Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:346 Utkom från trycket den 19 maj 2009Lag om ändring i lagen (1974:579) om handläggningen av nådeärenden;utfärdad den 29 april 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:117, bet. 2008/09:JuU16, rskr. 2008/09:213. föreskrivs att 2 § lagen (1974:579) om handläggningen av nådeärenden ska ha följande lydelse.2 §2 § Senaste lydelse 1981:1089. Om det finns särskild anledning, ska regeringen, innan den avgör ett nådeärende, inhämta ett yttrande från Högsta domstolen eller, i mål där regeringen, en förvaltningsdomstol eller en förvaltningsmyndighet är sista instans, från Regeringsrätten.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.På regeringens vägnarSTEN TOLGFORSJohan Lundmark(Justitiedepartementet)