Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i riksdagsordningen

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i riksdagsordningen ska föras in en ny paragraf, 13 kap. 14 a §, en ny tilläggsbestämmelse, 13.14 a.1, och närmast före 13 kap. 14 a § och tilläggsbestämmelse 13.14 a.1 nya rubriker av följande lydelse.

13 kap.

Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner

13 kap. 14 a §

Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner består av en ordförande och fyra andra ledamöter, varav en ska vara ordförandens ersättare. De väljs var för sig av riksdagen året före ett ordinarie val till riksdagen för tiden till dess att ett nytt val till nämnden har ägt rum. Suppleanter ska inte utses.
Ordföranden och hans eller hennes ersättare ska vara eller ha varit ordinarie domare. Minst en av de övriga ledamöterna ska ha varit statsråd, och minst en av dem ska ha varit statssekreterare.
Beredning av val till Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner
Tilläggsbestämmelse 13.14 a.1
Konstitutionsutskottet ska bereda val av ledamöter till Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner.

SFS 2018:678

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
2. I stället för vad som anges i 13 kap. 14 a § första stycket andra meningen sker val av ledamöter första gången 2018.
På regeringens vägnarSTEFAN LÖFVENHELÉNE FRITZON(Justitiedepartementet)
Prop. 2017/18:162, bet. 2017/18:KU42, rskr. 2017/18:305.