Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1995:1300) om statliga myndigheters riskhantering

Utkom från trycket den 15 december 1995
Utfärdad den 7 december 1995

Tillämpningsområde

1 §

Denna förordning gäller för myndigheter under regeringen.

2 §

Bestämmelserna i denna förordning skall tillämpas bara om något annat inte följer av lag eller annan författning.

Riskanalys och skadeförebyggande åtgärder

3 §

Varje myndighet skall identifiera vilka risker för skador eller förluster som finns i myndighetens verksamhet. Myndigheten skall värdera riskerna och beräkna vilka kostnader som staten har eller kan få med hänsyn till dessa risker. Resultatet skall sammanställas i en riskanalys.

Varje myndighet skall vidta lämpliga åtgärder för att begränsa risker och förebygga skador eller förluster.

Riskfinansiering och skadereglering

4 §

En myndighet får träffa överenskommelse med Kammarkollegiet om att kollegiet skall överta myndighetens risker i ekonomiskt avseende och dess ansvar för skadereglering.

Överenskommelsen får inte avse risker och skadereglering där anspråk på ersättning

  1. skall handläggas av Justitiekanslern enligt bestämmelserna i 3 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten,

  2. framställs med stöd av 3 kap. 2 § skadeståndslagen (1972:207) i övrigt, eller

  3. framställs med stöd av 6 § lagen (1943:459) om tillsyn över hundar och katter.

5 §

En myndighet får inte hos ett enskilt försäkringsföretag teckna eller låta teckna försäkring för statens egendom, ansvarighet eller i övrigt för skador som staten ska ersätta. Kammarkollegiet får besluta om undantag från denna bestämmelse, om det finns särskilda skäl.

SFS 2011:248

6 §

Det finns bestämmelser om reglering av skador även i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten.

Överklagande

7 §

Kammarkollegiets beslut enligt 5 § får överklagas hos regeringen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1995:1300

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996, då förordningen (1954:325) om försäkring av statens egendom m.m. skall upphöra att gälla.

SFS 2011:248

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2011.