Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Regeringskansliets uppgifter

1 §

Regeringskansliet har till uppgift att bereda regeringsärenden och att i övrigt biträda regeringen och statsråden i deras verksamhet.
Myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på Regeringskansliet. SFS 2007:1294

Regeringskansliets organisation

2 §

I Regeringskansliet ingår
Statsrådsberedningen (SB),
Justitiedepartementet (Ju),
Utrikesdepartementet (UD),
Försvarsdepartementet (Fö),
Socialdepartementet (S),
Finansdepartementet (Fi),
Utbildningsdepartementet (U),
Miljö- och energidepartementet (M),
Näringsdepartementet (N),
Kulturdepartementet (Ku),
Arbetsmarknadsdepartementet (A), och
Regeringskansliets förvaltningsavdelning (FA).
Vad som sägs i denna förordning om departement gäller också Statsrådsberedningen och förvaltningsavdelningen, om något annat inte framgår av sammanhanget. SFS 2014:1460

Regeringskansliet och utrikesförvaltningen

3 §

Utrikesförvaltningen består av Utrikesdepartementet och utrikesrepresentationen.
I utrikesrepresentationen ingår
 • 1. beskickningar, delegationer vid internationella organisationer och karriärkonsulat (utlandsmyndigheter),
 • 2. Svenska institutet i Alexandria, samt
 • 3. honorärkonsulat och konsularagenturer.
Föreskrifter om utrikesrepresentationen finns i förordningen (2014:115) med instruktion för utrikesrepresentationen. SFS 2014:1042

4 §

Utrikesrepresentationen lyder under Regeringskansliet.
Regeringskansliet beslutar i frågor som rör personalen i utrikesrepresentationen och i andra frågor som rör utrikesrepresentationens administration, om något annat inte är särskilt föreskrivet.
Regeringskansliet får överlämna åt en utlandsmyndighet att avgöra ärenden eller grupper av ärenden som enligt föreskrifter i en annan förordning ska prövas av Regeringskansliet. SFS 2008:66

Regeringskansliets ledning

5 §

Statsministern är chef för Regeringskansliet.
Statsministern utser bland statsråden en ersättare som tjänstgör som Regeringskansliets chef när statsministern har förhinder. Ersättaren inträder även i övrigt som Regeringskansliets chef i den utsträckning som statsministern bestämmer.
När både statsministern och ersättaren har förhinder, sköts chefens uppgifter av den som statsministern eller ersättaren bestämmer.

5 a §

I den löpande ledningen av Regeringskansliet biträds statsministern av en statssekreterare i Statsrådsberedningen, av förvaltningschefen samt av rättschefen i Statsrådsberedningen. SFS 2018:741

5 b §

Förvaltningschefen ansvarar för Regeringskansliets övergripande planering samt för budget och uppföljning. Förvaltningschefen ansvarar också för administrativa frågor som rör flera departement eller flera kommittéer inom olika departements verksamhetsområden.
Förvaltningschefen får inom sitt ansvarsområde ge ut riktlinjer och råd. SFS 2018:741

5 c §

Rättschefen i Statsrådsberedningen ansvarar för samordning inom Regeringskansliet i rättsliga och språkliga frågor i syfte att uppnå enhetlighet och hög kvalitet i lagstiftning och förvaltning.
Rättschefen får inom sitt ansvarsområde ge ut handböcker, riktlinjer och råd. Sådant material kan riktas även till myndigheter under regeringen.
Rättschefen är utgivare av Svensk författningssamling. SFS 2018:741

Departementens ledning

Chef för departement

6 §

Chef för ett departement är det statsråd som statsministern utser enligt 7 kap. 1 § regeringsformen.

7 §

Statsministern är chef för Statsrådsberedningen.

