Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att i 17 § lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.2 ordet "länsrätt" ska bytas ut mot "förvaltningsrätt".


SFS 2009:799

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.
På regeringens vägnarBEATRICE ASKKristina Svahn Starrsjö(Justitiedepartementet)
Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290.
Senaste lydelse av 17 § 1991:214.