Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (2017:1273) om Sveriges angränsande zon

Utkom från trycket den 19 december 2017

utfärdad den 7 december 2017.

1 §

Sveriges angränsande zon sträcker sig högst 24 nautiska mil räknat från baslinjerna. Zonen omfattar de områden utanför, och i direkt anslutning till, sjöterritoriet som framgår av bilaga 5 till lagen (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner.

2 §

Inom den angränsande zonen får åtgärder vidtas i enlighet med Förenta nationernas havsrättskonvention 1982 och vad som i övrigt följer av folkrätten för att

  1. utöva nödvändig kontroll för att förhindra eller bestraffa överträdelser på svenskt territorium, inklusive territorialhav, av lagar och andra författningar som rör tullar, skatter, inresa eller hälsofrågor, och

  2. skydda fornlämningar, fornfynd och andra föremål av arkeologiskt eller historiskt intresse.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:1273

Denna lag träder i kraft d. 1 mars 2018.