Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (2014:341) om beslut i särskilda regeringsärenden

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om när beslut i ett regeringsärende får fattas av ett statsråd i enlighet med 7 kap. 3 § andra stycket regeringsformen.

2 §

I 3 § anges i vilka frågor beslut får fattas enligt denna lag. Ett sådant beslut får fattas endast om ärendet är brådskande och beslutsformen inte är olämplig med hänsyn till det som ärendet avser eller av andra skäl.

3 §

Beslut enligt denna lag får fattas i frågor om
  • 1. Försvarsmaktens krigsorganisering och mobilisering,
  • 2. totalförsvarspliktigas inkallelse och tjänstgöring i Försvarsmakten,
  • 3. utbildning i utlandet enligt lagen (1994:588) om utbildning inom ramen för internationellt militärt samarbete,
  • 4. svenska örlogsbesök i utlandet och flygningar till utlandet med svenska militära luftfartyg,
  • 5. tillträde till svenskt territorium för utländska statsfartyg, statsluftfartyg och militära fordon samt uppehåll på svenskt territorium för utländska statsfartyg, och
  • 6. övningar av en främmande stats militära styrka på svenskt territorium samt undantag från vapenlagen (1996:67) enligt 11 kap. 3 § vapenlagen.
SFS 2016:648

SFS 2014:341

Denna lag träder i kraft den 1 september 2014, då lagen (1974:613) om handläggningen av vissa regeringsärenden ska upphöra att gälla.

SFS 2016:648

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.