8 §

Chef för Regeringskansliets förvaltningsavdelning är förvaltningschefen i Statsrådsberedningen.
Chefstjänstemän

9 §

Chefstjänstemän i departementen är statssekreterarna, kabinettssekreteraren, expeditionscheferna och rättscheferna.
Chefstjänstemän i Statsrådsberedningen är statssekreterarna, förvaltningschefen, rättschefen, chefen för kansliet för samordning av EU-frågor och personaldirektören.
Chefstjänstemän är också utrikesråden i Utrikesdepartementet, budgetchefen och finansråden i Finansdepartementet samt planeringschefen och den särskilda chefstjänstemannen för krishantering i Justitiedepartementet. SFS 2014:1460
Huvudmän

10 §

I departementen finns huvudmän för olika sakområden. För var och en av de myndigheter som hör till departementen finns en huvudman som ansvarar för frågor om myndighetens styrning. SFS 2010:1750

Regeringskansliets internrevision

11 §

I Statsrådsberedningen finns Regeringskansliets internrevision. SFS 2002:1045

Regeringskansliets krisberedskap

11 a §

Chefen för varje departement ansvarar för krishanteringsförmågan i departementet.
Departementschefen ska uppdra åt en chefstjänsteman i departementet att närmast under departementschefen ansvara för att departementet har en krishanteringsplan och en krishanteringsorganisation. I Statsrådsberedningen och Regeringskansliets förvaltningsavdelning kan uppdraget i stället ges till en annan tjänsteman än en chefstjänsteman. SFS 2014:1460

11 b §

I Justitiedepartementet finns en särskild chefstjänsteman för krishantering. Under chefstjänstemannen finns ett kansli för krishantering. SFS 2014:1460

11 c §

Den särskilda chefstjänstemannen för krishantering som finns i Justitiedepartementet ansvarar för utveckling, samordning och uppföljning av krishanteringen i Regeringskansliet samt nödvändiga förberedelser för detta. Chefstjänstemannen får i det syftet ge ut riktlinjer och annat material. SFS 2014:1460

11 d §

För krishantering finns det en grupp för strategisk samordning.
Gruppen består av statssekreterare i de departement vars verksamhetsområden berörs av en allvarlig händelse eller en uppkommen situation. Gruppen leds av en statssekreterare i Justitiedepartementet, som vid förhinder får utse en annan statssekreterare att leda gruppen. Med statssekreterare avses även kabinettssekreteraren. SFS 2015:742

11 e §

Förvaltningschefens ansvar för administrativa frågor enligt 47 § gäller även vid krishantering. SFS 2008:66

11 f §

Förvaltningschefen ansvarar för de förberedelser som behövs i Regeringskansliet för att riksdagen, statschefen och regeringen ska kunna fullgöra sina uppgifter när de yttre omständigheterna gör det omöjligt eller olämpligt att använda ordinarie verksamhetsformer. Förvaltningschefen ska i denna fråga samverka med Riksdagsförvaltningen och Kungl. Hovstaterna. SFS 2008:66

Säkerhetspolitiska rådet

11 g §

I Statsrådsberedningen finns ett säkerhetspolitiskt råd för utbyte av information om säkerhetspolitiska frågor.
Statsministern leder rådets möten. Rådet biträds av ett kansli. SFS 2018:741

Fördelning av regeringsärenden mellan departement

12 §

Förvaltningsärenden och lagstiftningsärenden fördelas mellan departementen på det sätt som anges i bilagan till denna förordning. Av bilagan framgår också till vilka departement myndigheter och andra organ hör.
Ärenden om förordningar ska handläggas i det departement som motsvarande förvaltningsärenden hör till.
Andra förvaltnings- och lagstiftningsärenden ska handläggas i det departement som är lämpligast med hänsyn till ärendets natur. SFS 2008:66

13 §

Om ett ärende faller inom flera departements verksamhetsområden, ska det handläggas i det departement dit ärendet huvudsakligen hör. SFS 2008:66

Beredning av regeringsärenden

Ansvaret för beredning av regeringsärenden

14 §

Departementschefen ansvarar för beredningen av regeringsärenden i departementet. För beredningen av regeringsärenden som enligt ett förordnande enligt 7 kap. 5 § regeringsformen ska föredras av ett annat statsråd ansvarar dock det föredragande statsrådet. SFS 2008:66
Gemensam beredning

15 §

Regeringsärenden som faller inom flera departements verksamhetsområden ska beredas i samråd med övriga berörda statsråd.
Detta gäller också inom ett departement när ett ärende berör mer än ett statsråd. SFS 2008:66
Vem som får begära in förklaringar, upplysningar och yttranden

16 §

Regeringskansliet får begära in förklaringar, upplysningar och yttranden i regeringsärenden. I en arbetsordning eller i särskilda beslut ska det närmare bestämmas vem som får göra detta. SFS 2008:66

