Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen

Utkom från trycket den 9 juli 1996

Utfärdad den 19 juni 1996.

Inledande bestämmelser

1 §

Riksdagsförvaltningen ska föra ett register (ekonomiska registret) med uppgifter om riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen. Registret får föras med hjälp av automatisk databehandling.

Riksdagsförvaltningen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs enligt denna lag.

SFS 2018:240

1 a §

Vid behandling av personuppgifter i det ekonomiska registret kompletterar denna lag Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG.

Även lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning gäller vid behandling av personuppgifter, om inte annat följer av denna lag.

SFS 2018:240

2 §

Vad som sägs i lagen om ledamot gäller även talmannen samt samtliga ersättare som utövar uppdrag som ledamot och som beräknas tjänstgöra under minst tre månader i följd.

SFS 2016:1118

3 §

Registrering sker efter anmälan av riksdagsledamot.

4 §

En ledamot ska till registret anmäla alla vid anmälningstillfället relevanta uppgifter om sådana förhållanden som anges i 8 §.

En ledamot som inte har något sådant åtagande eller intresse som avses i 8 § ska anmäla detta till registret.

SFS 2008:38

Ändamål

5 §

Riksdagsförvaltningen får behandla personuppgifter i det ekonomiska registret om det är nödvändigt för att ge en samlad information om riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen i den omfattning som är motiverad av ett befogat allmänt intresse.

SFS 2018:240

Anmälan

6 §

En anmälan enligt 4 § ska göras skriftligen till riksdagens kammarkansli. Anmälan ska göras inom fyra veckor från det att riksdagen sammanträtt första gången efter ett val eller från den senare tidpunkt då uppdraget som riksdagsledamot påbörjades.

SFS 2008:38

7 §

Nya registreringspliktiga uppgifter eller ändringar av registrerade uppgifter skall anmälas skriftligen inom fyra veckor efter det att de uppkommit.

SFS 2008:38

Registerinnehåll

Rubriken har denna placering enl. SFS2016-1118

Underrättelse

Rubriken har denna placering enl. SFS1996-0810

8 §

Registret ska innehålla uppgifter om namn, partibeteckning och valkrets beträffande ledamöter som har gjort anmälan om registrering.

För varje ledamot ska följande uppgifter registreras:

Art av åtagande eller ekonomiskt intresse

Uppgifter som ska registreras

1. Innehav av aktier i ett aktiebolag, andel i ett handelsbolag eller en ekonomisk förening utom bostadsrättsförening samt andel i en motsvarande utländsk juridisk person, om värdet av aktierna eller andelen beträffande varje bolag eller förening eller motsvarande juridiska person vid anmälningstillfället överstiger två prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. Med aktier jämställs sådana finansiella instrument som berättigar till förvärv av aktier.

 

Bolagets, föreningens eller den utländska juridiska personens namn.

 

2. Ägande, helt eller delvis, av näringsfastighet enligt 2 kap. 14 § inkomstskattelagen (1999:1229).

 

Fastighetens beteckning.

 

3. Avlönad anställning som inte är av endast tillfällig karaktär.

 

Befattningens art och arbetsgivarens namn.

 

4. Avtal av ekonomisk karaktär med tidigare arbetsgivare, såsom avtal om löne- eller pensionsförmån eller annan förmån som utgår under tid som omfattas av uppdraget som riksdagsledamot.

 

Avtalets art och arbetsgivarens namn.

 

5. Avtal av ekonomisk karaktär med en arbetsgivare eller uppdragsgivare, även om avtalet får effekt först efter det att uppdraget som riksdagsledamot har upphört.

 

Avtalets art och arbetsgivarens eller uppdragsgivarens namn.

 

6. Inkomstbringande självständig verksamhet som bedrivs vid sidan av uppdraget som riksdagsledamot.

 

Arten av verksamhet och i förekommande fall namnet på den juridiska person i vilken verksamheten bedrivs.

 

7. Styrelseuppdrag och uppdrag som revisor i aktiebolag, handelsbolag, ekonomisk förening eller motsvarande utländsk juridisk person.

 

Uppdragets art och bolagets, föreningens eller den utländska juridiska personens namn.

 

8. Styrelseuppdrag och uppdrag som revisor i en ideell förening som har till syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen, i en stiftelse som bedriver rörelse eller annan ekonomisk verksamhet eller i en motsvarande utländsk juridisk person.

