Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:808 Utkom från trycket den 1 juli 2014Lag om ändring i lagen (2012:881) med instruktion för Statsrådsarvodesnämnden;utfärdad den 19 juni 2014.Enligt riksdagens beslutFramst. 2013/14:RS3, bet. 2013/14:KU46, rskr. 2013/14:351. föreskrivs att 3 § lagen (2012:881) med instruktion för Statsrådsarvodesnämnden ska ha följande lydelse.3 §3 §Enligt 13 kap. 14 § riksdagsordningen består nämnden av en ordförande och två övriga ledamöter.Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.På regeringens vägnarBEATRICE ASKKatrin Hollunger Wågnert(Justitiedepartementet)