Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:1423 Utkom från trycket den 7 december 2010Lag om ändring i lagen (1974:579) om handläggningen av nådeärenden;utfärdad den 25 november 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2010/11:3, bet. 2010/11:KU13, rskr. 2010/11:29. föreskrivs att 1 § lagen (1974:579) om handläggningen av nådeärenden ska ha följande lydelse.1 §1 §Nådeärenden prövas av regeringen enligt 12 kap. 9 § första stycket regeringsformen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMJohan Lundmark(Justitiedepartementet)