Ärenden som rör Regeringskansliet och som avgörs av regeringen

17 §

Regeringen beslutar om fördelningen av anslagsmedel mellan departementen. Regeringen beslutar också i andra övergripande frågor som rör Regeringskansliet och som är av särskild vikt.
Bestämmelser om att regeringen beslutar om vissa anställningar m.m. finns i 34, 35 och 37 §§. SFS 2013:793

Ärenden som avgörs av Regeringskansliet

Utlämnande av allmän handling

18 §

Frågor om att lämna ut handlingar som förvaras i Regeringskansliet prövas inom det departement som förvarar handlingarna. Om en handling har överlämnats för arkivering prövas frågan om utlämnande i stället inom det departement som överlämnat handlingen eller inom det departement som övertagit ansvaret för det verksamhetsområde som handlingen avser.
Första stycket gäller inte om något annat är särskilt föreskrivet.
Är det tveksamt om en handling ska lämnas ut, eller om en sökande begär det, ska frågan om utlämnande prövas av ett statsråd i departementet eller – när det gäller handlingar som hör till Regeringskansliets förvaltningsavdelnings verksamhetsområde – av ett statsråd i Statsrådsberedningen. Frågan får också överlämnas till regeringens prövning. SFS 2016:396
Avskrivning och överlämnande av ärenden

19 §

Regeringskansliet får besluta att skriva av ett ärende i vilket en framställning till regeringen har återkallats. Regeringskansliet får även till en annan myndighet överlämna en framställning som är ställd till regeringen i ett ärende som uppenbarligen ska avgöras av den andra myndigheten. SFS 2018:741
Ärenden som rör Europeiska unionen eller internationella organisationer

20 §

Regeringskansliet ska
 • 1. utse Sveriges ombud och andra representanter vid förhandlingar med annan stat eller vid förhandlingar med och möten inom internationella organisationer,
 • 2. utse Sveriges representanter i det löpande arbetet inom Europeiska unionens råd samt föreslå och utse Sveriges representanter i kommittéer under Europeiska kommissionen,
 • 2 a. föreslå och utse Sveriges representanter i Europeiska unionens decentraliserade byråer och andra byråer samt Europeiska atomenergigemenskapens byråer,
 • 3. besvara formella underrättelser från kommissionen och i övrigt upplysa kommissionen om hur Sverige har uppfyllt de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i unionen,
 • 4. bestämma vem som ska delta i arbetet inom Ständiga representanternas kommitté,
 • 5. besvara motiverade yttranden från kommissionen,
 • 6. anmäla förslag till författningar i enlighet med informationsförfaranden som följer av Sveriges medlemskap i unionen eller av andra internationella överenskommelser,
 • 7. avge svenska svar och kommentarer inom förfaranden som följer av Sveriges medlemskap i unionen eller av andra internationella överenskommelser,
 • 8. vara den nationella säkerhetsmyndighet som ansvarar för att upprätthålla säkerheten för sekretessbelagda uppgifter enligt säkerhetsskyddsavtal med Europeiska unionens medlemsländer och Europeiska unionens råd samt enligt åtaganden om detta i överenskommelser med Nato och Europeiska rymdorganet (ESA), och
 • 9. besvara en utländsk begäran om inspektion, utvärderingsbesök eller observationsflygning som följer av åtaganden inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) enligt Wiendokumentet om förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder den 30 november 2011 och fördraget om observationsflygningar den 24 mars 1992.
SFS 2018:37
Utländsk representation i Sverige

21 §

Regeringskansliet beslutar om agremang för beskickningschefer, erkännande av konsuler och förhandsgodkännande av försvarsattachéer.
Regeringskansliet beslutar även i frågor som gäller underrättelse till en sändande stat om att beskickningschefen eller en medlem av beskickningens diplomatiska personal är persona non grata eller att någon annan medlem av beskickningspersonalen inte är önskvärd. Detta gäller också underrättelse till en sändande stat om att en konsul är persona non grata eller att någon annan medlem av konsulatspersonalen inte är önskvärd. Regeringskansliet får överlämna sådana frågor till regeringens prövning.
Ärenden om hävande av immunitet

21 a §

Regeringskansliet får besluta i frågor om hävande av immunitet för svensk diplomatisk och konsulär personal. SFS 2010:1750
Fordringar som uppkommit genom konsulärt ekonomiskt bistånd

