft med de undantag som följer av
a) fördraget den 24 juni 1994 om Konungariket Norges, Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen,
b) lagen (1994:1693) om övergångsbestämmelser för en period efter vissa EFTA-staters anslutning till Europeiska unionen.
De fördrag och andra instrument som anges i 4 § skall kungöras i Svensk författningssamling (SFS).

SFS 1994:2063

Lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen skall träda i kraft den 1 januari 1995.

SFS 1998:215

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

SFS 1999:185

Lagen (1998:215) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen skall träda i kraft den 1 maj 1999.

SFS 2001:1272

Denna lag träder ikraft den 1 februari 2003.

SFS 2003:1059

Denna lag träder i kraft den 30 april 2004.

SFS 2003:1208

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2004.

SFS 2006:368

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

SFS 2008:1095

Denna lag träder i kraft den 1 december 2009.
SFS 2009:1110

SFS 2010:1326

Denna lag träder i kraft den 1 december 2011
SFS 2011:1138

SFS 2012:408

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2013.
SFS 2013:206

SFS 2012:893

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
SFS 2013:534

SFS 2013:297

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2015.