Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 § lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m. skall ha följande lydelse.

7 §

2Styrelsen får i ett ärende som inte kan anstå besluta i stället för fullmäktige. Styrelsen får dock inte besluta i ett ärende som rör
  • 1. val av ledamöter och ersättare i styrelsen eller någon annan nämnd eller av revisorer,
  • 2. ansvarsfrihet för styrelsens eller en annan nämnds ledamöter eller åtgärd för att bevara kommunens, landstingets eller kommunalförbundets rätt.
Beslut som har fattats med stöd av första stycket skall anmälas till fullmäktige vid nästa sammanträde.

SFS 2006:371

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006 men skall tillämpas i sin äldre lydelse för de revisorer och revisorsersättare som valts för granskning t.o.m. räkenskapsåret 2006.
På regeringens vägnarBOSSE RINGHOLMRoger Petersson (Justitiedepartementet)
Prop. 2005/06:55, bet. 2005/06:KU27, rskr. 2005/06:227.
Senaste lydelse 1999:941.