22 §

Regeringskansliet företräder staten som fordringsägare vid och utom domstol i fråga om fordringar som har uppkommit genom bistånd enligt lagen (2003:491) om konsulärt ekonomiskt bistånd. SFS 2003:1112

Arbetsfördelningen i ett departement

Statssekreteraren och kabinettssekreteraren

23 §

Arbetet inom ett departement leds närmast under departementschefen och övriga statsråd i departementet av statssekreteraren. Statssekreteraren ansvarar främst för planering och samordning i departementet och i förhållande till andra samhällsorgan samt vakar över att arbetet bedrivs i överensstämmelse med planeringen.
Om det i ett departement finns fler än en statssekreterare är en av dem samordnande statssekreterare. Den samordnande statssekreteraren har ett särskilt ansvar för organisatoriska och administrativa frågor i departementet.
Vid tillämpningen av denna paragraf avses med statssekreterare även kabinettssekreteraren. SFS 2018:741
Expeditionschefen

24 §

Expeditionschefen, utom i Utrikesdepartementet, vakar över lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet vid beredningen av ärenden, utom i fråga om lagar och andra författningar, samt granskar slutligt koncepten till regeringens beslut. Expeditionschefen vakar också över styrningen av de myndigheter som hör till departementet.
Expeditionschefen ansvarar för utvecklingen av arbetet i departementet, utom i de delar som rättschefen och den administrativa chefen ansvarar för enligt 25 och 26 §§.
Expeditionschefen samordnar departementets opolitiska chefstjänstemän och den administrativa chefen. SFS 2018:741
Rättschefen

25 §

Rättschefen ansvarar för att förslag till lagar och andra författningar utarbetas samt vakar över lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet vid beredningen av författningsärenden.
Rättschefen ansvarar vidare för den slutliga granskningen av förslagen.
Rättschefen i Utrikesdepartementet har även de uppgifter som anges i 24 § första stycket första meningen samt vakar över lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet även i utrikesrepresentationens verksamhet.
Rättschefen, utom i Justitie- och Finansdepartementen, ansvarar för att lagstiftnings- och andra författningsärenden, som faller inom flera departements verksamhetsområden eller som berör mer än ett statsråd, bereds gemensamt enligt 15 §.
Rättschefen ansvarar också för utvecklingen av departementets arbete med att ta fram förslag till lagar och andra författningar. SFS 2018:741
Den administrativa chefen

26 §

Den administrativa chefen har ett särskilt ansvar för att departementets del av Regeringskansliets budget följs och departementets planering följs upp.
Den administrativa chefen ansvarar för utvecklingen av departementets arbete med budget och planering.
I Utrikesdepartementet gäller det som sägs i första och andra styckena expeditionschefen. SFS 2018:741
Budgetchefen

26 a §

Budgetchefen i Finansdepartementet ska särskilt svara för utvecklingen och förvaltningen av verksamhetsstöden för budgetering och hantering av dokument inom den statliga budgetprocessen (RK Statsbudgetstöd). Budgetchefen kan i det syftet ge ut riktlinjer och annat material. Sådant material kan riktas även till myndigheter under regeringen. SFS 2008:1388
Chefen för kansliet för samordning av EU-frågor

26 b §

Chefen för kansliet för samordning av EU-frågor kan ge ut handböcker, riktlinjer och annat material i syfte att uppnå enhetlighet och hög kvalitet vid handläggningen inom Regeringskansliet av frågor som rör Europeiska unionen. SFS 2010:881
Gemensamma bestämmelser för chefstjänstemännen och den administrativa chefen

27 §

Chefstjänstemännen och den administrativa chefen ska biträda departementschefen och övriga statsråd i departementet med planering och andra arbetsuppgifter i departementet. De ska även biträda med att samordna verksamheten i departementet, inom Regeringskansliet och i förhållande till andra samhällsorgan. De ska vidare biträda med arbetsledningen. SFS 2018:741
Ledningsgrupp

27 a §

I varje departement finns en ledningsgrupp.
Statssekreteraren eller, om det finns fler än en statssekreterare, den samordnande statssekreteraren leder gruppens möten.
Ledningsgruppen har ett övergripande ansvar för att verksamheten bedrivs effektivt med hög kvalitet och att departementets resurser används i överensstämmelse med övergripande prioriteringar. SFS 2018:741
Huvudmännen

