Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:1276 Utkom från trycket den 16 december 2008Lag om ändring i vallagen (2005:837);utfärdad den 4 december 2008.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:42, bet. 2008/09:KU4, rskr. 2008/09:75. föreskrivs att 5 kap. 8 och 9 §§, 7 kap. 14 § samt 14 kap. 23 § vallagen (2005:837) ska ha följande lydelse.5 kap.8 §8 §Den centrala valmyndigheten ska upprätta ett röstkort för varje väljare. För väljare som inte har någon känd adress eller som inte är folkbokförda här i landet ska det upprättas röstkort bara om de begär det.Röstkort som avses i första stycket ska skickas ut i så god tid att de kan beräknas vara väljarna till handa senast 18 dagar före valdagen.För varje väljare som inte är folkbokförd här i landet ska den centrala valmyndigheten upprätta ett utlandsröstkort. Sådana röstkort ska skickas till väljarna senast 50 dagar före valdagen.9 §9 §Ett röstkort ska innehålla uppgift omväljarens namn och nummer i röstlängden,vilka val som väljaren får delta i, ochväljarens vallokal och dess öppettider.Ett utlandsröstkort ska innehålla uppgift omväljarens namn, ochvilket val som väljaren får delta i.7 kap.14 §14 §När ytterkuvertet gjorts i ordning ska väljarnalägga kuvertet i ett omslagskuvert för brevröst,lägga i antingen röstkort eller utlandsröstkort eller om väljaren inte har tillgång till någotdera, ett adresskort som väljaren själv skrivit personnummer och namn på,klistra igen detta kuvert,från utlandet eller ett fartyg i utrikes fart skicka kuvertet till en valmyndighet.14 kap.23 §23 §Om en ersättare i kommunfullmäktige har utsetts till ordinarie ledamot eller avgått som ersättare av någon annan orsak, ska länsstyrelsen på anmälan av fullmäktiges ordförande göra nya uträkningar och fastställa ytterligare en ersättare för varje ledamot som berörs. I de fall antalet ersättare också efter det att ersättare avgått uppgår till minst det antal som fullmäktige bestämt, ska en ny ersättare utses bara om ledamoten i annat fall skulle komma att sakna ersättare som utsetts för henne eller honom.Ersättare för en annan ledamot som utsetts i stället för en ledamot som avgått är de övriga kandidater som skulle ha varit ersättare för den avgångna ledamoten.Vid uträkningen ska 16 § tillämpas. Kan någon ersättare inte utses enligt första stycket, utses ingen ersättare.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.På regeringens vägnarBEATRICE ASKRoger Petersson(Justitiedepartementet)