 

Uppdragets art och föreningens, stiftelsens eller den utländska juridiska personens namn.

 

9. Statligt eller kommunalt uppdrag, som inte är av endast tillfällig karaktär.

 

Uppdragets art och uppdragsgivarens namn.

 

10. Stadigvarande materiell förmån samt sekreterar- eller utredningshjälp som inte har betalats av ledamoten själv och som har anknytning till uppdraget som riksdagsledamot.

 

Arten av förmån och den som har bekostat den.

 

11. Skulder, borgensåtaganden och andra åtaganden som hänför sig till verksamhet eller ekonomiska intressen enligt 1, 2 och 6. Anmälan behöver endast göras för en skuld eller ett åtagande som vid anmälningstillfället överstiger två prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

 

Arten av skuld eller åtagande och vilken verksamhet eller vilket intresse enligt 1, 2 och 6 som skulden eller åtagandet hänför sig till samt borgenärens namn.

 

Uppgifterna i registret ska vara offentliga.

SFS 2019:897

9 §

För ledamot som har anmält att det inte förekommer någon uppgift att registrera skall registret innehålla en anteckning om det.

SFS 2008:38

Underlåtenhet att göra anmälan

Rubriken har denna placering enl. SFS2016-1118

10 §

Innan anmälda uppgifter får registreras ska i förekommande fall enskilda och juridiska personer samt offentliga organ som avses i 8 § andra stycket 3–5, 7, 8, 10 eller 11 ges tillfälle att yttra sig över uppgifter som berör dem. Om ett sådant yttrande innehåller en invändning mot en lämnad uppgift, ska riksdagsledamoten ges tillfälle att ändra eller komplettera sin anmälan.

SFS 2016:1118

Tidpunkt för registrering

Rubriken har denna placering enl. SFS2016-1118

11 §

Uppgifterna i en anmälan skall, om det inte möter hinder på grund av förfarande enligt 10 §, registreras senast tre veckor efter anmälan.

SFS 2008:38

12 §

Talmannen ska vid ett kammarsammanträde meddela att en ledamot inte fullgjort skyldigheten att anmäla uppgifter till registret enligt 6 och 7 §§.

SFS 2008:38

Sökbegrepp

Beträffande rubrik, se SFS2016-1118

13 §

Som sökbegrepp får användas endast en ledamots namn.

SFS 2008:38

Gallring

Rubriken har denna placering enl. SFS2016-1118

14 §

Uppgifterna ska utgå ur registret när en valperiod har löpt ut. Även uppgifterna om den som under en valperiod lämnar sitt uppdrag ska utgå ur registret. Vid registreringen av förändringar av i registret antecknade förhållanden ska de gamla uppgifterna utgå ur registret.

SFS 2008:38

15 §

Uppgifter som har utgått ur registret skall arkiveras enligt arkivlagen (1990:782).

SFS 2008:38

16 §

[Upphävd g. Lag (2018:240).]

SFS 2018:240

Överklagande

Rubriken införd g. SFS2008-0038

17 §

Beslut enligt denna lag får inte överklagas.

SFS 2018:240

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1996:810

1. Denna lag träder i kraft d. 1 sept. 1996.

2. För den vid ikraftträdandet löpande valperioden skall – i stället för vad som anges i 6 § – en anmälan om registrering göras inom fyra veckor från det att riksdagen sammanträtt första gången under riksmötet 1996/97.

SFS 1999:1295

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om förhållanden som avser tid före ikraftträdandet.

SFS 2000:435

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2000.

SFS 2000:1063

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001.

SFS 2008:38

1. Denna lag träder i kraft d. 1 mars 2008.

2. En ledamot som vid ikraftträdandet inte har gjort anmälan till registret ska, i stället för vad som anges i 6 §, göra sådan anmälan inom fyra veckor från ikraftträdandet av denna lag.

SFS 2010:1266

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2016:1118

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2017.

2. Bestämmelsen i 8 § i den nya lydelsen tillämpas även på skulder, borgensåtaganden och andra åtaganden som har uppkommit före ikraftträdandet. Sådana skulder, borgensåtaganden och andra åtaganden ska anmälas senast fyra veckor efter ikraftträdandet.

SFS 2018:240

Denna lag träder i kraft d. 25 maj 2018.

SFS 2019:897

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2020.