28 §

Varje huvudman ska inom sitt sakområde ansvara för planering och samordning, ärendenas behöriga gång samt för beredning och föredragning inför departementschefen eller ett annat statsråd. Även i övrigt ska huvudmannen ansvara för arbetet inom sitt sakområde. Huvudmannen ska också beakta andra berörda sakområden. Huvudmannen svarar för upprättandet av koncept till regeringens beslut, riktigheten av uppgifterna i koncepten och för att den handling som expedieras stämmer överens med regeringens beslut. Detta gäller dock inte i fråga om lagar och andra författningar.
Huvudmannen ska hålla departementschefen, övriga statsråd i departementet och chefstjänstemännen underrättade om arbetets gång och för dem anmäla frågor som är av principiell betydelse eller annars av större vikt. Huvudmannen ska följa de direktiv som chefstjänstemännen ger och även i övrigt samverka med dessa och med de andra huvudmännen. Huvudmannen ska med uppmärksamhet följa förhållandena inom sitt sakområde.
Huvudmannen svarar, i den utsträckning detta inte är rättschefens uppgift, för att ärenden bereds gemensamt i Regeringskansliet. SFS 2011:470

29 §

I författningsfrågor ska huvudmännen samarbeta med rättschefen. SFS 2008:66

Vem som beslutar i ärenden som avgörs av Regeringskansliet

Myndighetschefens beslutanderätt

30 §

Ärenden som inte är regeringsärenden och som inte ska avgöras av en departementschef enligt 31 eller 33 § eller av personalansvarsnämnden avgörs av Regeringskansliets chef.
Ärenden som inte behöver avgöras av Regeringskansliets chef får avgöras av chefen för ett departement, av ett annat statsråd eller av en tjänsteman eller en grupp av tjänstemän i Regeringskansliet. Hur detta ska ske anges i en arbetsordning för myndigheten eller i särskilda beslut. SFS 2008:66
Departementschefens beslutanderätt

31 §

Chefen för ett departement ska föreskriva eller för särskilda fall besluta om indelningen av departementet i sakområden, chefstjänstemännens och huvudmännens uppgifter och fördelningen av arbetet mellan dem samt formerna i övrigt för verksamheten i departementet.
Ärenden som inte behöver avgöras av departementschefen får avgöras av ett annat statsråd eller av en tjänsteman i Regeringskansliet. Hur detta ska ske anges i en arbetsordning för departementet eller i särskilda beslut. SFS 2008:66

Arbetsordning

32 §

Regeringskansliet ska besluta de ytterligare föreskrifter som behövs för dess organisation och formerna för dess verksamhet. Sådana föreskrifter kan tas in i en arbetsordning för myndigheten eller i arbetsordningar för departementen. SFS 2008:66

Avvikelser från bestämmelser om arbetsfördelningen i ett departement

33 §

Chefen för ett departement får föreskriva eller för särskilda fall besluta om avvikelser från de bestämmelser om arbetsfördelningen i ett departement som finns i denna förordning eller som har beslutats enligt 31 §.

Personaladministration

Vem som beslutar om anställning och lön

34 §

Regeringen beslutar om anställning i Regeringskansliet av statssekreterare, kabinettssekreterare, förvaltningschef, expeditionschef, rättschef, chef för kansliet för samordning av EU-frågor, särskild chefstjänsteman för krishantering i Justitiedepartementet, personaldirektör, budgetchef, finansråd, utrikesråd, inspektör, protokollchef, ambassadör, generaldirektör, departementsråd och chef för Regeringskansliets internrevision. Detta gäller också anställning som generalkonsul, minister, ambassadråd och konsul, om det i anställningen ingår att vara chef för en utlandsmyndighet.
Övriga anställningar beslutas av Regeringskansliet. SFS 2014:1460

35 §

I de fall där regeringen fattar beslut om anställning fastställer regeringen lönen. Lönen för inspektör, protokollchef, ambassadör, departementsråd och chef för Regeringskansliets internrevision fastställs dock av Regeringskansliet. Detta gäller också för den som är generalkonsul, minister, ambassadråd eller konsul, om det i anställningen ingår att vara chef för en utlandsmyndighet.
I övriga fall fastställer Regeringskansliet lönen. SFS 2008:66
Anställningsförordningens tillämpning

