Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i riksdagsordningen;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i riksdagsordningen ska införas en ny tilläggsbestämmelse, tilläggsbestämmelse 5.2.2, och närmast före tilläggsbestämmelsen 5.2.2 en ny rubrik av följande lydelse.

5 kap.

Registrering och hantering av gåvor

 

Tilläggsbestämmelse 5.2.2
Bestämmelser om registrering och hantering av gåvor mottagna av ledamöter finns i lagen (2016:1117) om registrering och hantering av gåvor mottagna av riksdagsledamöter.

SFS 2016:1119

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
På regeringens vägnarSTEFAN LÖFVENMORGAN JOHANSSON(Justitiedepartementet)
Framst. 2015/16:RS6, bet. 2016/17:KU9, rskr. 2016/17:43.