Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (2001:99) om den officiella statistiken

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2001:99) om den officiella statistiken

dels att 18 och 23 §§ ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 23 § ska utgå,

dels att 1, 2, 5, 14, 15 och 26 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 15 a §, av följande lydelse.

1 §

2 Denna lag innehåller bestämmelser om officiell statistik.
Regeringen meddelar föreskrifter om vilka myndigheter som ansvarar för officiell statistik (statistikansvariga myndigheter).
Bestämmelserna i 14–16 och 19 §§ gäller även vid framställning av annan statistik hos en statistikansvarig myndighet.

2 §

Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.
Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

5 §

3 Den officiella statistiken ska framställas och offentliggöras med beaktande av behovet av skydd för fysiska och juridiska personers intressen.
Bestämmelser om sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

14 §

En statistikansvarig myndighet får behandla personuppgifter för framställning av statistik om inte annat följer av 15 §. För sådan behandling är myndigheten personuppgiftsansvarig.
Behandling av personuppgifter får omfatta uppgift om personnummer.
Trots vad som anges i första stycket kan en statistikansvarig myndighet vara personuppgiftsbiträde åt en annan statistikansvarig myndighet.

15 §

Personuppgifter som avses i artikel 9.1 (känsliga personuppgifter) och artikel 10 i EU:s dataskyddsförordning får behandlas om det följer av föreskrifter som regeringen meddelar.
Vid framställning av annan statistik än officiell statistik får personuppgifter enligt första stycket också behandlas om behandlingen
  • 1. är nödvändig för statistiska ändamål och samhällsintresset av det statistikprojekt där behandlingen ingår klart väger över den risk för otillbörligt intrång i enskildas personliga integritet som behandlingen kan innebära, eller
  • 2. ingår i ett forskningsprojekt och behandlingen har godkänts enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor.

15 a §

Artiklarna 16 och 18 i EU:s dataskyddsförordning om rätten till rättelse och rätten till begränsning av behandling av personuppgifter gäller inte vid behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till den.

26 §

Den som bryter mot 6 § ska dömas för olovlig identifiering till böter eller fängelse i högst ett år, om gärningen inte är belagd med straff i brottsbalken. I ringa fall döms det inte till ansvar.

SFS 2018:352

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.
På regeringens vägnarARDALAN SHEKARABIMagnus Bengtson(Finansdepartementet)
Prop. 2017/18:107, bet. 2017/18:FiU41, rskr. 2017/18:251.
Senaste lydelse 2013:945.
Senaste lydelse 2009:490. Ändringen innebär att tredje stycket tas bort.