36 §

Vid anställning av kanslisekreterare, departementssekreterare, avdelningsdirektör, kansliråd, ämnesråd eller sakkunnig och vid anställning med placering i utrikesförvaltningen behöver Regeringskansliet inte informera om anställningen enligt 6 § anställningsförordningen (1994:373).
Ett meddelande om att någon har anställts ska genast lämnas till dem som har sökt anställningen. SFS 2014:1460
Tjänstgöringsort

37 §

Regeringen beslutar om tjänstgöringsort för de tjänstemän som är placerade i utrikesförvaltningen och som är anställda genom beslut av regeringen.
Anställningens längd

38 §

Den som är expeditionschef, rättschef, chef för kansliet för samordning av EU-frågor, särskild chefstjänsteman för krishantering i Justitiedepartementet, personaldirektör, budgetchef, finansråd, utrikesråd, inspektör, protokollchef, ambassadör, departementsråd eller chef för Regeringskansliets internrevision anställs tills vidare. Anställningen får dock begränsas till att gälla till en viss tidpunkt. Detta gäller också den som är generalkonsul, minister, ambassadråd eller konsul, om det i anställningen ingår att vara chef för en utlandsmyndighet.
Förvaltningschefen anställs för en bestämd tid. SFS 2014:1460
Uppsägning

39 §

När det gäller anställningar som beslutas av regeringen prövar regeringen frågor om uppsägning enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd.
Detta gäller också i fråga om anställning som planeringschef i Justitiedepartementet. SFS 1998:1631
Personalansvarsnämnden

40 §

Regeringskansliets personalansvarsnämnd består av förvaltningschefen, rättschefen i Statsrådsberedningen, personaldirektören, den rättschef som svarar för lagstiftningsärenden om anställningsskydd, expeditionschefen i det berörda departementet eller den chefstjänsteman där som bestäms i en arbetsordning och två personalföreträdare. Förvaltningschefen är ordförande och rättschefen i Statsrådsberedningen är vice ordförande i nämnden.
Nämnden är beslutsför när ordföranden och minst tre andra ledamöter är närvarande. SFS 2015:742

41 §

Personalansvarsnämnden prövar följande frågor för anställda i Regeringskansliet eller i en kommitté och för svenska medborgare som är anställda vid en utlandsmyndighet:
 • 1. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, dock inte i fråga om provanställning,
 • 2. disciplinansvar,
 • 3. åtalsanmälan,
 • 4. avstängning.

42 §

Personalföreträdarna i personalansvarsnämnden utses på det sätt som anges i 9 § personalföreträdarförordningen (1987:1101), om något annat inte bestämts i kollektivavtal.
Personalföreträdare får endast den vara som är anställd i Regeringskansliet.
Utrikesförvaltningens antagningsnämnd

43 §

Innan någon anställs som handläggare ska Utrikesförvaltningens antagningsnämnd höras om den sökandes lämplighet för tjänstgöring utomlands, om det i anställningen ingår att tjänstgöra inom utrikesrepresentationen. Detta gäller dock inte för anställning som minister, kansliråd, ambassadråd eller konsul eller om i övrigt särskilda skäl föranleder något annat.
Föreskrifter om nämnden finns i förordningen (1991:360) med instruktion för Utrikesförvaltningens antagningsnämnd. SFS 2009:923
Vem som utövar arbetsgivarens befogenheter enligt centrala kollektivavtal

43 a §

När det gäller anställda i Regeringskansliet, utrikesrepresentationen och kommittéerna utövar Regeringskansliet arbetsgivarens befogenheter enligt centrala kollektivavtal, om något annat inte följer av förordningen (1996:1524) med regeringens arbetsgivarnyckel. SFS 1997:80

Föredragande i Lagrådet

44 §

Behörig att föredra ärenden inför Lagrådet är den som är eller har varit hovrätts- eller kammarrättsassessor och den som Regeringskansliet utser för ett visst fall.

