Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:1321 Utkom från trycket den 11 december 2009Förordning om ändring i internrevisionsförordningen (2006:1228);utfärdad den 26 november 2009.Regeringen föreskriver att det i internrevisionsförordningen (2006:1228) ska införas en ny paragraf, 2 a §, av följande lydelse.2 a §2 a §Statens ansvarsnämnd beslutar i frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan och avskedande, när det gäller chefen för internrevisionen.1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.2. För ärenden som har påbörjats före ikraftträdandet ska äldre bestämmelser gälla.På regeringens vägnarANDERS BORGErik Nymansson(Finansdepartementet)