Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:1098 Utkom från trycket den 2 december 2016Lag om ändring i lagen (2012:881) med instruktion för Statsrådsarvodesnämnden;utfärdad den 24 november 2016.Enligt riksdagens beslutFramst. 2015/16:RS5, bet. 2016/17:KU4, rskr. 2016/17:39. föreskrivs att 12 § lagen (2012:881) med instruktion för Statsrådsarvodesnämnden ska ha följande lydelse.12 §12 §Nämnden ska senast den 22 februari varje år till riksdagen lämna en redogörelse för sin verksamhet under det senaste kalenderåret. I redogörelsen ska nämnden också redovisa verksamhetens kostnader.1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.2. Lagen ska tillämpas första gången i fråga om nämndens redogörelse för kalenderåret 2016.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONKatrin Hollunger Wågnert(Justitiedepartementet)