Ekonomiadministration

45 §

Regeringskansliet ska tillämpa de ekonomiadministrativa bestämmelser som gäller för myndigheter under regeringen, om regeringen inte beslutar något annat.
Regeringskansliet ska dock inte lämna resultatredovisning eller budgetunderlag enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.
Årsredovisningen ska skrivas under av förvaltningschefen. Underskriften innebär ett intyg att årsredovisningen ger en rättvisande bild av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. SFS 2007:1294

Förvaltningsavdelningens och personaldirektörens uppgifter

46 §

Regeringskansliets förvaltningsavdelning ska ge stöd och service åt departementen, utrikesrepresentationen och kommittéerna i administrativa frågor.
Förvaltningsavdelningen får sköta begränsade förvaltningsuppgifter åt andra statliga myndigheter efter avtal om detta mellan Regeringskansliet och den andra myndigheten. SFS 2008:66

47 §

47 a §

Under förvaltningschefen har personaldirektören ansvar för Regeringskansliets personalpolitik. Personaldirektören ska särskilt verka för enhetlighet inom Regeringskansliet i personalfrågor. SFS 2008:66

Registratorskontor

48 §

I Regeringskansliet finns ett registratorskontor. Registratorskontoret ska hållas öppet vardagar klockan 9.00 – 16.00. Om arbetstiden en viss dag är kortare än normalt eller om den till en viss dag förlagda arbetstiden får arbetas in enligt bestämmelser i ett kollektivavtal, får öppethållandet inskränkas till två timmar, om det kan ske utan väsentlig olägenhet.
Tiden då registratorskontoret hålls öppet ska ges till känna på lämpligt sätt. Inskränkning i tiden bör ges till känna minst en vecka i förväg. SFS 2016:396

Diarium

49 §

För registrering av allmänna handlingar ska det i varje departement finnas ett eller flera diarier som förs med hjälp av automatisk databehandling.
Ett diarium får bara innehålla sådana uppgifter som anges i 5 kap. 2 och 4 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och uppgifter som i övrigt behövs för ärendets beredning. SFS 2016:396

49 a §

Förvaltningschefen ansvarar för frågor om registrering av allmänna handlingar i Regeringskansliet.
Ansvaret enligt första stycket omfattar inte registrering av allmänna handlingar i de särskilda diarier som förs i Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet och inte heller I de diarier som förs med stöd av 3 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641). För sådana diarier ansvarar expeditionschefen vid departementet.
Inom ett departement ska expeditionschefen säkerställa att det finns en ordning för att allmänna handlingar tas om hand för registrering. SFS 2016:396

50 §

Dokumentation av beslut

51 §

I fråga om varje beslut av Regeringskansliet ska det finnas ett protokoll eller någon annan handling som anger vad beslutet innehåller, när beslutet fattades och vem som fattade beslutet. SFS 2008:66

Förteckning över ännu inte avgjorda ärenden

52 §

Departementen ska vid varje årsskifte upprätta förteckningar över alla ärenden som har väckts för mer än ett år sedan och som ännu inte har avgjorts. Förteckningarna ska lämnas till rättschefen i Statsrådsberedningen senast den 1 februari. SFS 2008:66

Regeringskansliets arkiv

53 §

Regeringskansliets arkiv ska bestå av handlingar från regeringens och Regeringskansliets verksamhet.
I Regeringskansliets arkiv finns särskilda arkiv för handlingar som registreras i diarier som förs med stöd av 3 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641).
Förvaltningschefen får besluta att det i Regeringskansliets arkiv ska finnas även andra särskilda arkiv än de som avses i andra stycket. SFS 2016:396
Ansvar för arkivbildning

54 §

Förvaltningschefen ansvarar för Regeringskansliets arkiv och för att de mål för arkivbildningen som anges i arkivlagen (1990:782) uppnås. Expeditionschefen ska säkerställa att det finns en ordning för att lämna över handlingar från departementen till Regeringskansliets arkiv.
Första stycket omfattar inte sådana särskilda arkiv som avses i 53 § andra eller tredje stycket. För sådana arkiv ansvarar expeditionschefen vid det departement som överlämnat handlingarna för arkivering eller expeditions chefen vid det departement som övertagit ansvaret för det verksamhetsområde som handlingarna avser. SFS 2016:396

55 §

Överlämnande av arkivhandlingar till Riksarkivet

56 §

Regeringskansliet ska lämna över arkivhandlingar till Riksarkivet vid de tidpunkter som förvaltningschefen och Riksarkivet kommer överens om. SFS 2011:470
Återlämnande av ingivna handlingar

57 §

Handlingar i ett ärende som har slutbehandlats får återlämnas till den som gett in handlingen bara om det är lämpligt med hänsyn till allmänna arkivsynpunkter och övriga omständigheter.
Utlåning av arkivhandlingar

58 §

Föreskrifter om att arkivhandlingar får lånas ut till myndigheter för tjänsteändamål finns i arkivförordningen (1991:446).
Ytterligare föreskrifter

59 §

Regeringskansliet ska meddela de ytterligare föreskrifter som behövs om arkivbildning, arkivvård, gallring av allmänna handlingar och utlåning av arkivhandlingar hos myndigheten. SFS 2008:66

Tillsyn över diarieföring och arkiv inom utrikesrepresentationen

60 §

Regeringskansliet ska ha tillsyn över diarieföring och arkiv inom utrikesrepresentationen och får också besluta föreskrifter om utrikesrepresentationens diarieföring, arkivbildning, arkivvård, gallring av allmänna handlingar och utlåning av arkivhandlingar. SFS 2008:66

Ärendeförteckningar inför regeringssammanträden

61 §

Regeringskansliet får lämna ut ärendeförteckningar som upprättas där inför regeringssammanträden. För att fortlöpande tillhandahålla pappersexemplar av sådana förteckningar enligt en stående beställning får Regeringskansliet ta ut en årlig avgift av beställaren. Avgiften är 4 000 kr och får tas ut i förskott.

Internrevision

62 §

Regeringskansliets internrevision ska följa de föreskrifter om internrevision som anges i denna instruktion.
Regeringskansliets internrevision ska utföra internrevision av all verksamhet inom Regeringskansliet, kommittéväsendet och utrikesrepresentationen. SFS 2008:66

63 §

Regeringskansliets internrevision ska självständigt granska hur Regeringskansliets interna styrning och kontroll samt hur de ekonomiska redovisningsskyldigheterna fullgörs. Internrevisionen ska bedrivas i enlighet med god sed för internrevision.
En internrevisor får utföra andra uppgifter än de som anges i första stycket endast om det är förenligt med god sed för internrevision och inte hindrar internrevisionen. SFS 2008:66

64 §

Regeringskansliet ska besluta om en revisionsplan för internrevisionen.
Revisionsplanen ska grundas på en analys av risken för väsentliga fel i den granskade verksamheten. SFS 2008:66

65 §

Regeringskansliets internrevision ska redovisa sina iakttagelser och slutsatser till förvaltningschefen. SFS 2008:66

Överklagande

66 §

Regeringskansliets beslut i administrativa ärenden får inte överklagas. SFS 2007:1294

SFS 1996:1515

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.
2. Genom förordningen upphävs
– departementsförordningen (1982:1177),
– förordningen (1996:728) med instruktion för Utrikesdepartementet,
– förordningen (1988:1147) med instruktion för Regeringskansliets förvaltningskontor,
– förordningen (1992:157) om arkiv hos Regeringskansliet,
– revisionsförordningen (1985:606) för Regeringskansliet.
3. I fråga om revision för räkenskapsåret 1995/96 ska revisionsförordningen (1985:606) för Regeringskansliet fortfarande tillämpas.
4. I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.

SFS 2001:644

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001. Bestämmelserna i 45 § i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 2001.

SFS 2002:1045

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

SFS 2003:1112

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Bestämmelsen i 22 § i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 september 2003. I fråga om fordringar som har uppkommit genom bistånd enligt lagen (1973:137) om ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m. gäller alltjämt 22 § i sin äldre lydelse.

SFS 2004:562

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.

SFS 2004:1254

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

SFS 2005:166

Denna förordning träder i kraft den 12 april 2005.

SFS 2005:583

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2005.

SFS 2006:1427

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

SFS 2007:276

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2007.

SFS 2007:727

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2007.

SFS 2007:1294

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

SFS 2008:66

Denna förordning träder i kraft den 31 mars 2008.

SFS 2008:1388

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

SFS 2009:923

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2009.

SFS 2010:46

Denna förordning träder i kraft den 23 februari 2010.

SFS 2010:1750

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

SFS 2011:470

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2011.

SFS 2012:72

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2012.

SFS 2013:8

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2013.

SFS 2013:793

Denna förordning träder i kraft den 3 december 2013.

SFS 2013:1128

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2014.

SFS 2014:1042

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2014.

SFS 2014:1460

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

SFS 2015:742

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

SFS 2016:388

Denna förordning träder i kraft den 16 maj 2016.
SFS 2016:396

SFS 2016:847

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2016.

SFS 2017:17

Denna förordning träder i kraft den 27 februari 2017.

SFS 2018:37

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2018.

SFS 2018:249

Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2018.

SFS 2018:741

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.